Susţinerea tezei de doctor în științe fizice cu titlul „Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe”

Postat 22/12/2016 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice cu titlul

„Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe”

Pretendent: Ciobu Victor

Conducător ştiinţific: Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Consultant  ştiinţific:  Căpățână Gheorghe, doctor în tehnică, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.131.04-03 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe

Specialitatea: 131.04 – Fizică computaţională şi modelarea proceselor

Data: 18 ianuarie 2017

Ora: 15:00

Local:  MD -2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc IV, sala 222.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei

 1. Paladi F., Ciobu V., Eni N., Primac V. Procesarea datelor. Studii de caz (ISBN 978-9975-71-801-1). Chişinău: CEP USM, 2016. 120 p.
 2. Paladi F., Ciobu V. Aplicații adaptiv-parametrice în fizica teoretică. În: Progresele Fizicii Teoretice (coord.: Canțer V., Paladi F., Nica D., ISBN 978-9975-71-817-2), Chişinău, 2016. p.230-261.
 3. Candu C., Ciobu V., Enaki V. Four-center resonance energy transfer in rare earth doped crystals. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, ISSN 1454-4164, vol.7, no.2, INOE 2000, Bucuresti, April 2005. p.781-786, ISI Impact Factor = 0,563.
 4. Enaki V., Lupei A., Lupei V., Presura C., Ciobu V. Effects of resonant electron-phonon interactions for the RE3+ ions in laser crystals. Bellingham, Wash.: SPIE – the International Society for Optical Engineering, ISSN 0277786X, ISBN 9780819428578 [0819428574], 1998. p.570-577, ISI Impact Factor = 0,2.
 5. Ciobu V. Modelarea interacțiunii electron-fononice de rezonanță pentru ionii de pământ rar în cristale laser. În: Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” (Seria ,,Fizică”, categoria B), nr.2 (92), 2016. p.3-10.
 6. Boguș I., Ciobu V., Paladi F. Algoritmul de obținere a deplasărilor simetrizate în sistemele simetrice complexe prin reducerea la problema vectorilor proprii. În: Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” (seria ,,Fizică”, categoria B), nr.7 (87), 2015. p.3-8.
 7. Ciobu V., Paladi F., Căpăţână Gh. Sistem informatic adaptiv ,,Determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene”. În: Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” (seria ,,Informatica”, categoria B), nr.2 (82), 2015. p.10-15.
 8. Enachi V., Ciobu V. Oscilații murmurale în particule onionice fullerenice. În: Buletinul ASM, Seria ,,Fizica și Tehnica”, nr.2 (23), 1998. p.13-30.
 9. Ciobu V. Influenţa rezonanţei electron-fononice asupra spectrelor de împrăştiere raman şi asupra spectrelor de absorbţie a luminii în cristale dopate cu ioni pământ-rar. În: Analele ştiinţifice ale USM, Seria “Ştiinţe fizico-matematice”. Chişinău, 2003. p.53-55.
 10. Ciobu V., Bogush I., Paladi F. Modeling molecular vibrations and spectra of fullerene C60. In: 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2016). Book of abstracts. Chisinau, Moldova, 2016. p.60.
 11. Ciobu V., Boguș I., Paladi F. Modelarea spectrului de oscilație în sisteme simetrice cu multe grade de libertate. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: CEP USM, 2016. p.242-245.
 12. Ciobu V. Aplicaţii adaptive pentru cercetarea sistemelor fizice şi managementul resurselor. În: Conferinţa știinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovareʼʼ. Chişinău: CEP USM, 2014. p.121-123.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată se referă la modelarea pe calculator a sistemelor fizice complexe, având drept scop elaborarea aplicației adaptiv-parametrice pentru analiza, procesarea și generarea datelor la cercetarea acestor sisteme, ceea ce a rezultat cu modelarea fullerenelor și a cristalelor laser dopate cu ioni de pământuri rare pentru utilizarea în asistența cercetătorilor la soluționarea familiilor date de probleme.
 2. Conţinutul de bază al tezei îşi găseşte exprimare în formularea unui algoritm de descompunere a reprezentării mecanice a sistemului simetric cu multe particule în reprezentări ireductibile, precum și în studiul transferului rezonant de energie între patru centre în formalismul hamiltonianului multipolar de interacţiune a ionilor, iar aplicația adaptivă elaborată este utilizată pentru determinarea stărilor vibraționale ale moleculei de fullerene C60 și pentru modelarea interacțiunii electron-fononice de rezonanță pentru ionul Yb3+ în trei cristale laser diferite: Yb3+(5at.%) în Y3A15O12 (YAG), Yb3+(0.2at.%) în LiNbO3 și Yb3+(20at.%) în itrium-litium-fluorid (YLF), rezultatele numerice obținute pentru forma liniilor de absorbție fiind comparate cu spectrele experimentale.
 3. Principalele rezultate obţinute vizează aspectele teoretice şi aplicative de modelare pe calculator și de dezvoltare a aplicațiilor adaptive în cercetarea sistemelor fizice complexe. Astfel, a fost propus algoritmul de obținere a deplasărilor simetrizate în sisteme simetrice complexe cu multe grade de libertate și pe baza algoritmului dat sunt determinate stările vibraționale ale moleculelor de fullerene. Forma liniei de absorbţie pentru ionul este determinată de rezonanţa electron-vibrațională și lărgimea ei depinde de frecvența tranziţiei radiative spontane. Hamiltonianul de interacţiune multipolară a ionilor de pământuri rare a fost generalizat pentru cazul a patru centre și a fost cercetat transferul rezonant de energie. Pe baza aplicației adaptiv-parametrice elaborate a fost simulată forma liniilor de absorbție în cristale laser dopate cu ioni de Yb3+, fiind în concordanță cu rezultatele experimentale.