Se anunţă susţinerea tezei de doctor „Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor”

Postat 30/03/2017 in categoria Anunturi

Pretendent: GRAUR Vasilii

Conducător ştiinţific: GULEA Aurelian, dr.hab, prof.,acad.AȘM

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.141.02-01

Tema tezei: „Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu
4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor” 

Specialitatea: 141.02 – chimie coordinativă

 

Data: 12 aprilie 2017

Ora: 14.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc IV, sala 222/4.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Graur V., Savcin S., Tsapkov V., Gulea A. Synthesis and antitumor activity of copper, nickel and cobalt coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone.
  In: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, vol. 81, p. 210-215.
 2. Graur V., Garbuz O., Zariciuc E., Gudumac V., Gulea A. Synthesis and biological activity of 2-formylpyridine N(4)-allyl-3-selenosemicarbazone and its copper coordination compound. In: Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences, 2015, vol. 327, p. 135-142.
 3. Graur V. Synthesis, structure and biological activity of N(4)-allyl-3-thiosemicarbazones and their coordination compounds with some 3d metals. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, vol. 86, p. 130-141.
 4. Graur V., Zariciuc E., Tsapkov V., Barba N., Gulea A. Synthesis and biological activity of nickel and copper coordination compounds of 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2014, vol. 76, p. 119-123.
 5. Brevet de invenţie. 4407 B1, MD, C07D 213/48, C07F 15/04, C07C 337/08, A61K 31/4402, A61P 35/02. Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei umane mieloide în baza hidratului clorurii de bis[N-(prop-2-en-1-il)-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazincarbotioamid]-nichel(II) / Aurelian Gulea, Vasilii Graur, Victor Ţapcov (MD). Cererea depusă 29.04.2015, BOPI nr 3/2016.

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: studiul influenţei naturii atomului central şi al liganzilor asupra compoziţiei, structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale compuşilor coordinativi ai metalelor 3d cu 4-alilcaclcogensemicarbazonele şi derivaţii lor, precum şi identificarea substanţelor ce posedă activitate antitumorală sporită şi toxicitate redusă.
 2. Conţinutul de bază al tezei. Teza constă din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 148 surse, 5 anexe, 120 pagini, 53 figuri, 20 scheme şi 31 tabele.

Capitolul 1 reprezintă o analiză a literaturii de specialitate privind sinteza, structura şi proprietăţile biologice ale compuşilor coordinativi ai metalelor 3d cu unele tiosemicarbazone, în special 4-aliltiosemicarbazone şi derivaţii acesteia.

Capitolul 2 este consacrat sintezei, structurii şi proprietăţilor 4-aliltiosemicarbazonei aldehidei salicilice, derivaţilor ei şi a compuşilor coordinativi ai unor metale 3d cu aceşti liganzi.

Capitolul 3 este consacrat sintezei, structurii şi proprietăţilor 4-aliltiosemicarbazonei 2-aldehidelor şi cetonelor heteroaromatice, derivaţilor ei şi a compuşilor coordinativi ai unor metale 3d cu aceşti liganzi.

Capitolul 4 conţine informaţii despre materialele utilizate pentru sinteze, metodele de sinteză ale tiosemicarbazonelor, derivaţilor lor şi ale compuşilor complecşi cu aceşti liganzi.

 1. Principalele rezultate obţinute:
 • Sinteza a unsprezece 4-aliltiosemicarbazone noi şi derivaţii acestora, precum şi 63 compuşi complecşi noi de cupru(II), nichel(II), cobalt(III), fier(III) şi zinc în baza acestor liganzi.
 • Stabilirea structurii cristaline pentru 28 compuşi în baza rezultatelor analizei cu raze X.
 • Studiul activităţii anticancer, antimicrobiane şi antifungice a substanţelor sintetizate şi stabilirea influenţei substituenţilor din prima poziţie a fragmentului tiosemicarbazonic, alchilării atomului de sulf, substituţiei sulfului prin selen, naturii atomului central şi al anionului restului acid, întroducerii aminelor în sfera interioară a complecşilor asupra activităţii biologice.
 • Identificarea substanţelor ce posedă activitate antimicrobiană, antifungică, anticancer selectivă şi, în acelaşi timp, cu o toxicitate redusă faţă de celulele normale.