Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor”

Pretendent: Reaboi-Petrachi Viorica

Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 533.01 – 15 la Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor

Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară

Data: 3 iulie, 2020

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc III, str. M. Kogălniceanu 65

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

 1. Reaboi V. Particularităţile proiectării curriculum-ului în cheia centrării pe cel ce învaţă. În: Materialele Conferinţei naţionale „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, 30 octombrie 2013, CEP-USM. ISBN-978-9975-71-485-3.
 2. Reaboi V. Managementul timpului în contextual învăţării autoreglate. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie 2014 .ISBN 978-9975-71-675-8
 3. Reaboi V. Învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista Studia Universitatis Moldavie, 2015, nr.5(85), Seria „Ştiinţe ale educaţiei” pp. 86-88ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025
 4. Reaboi V., Şevciuc M. Aspecte principale ale independenţei şi responsabilităţii academice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, Chişinău CEP USM, 2015. pp. 186– 188 ISBN 978-9975-71-704-5.
 5. Reaboi V. Managementul timpului: tehnici şi abordări moderne. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţământul superior: valenţe şi oportunităţi educaţionale, de cercetare şi transfer inovaţional”. Chişinău, 2016. pp. 157-163. ISBN 978-9975-71-826-4.
 6. Reaboi V. Învăţarea autoreglată a studenţilor: abordare retrospectivă şi prospectivă. Materialele Conferinţei ştiinţifice naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-71-704-5
 7. Reaboi V. Managementul timpului în teoria şi practica educaţională. În: Revista Studia Universitatis Moldavie, 2017, nr.9 (109), Seria „Ştiinţe ale educaţiei” pp.179-184. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025
 8. Reaboi-Petrachi V. Conceptualizarea managementului timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare”, Ediţia a II-a, 27 aprilie 2018, ISBN 978-9975-3260-0-1.
 9. Reaboi V. Provocările învăţării auroreglate pentru studenţi. În: Revista Didactica PRO, nr. 2 (2018) aprilie, ISSN-1810-6455, pg. 2-6.
 10. Reaboi V. Condiţiile realizării managementului timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Materialele Conferinţei internaţionale de psihologie aplicată „Actualităţi şi perspective în cercetarea psihologică”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 29-30 noiembrie, 2018, 267-270.
 11. Reaboi-Petrachi V., Şevciuc M. Dimensiunea experimentală a mangementului timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe ale educaţiei”, 9 (129), CEP USM, 2019, pp. 26-31. ISSN ISSN 1857-2103.

Reaboi-Petrachi V. Intercondiţionări dintre stilul de învăţare şi autoreglarea învăţării la studenţi. În: Cadrul didactic – promotor al politicilor educaţionale, Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 11-12 octombrie 2019. pp. 561-565. ISBN 978-9975-48-156-4.

 

Rezumatul tezei

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor conceptuale ale managementului timpului în teoria şi practica educaţională; identificarea poziţionărilor teoretice privind definirea termenului de învăţare autoreglată a studenţilor; elucidarea corelaţiei dintre managementul timpului şi învăţarea autoreglata a studenţilor; diagnosticarea nivelului iniţial al dezvoltării competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor; elaborarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor; validarea experimentală a Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de actualizarea şi extinderea conceptului de management al timpului şi învăţare autoreglată, care reprezintă un demers educaţional-formativ ce vizează un ansamblu de acţiuni care are drept scop implicarea activă şi responsabilă în planificarea studiului academic; elaborarea şi implementarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor; fundamentarea teoretică a dimensiunilor competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor.

Problema ştiinţifică de importanţă soluţionată în cercetare constă în fundamentarea teoretică şi aplicativă a procesului de dezvoltare a competenţei de mangement al timpului în contextul învăţării autoreglate, în elucidarea reciprocităţii dintre managementul timpului şi învăţarea autoreglată a studenţilor, având ca efect performanţa pregătirii profesionale în mediul academic universitar.

Semnificaţia teoretică a cercetării. Cercetarea realizată ne-a permis să definim conceptul de management al timpului din perspectiva învăţării autoreglate a studenţilor prin identificarea principiilor managementului timpului, a condiţiilor managementului timpului, a factorilor şi funcţiilor acestuia, precum şi a metodelor de management al timpului; conceptualizarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor, axat pe dimensiunile de procesare, proiectare şi autodezvoltare; să demonstrăm că Modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor este funcţional în procesul formării profesionale iniţiale a viitorilor specialişti în cadrul universitar.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de elaborarea şi valorificarea experimentală a Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor care reprezintă un demers validat pedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului la studenţi, centrat pe nevoile de învăţare; elaborarea programului de activităţi formative privind dezvoltarea competenţei de management al timpului pe dimensiuni şi indicatori de performanţă pentru fiecare unitate de conţinut; elaborarea şi aplicarea Indicatorilor de performanţă şi a dimensiunilor competenţei, precum şi a mecanismului de dezvolare cu privire la competenţa de management al timpului la studenţi.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

http://www.cnaa.md/files/theses/2020/56151/viorica_reaboi-petrachi_thesis.pdf

http://www.cnaa.md/files/theses/2020/56151/viorica_reaboi-petrachi_abstract.pdf