Susţinerea tezei de doctor habilitat în științe politice ”Managementul PR-ului politic în campaniile electorale”

Postat 27/03/2017 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat  în științe politice ”Managementul PR-ului politic în campaniile electorale”

Pretendent: Peru-Balan Aurelia, dr., conf. univ.

Consultant ştiinţific: Moșneaga Valeriudoctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 30 561.01-06 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Managementul PR-ului politic în campaniile electorale.

Specialitatea: 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Data: 05.04.2017

Ora: 14:00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc IV, sala 222/4.

 

Principalele publicații la tema cercetării :

Peru-Balan A., PR -ul politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova 2009-2010 Studiu monografic, Imona Grup, SRL, 2010, 105 p. 6,0 c.a.

Peru-Balan A., Managementul PR-ului politic sau Vânătoarea de voturi electorale. Chișinău: Editura Cartier, 2014. 320p.  20 c.a.

Peru-Balan A., Strategii de PR în retorica electorală din Parlamentarele 2014, Republica Moldova vs ”revoluția crizantemelor”, octombrie 2015. Revista POLIS, revistă de științe politice, Volum III, Nr4 (10) Est—Vest, Institutul European, 2015, p.165-191. 1,5 c.a. ISSN 12219762

Peru-Balan A., Manipulare,  diversiune comunicaţională  şi sloganuri     în parlamentarele din 28 noiembrie 2010 Studia Securitatis, Sibiu, Nr.3, 2010, p.15-23, ISSN 1843-1925, 0,6 c.a.

Peru-Balan A., PR-ul politic în sistemul comunicării politice: deosebiri şi afinităţi cu propaganda şi publicitatea politică. Studia Securitatis, Revistă de Studii de securitate și politice. Sibiu Anul IV, Nr.2,  2010, p.16-28  ISSN 1843-1925, 1,2 c.a.

Peru-Balan A., Arhetip and pollitical branding: bandgraund in persuasion Revista COGITO, Vol.VI, no.2, București2014, p.60-72  ISSN 2068-6706  0,7c.a.

Peru-Balan A., Management’s place and role in political PR Revista COGITO, București,  Vol. VIII, no. 3/ September, 2016,  pp.37 -54, 1.0 c.a. ISSN: 2066-7094 ISSN.

Rezumatul tezei

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea unei noi direcții de cercetarea în domeniul științelor politice – PR-ologia politică.

Volumul și structura lucrării. Lucrarea este constituită din Introdu­cere, cinci capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie ce cuprinde 356 titluri,  Anexe. Lucrarea conține 238 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 67 lucrări științifice.

Conţinutul de bază al tezei:

Capitolul I (Repere istoriografice și conceptual-teoretice privind managementul PR-ului politic) poartă un caracter istoriografic, punând în evidență caracter examinarea situației actuale în domeniul de cercetare al tezei, identificarea ipotezelor pentru investigare și propunerea metodologiei de cercetare.

Capitolele II și III (Dimensiunea persuasivă a PR-ului politic și managementul opiniei publice; PR-ul politic ca management al imaginii actorului politic) conțin soluții privind reconceptualizarea fenomenului PR, axate pe concepte fundamentale cum sunt liderul – imaginea – opinia publică. De asemenea,este abordată dimensiunea persuasivă a PR-ului.

Capitolele IV și V (Practici internaționale de management al PR-ului politic în campaniile electorale; Instrumentarul managementului informațional-mediatic în alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2009-2014) constituie exemplificare de  trecere da la abordarea conceptual-teoretică la cea pragmatică a PR-ului politic. Sunt cercetate tehnologiile aplicate în campaniile prezidențiale din SUA, Franța, Rusia și impactul acestora supra tehnologiilor utilizate în competițiile electorale din Republica Moldova. Totodată, autoarea oferă sinteza evoluțiilor tendinței de elaborare a strategiilor PR în ultimele două cicluri electorale din Republica Moldova, 2009-2014.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:

  • Este elaborată o metodologie nouă de cercetare a PR-ului politic, ca domeniu distinct în câmpul comunicării politice, pe două dimensiuni – triada conceptuală și triada principiilor funcționalității.
  • Este identificat instrumentarul PR-ului politic în campaniile electorale din Republica Moldova.
  • Sunt punctate componentele instituției PR-ului politic: actor politic – imagine – opinie publică.
  • Este propusă abordarea PR-ului politic ca management al imaginii, informațional și ca management al opiniei publice.
  • Domeniul de influență a PR-ului politic poate fi bifurcat pe două dimensiuni: dimensiunea comunicațională (retorica politică și electorală) și cea organizatorică (evenimente speciale).
  • Sunt studiate critic și recomandate tipologii de imagine și branding politic național cu impact persuasiv în mediul electoral autohton.
  • Sunt identificate tendințele evoluției strategiilor de PR politic în ultimele două cicluri electorale din Republica Moldova (2009-2014).
  • Sunt identificate cele mai eficiente tehnologii de PR politic interna­țional, unele dintre care pot fi adaptate la campaniile electorale din Republica Moldova.
  • În final, este propusă pentru includere în circuitul științific românesc noțiunea de PR-ologie politică, care să confirme o nouă direcție în cadrul științelor politice.