Susţinerea tezei de doctor în filologie „Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză”

Postat 6/04/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză

 

Pretendent: Victoria Mascaliuc

Conducător ştiinţific: Ion Manoli, profesor universitar, doctor habilitat în filologie

Consiliul ştiinţific specializat: D 30. 621.04.

Tema tezei: Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză.

Specialitatea: 621.04. – Lexicologie, lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză).

Data: 11.04.2017

Ora: 12.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, bloc 3, sala 201, str. M. Kogălniceanu, 65, Chişinău, MD-2009.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

Mascaliuc V. Process-Event Sememe Verbal Nouns in the French Language. In: Limbaj și Context. Bălți: Tipograf. din Bălți, 2015,Vol.2 (VII), p. 13-16. ISSN 1857-4149.

Mascaliuc V. Lexicographical Presentation of the Core Verbal Nouns. In: Limbaj și Context. Bălți: Tipograf. din Bălți, 2015,Vol.2 (VII), p. 17-20. ISSN 1857-4149.

Mascaliuc V., Coșciug A. Consideraţii generale asupra numelor de acţiune prin prisma verbelor de acţiune. In: Limbaj și Context. Bălți: Tipograf. din Bălți, 2013,Vol.I (V), p. 22-29. ISSN 1857-4149.

Mascaliuc V., Coșciug A. Unele considerații asupra categoriei aspectului în limba franceză. In: Limbaj și Context. Bălți: Tipograf. din Bălți, 2013,Vol.I (V), p. 59-64. ISSN 1857-4149.

Mascaliuc V., Coșciug A. Unele consideraţii asupra sufixelor şi prefixelor în structura numelor de acţiune din limba franceză. In: Limbaj și Context. Bălți: Tipograf. din Bălți, 2013,Vol. I (V), p. 46-53. ISSN 1857-4149.

Mascaliuc V., PROȚIUC E. Etymological Analysis of the Transitive Verbs in English. In: Наука, освiта, суспiльство очима молодих. Рiвне, 2012, p. 95-97. ББК 72 УДК 001+37+316.3 Н-34.

Mascaliuc V. Unele considerații despre actele de vorbire în limba franceză. In: Михайло-Архангельские чтение. Рыбница, 2013, p. 555-557. ISBN 978-9975-4092-8-5.

Mascaliuc V. Nominis actionis. Opinions. In: Normă-Sistem-Uz Codimensionare actuală. Chișinău: CEP USM, 2011, p. 527-531. ISBN 978-9975-71-136-4.

Mascaliuc V. Nominis actionis în actele de vorbire. In: New Approaches in Foreign Language Teacher Training. Bălți: Tipog. din Bălți, 2014, p. 81-89. ISBN 978-975-4487-1-0.

Mascaliuc V. Nominis actionis prin prisma verba actionis. In: New Approaches in Foreign Language Teacher Training. Bălți: Tipog. din Bălți, 2014, p. 74-80. ISBN 978-975-4487-1-0.

Mascaliuc V. Vebele și numele de acțiune prin prisma teoriei nucleu-periferie. In: Tradiție și inovare în cecetarea științifică. Bălți: Tipog. Universității de Stat „A.Russo”, 2015. p. 77-78. ISBN 978-9975-50-144-6.

Mascaliuc V. Etymological Analysis of the Transitive and Intransitive Verbs of Dicere in English. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Bălți: Tipog. Universității de Stat „A.Russo”, 2013, p. 9-13. ISBN 978-9975-4252-6-1.

 

Rezumatul tezei

Teza conține o introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 294 de titluri, 137 pagini text de bază, o anexă, 2 tabele, 9 diagrame, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezidă în analiza complexă a fenomenului nume de acţiune, lucrarea reprezentînd în premieră un studiu care relevă formulele de evoluţie diacronică a numelor de acţiune. Numele de acţiune sînt raportate la baza verbală de la care derivă, în vederea determinării trăsăturilor definitorii. De asemenea, este realizată analiza numelor din perspectivă semică, pentru a reliefa semantica lor și pentru o definire lexicografică mai exactă atît a numelor de acţiune propriu-zise, cît şi a celor contextuale. Sînt descrise, de asemenea, semele definitorii ale numelor de acţiune care formează zona de nucleu și sînt operate clasificări în acest sens.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în studierea complexă a numelor de acțiune prin luarea în considerare a următoarelor aspecte: compararea lor cu verbele de acțiune de la care provin; analiza semică a structurii semantice a numelor de acțiune; analiza evoluției lor semantice; delimitarea claselor de nume de acțiune; reliefarea nucleului și periferiei în zona numelor de acţiune.

dimensionarea, la nivel sincronic, mai exactă a acestor unităţi.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în faptul ca rezultatele pot fi folosite pentru clarificarea unor concepte legate de numele de acţiune, lucrarea servind, în acest sens, drept suport pentru alte cercetări din sintaxă și morfologie.

Cercetarea oferă, de asemenea, soluții pentru lexicografie prin propunerea unor modele de definire a numelor de acțiune.

Rezultatele investigaţiei pot servi în procesul de predare a lexicologiei, punîndu-se în lumină rolul derivării şi al împrumutului în îmbogăţirea și diversificarea vocabularului.