Interuniversity training course  “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”

Interuniversity training course “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”

Dear students, junior professionals and academic community, It is our pleasure to inform you that the first interuniversity training course of the “Promoting education-research-innovation through European economic integration of the Republic of Moldova” project nr.610666 is named “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”. If you are interested in the European Union policies, its relationship with the Republic of Moldova and common projects, do not miss the chance to join this training course with interactive speeches of experienced and knowledgeable guests, presentations and case studies. Aim: to raise awareness, inform and train target groups on European Integration processes of Moldova within European Neighborhood Policy (ENP), Eastern Partnership (EaP) and Association Agreement (AA) with the particular focus on EU policies in the field of education-research-innovation towards Moldova and the financial instruments offered by European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership and Association Agreement through different EU programmes/strategies to support the Moldavian European Integration processes. ✅Objectives: To foster and strengthen understanding and awareness...
Read More

CONCURS PENTRU PREMIUL NATIONAL

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional a anunțat demararea Concursului pentru selectarea candidaților pentru anul 2020. Menționăm că, Premiul Naţional se acordă pentru: 1) cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional; 2) proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv; 3) produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional; 4) elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive, contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional; 5) abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate; 6) perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială. În conformitate cu decizia Comisiei, în anul curent, scrisorile de recomandare și dosarele se depun concomitent, exclusiv în format electronic,...
Read More

Susținerea publică a tezei de doctor în drept „Procedura de examinare a apelului în procesul civil”

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept „Procedura de examinare a apelului în procesul civil” Pretendent: Jimbei Ina Conducător științific: Belei Elena, doctor în drept, conferențiar universitar Consiliul Științific Specializat D553.03-20 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Procedura de examinare a apelului în procesul civil Specialitatea: 553.03- Drept procesual civil Data: 10.07.2020 Ora:10:00 Locația: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119 Publicațiile științifice ale autorului la tema tezei de doctorat: JIMBEI Ina. Intentarea procedurii de apel: deficiențe normative. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 4(43), Chișinău, 2017, pp.36-40, 0,6 c.a., ISSN 1857-2405 (C). JIMBEI Ina. Finalitatea și perspectivele alăturării la apel. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr.8 (128), Chișinău, 2019, pp. 89-93, 0,6 c.a., ISSN 1814-3199 (B). JIMBEI Ina. Apelul incident. În: Materialele conferinței internaționale „Procesul civil și executarea silită. Trecut, prezent, viitor”, București: Universul juridic, 2018, p.377-389, 0.9. c.a., ISBN 987-606-39-0324-4. JIMBEI Ina. Deficiențe legislative în procedura de judecare a apelului. În: Materialele conferinței internaționale „Integrarea...
Read More

Susţinerea tezei de doctor în drept „Cadrul juridic actual al vânzării la distanță”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „Cadrul juridic actual al vânzării la distanță”   Pretendent: Calmîc Vlada Conducător ştiinţific: Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat D 30. 553.01  din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Cadrul juridic actual al vânzării la distanță Specialitatea: 553.01 – Drept civil Data: 09.07.2020 Ora: 10:00 Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău,  str. M.Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119. Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat: Calmîc, V. Rezoluțiunea contractului de vânzare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei știinţifice naționale cu participare internațională «Statul și dreptul între tradiție și modernitate», 28 martie 2019, Chişinău, pp. 332-341. Calmîc, V. Formele exercitării vânzărilor la distanță. În: Studia UniversitatisMoldaviae, 2018, nr. 8 (118), pp. 134-141. ISSN 1814-3199. Calmîc, V. Forma contractului de vânzarea la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 8-9 noiembrie 2018. pp. 159-162. ISBN 978-9975-142-50-2. 4. Calmîc, V. Право на информацию - фундаментальное и неотъемлемое право...
Read More

Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor” Pretendent: Reaboi-Petrachi Viorica Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 533.01 – 15 la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 3 iulie, 2020 Ora: 14.00 Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc III, str. M. Kogălniceanu 65 Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului Reaboi V. Particularităţile proiectării curriculum-ului în cheia centrării pe cel ce învaţă. În: Materialele Conferinţei naţionale „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, 30 octombrie 2013, CEP-USM. ISBN-978-9975-71-485-3. Reaboi V. Managementul timpului în contextual învăţării autoreglate. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie 2014 .ISBN 978-9975-71-675-8 Reaboi V. Învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista Studia Universitatis Moldavie, 2015, nr.5(85), Seria „Ştiinţe ale educaţiei” pp. 86-88ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 Reaboi V., Şevciuc M. Aspecte principale ale independenţei şi...
Read More
Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Joi, 18 iunie 2020, la USM s-a desfășurat ședința Senatului USM. Una dintre chestiunile-cheie de pe ordinea de zi au constituit-o alegerile a doi experți externi în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Moldova. Noii membri aleși astăzi de Senat, dl Ioachim Druguș și dl Leonid Culiuc, completează lista celor 9 membri ai CSDI ca alături de întreaga echipă să contribuie la sporirea competențelor și atribuțiilor acestuia. Urmează colaborarea activă atât la coordonarea elaborării Planului de Dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat din Moldova, inclusiv asupra viziunii, misiunii, strategiilor de dezvoltare ulterioare ale USM, cât și la acțiunile principale ce vor fi întreprinse pentru o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani, în vederea obținerii rezultatelor scontate. Domnii sus-numiți sunt specialiști cu o înaltă calificare și cu o bogată experiență practică în domenii de interes pentru USM, iar prin deschiderea și suportul pe care-l vor oferi instituției și mediului universitar vor reuși...
Read More
Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Bundestag-ul german în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentară Internaţională se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea programului, vor reveni în țară animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru patria lor. Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a urma un stagiu de 13 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului german şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului german. Durata stagiului de practică: 1 martie - 31 iulie 2021. Condiţii: cetăţenia Republicii Moldova studiu universitar încheiat cunoştinţe foarte bune de limba germană cunoştinţe despre...
Read More

PREZENTAREA ONLINE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI CU TITLUL “REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE UTILIZĂRII SISTEMELOR TIC ÎN EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ” A DNEI AIDA COTRUȚA

Pe data de 25 iunie 2020, la ora 15:00, în sala 505, blocul III de studii al Universității de Stat din Moldova (str. M.Kogălniceanu, 65A), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 531.01 – Teoria generală a educației, în cadrul căreia Aida COTRUȚA va prezenta teza de doctor în științele educației cu titlul “Repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educația pentru carieră”, Conducător ştiinţific Otilia DANDARA, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Examinarea online a tezei poate fi urmărită la: web.zoom.us...
Read More

ANUNȚ

La data de 10 iunie 2020, au fost aleşi membrii CDSI, din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, prin vot direct, secret şi liber exprimat de către 259 de electori, membri ai Consiliilor facultăţilor USM şi reprezentanţi ai studenţilor din Senat. Ca rezultat, din cei trei candidaţi, înscrişi în buletinele de vot, au fost alese două cadre didactice: Cristina DOLGHI, conferenţiar universitar, doctor în economie, titulară a Departamentului Contabilitate şi Informatică Economică (214 voturi pro). Mihaela VIDAICU, conferenţiar universitar, doctor în drept, titulară a Departamentului Drept Penal (180 voturi pro). Preşedintele Senatului,                                         Otilia DANDARA, prorector pentru activitatea didactică...
Read More
Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Participă la competiția de acordare a Burselor de merit 2020 şi fii unul dintre tinerii care vor intra în posesia unei burse de merit finanțate din bugetul de stat: Bursa Republicii – 12 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Guvernului – 30 de burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Președintelui Republicii Moldova – 10 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior. Bursele de merit se acordă: studenților ciclului I Licență, ciclului II Master, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 în domeniile de studii tehnic, agrar, economic și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și nu mai mică de 9,5 în alte domenii de studiu; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Bursele de merit se stabilesc anual, în felul următor: începând cu semestrul III – pentru studenții de la ciclul I...
Read More