ASM & STCU lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE” 10 aprilie 2017

Postat 10/04/2017 in categoria Anunturi

În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU),  a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul programului „Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. Materiale, tehnologii şi produse inovative
 2. Eficienţă, energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie
 3. Sănătate şi biomedicină
 4. Biotehnologie
 5. Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii

Scopul este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea durabilă a potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, extinderea relaţiilor de colaborare la nivel internaţional, aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Un criteriu esenţial de eligibilitate este demonstrarea participării în programele internaţionale şi europene, în special Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare ORIZONT 2020. Condiţiile şi graficul competiţiei se anexează.

 

Proiectele se prezintă la

Oficiul din Republica Moldova al STCU:

Bd. Stefan cel Mare 1, of. 434 Tel. + (373 22) 54 69 33; 0 691 72 668 E-mail: alfreda.rosca@stcu.int

 

GHIDUL

privind organizarea concursului proiectelor în cadrul programului

„ASM & STCU INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”

 

Pregătirea, procesul de selectare şi implementare

 

 1. Principii de bază

 

La 10 aprilie 2016, luni Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico – Tehnologic din Ucraina (Science and Technology Center in Ukraine – STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „ASM & STCU Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare”, cu finanţarea din 01 ianuarie 2018. Scopul programului este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea durabilă a potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, extinderea relaţiilor de colaborare la nivel internaţional, aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Un criteriu esenţial de eligibilitate este demonstrarea participării în programele internaţionale şi europene, în special Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare ORIZONT 2020. Respectarea regulilor oferă şansa de obţinere a finanţării, nerespectarea oricăreia dintre ele determină eliminarea proiectului din concurs.

Cerinţe:

 • În conformitate cu politica STCU 50% din numărul total al participanţilor la implementarea proiectului vor fi reprezentate de cercetătorii, care până la destrămarea URSS au efectuat investigaţii ce au avut tangenţă la programele complexului militar sovietic.
 • În conformitate cu noua politică, aprobată de Consiliul de Administrare al STCU la şedinţa a 42-a, definiţia pentru categoria 1 participanţi este extinsă, accentul fiind pus nu numai pe foştii experţi în domeniul complexului militar, dar, de asemenea, şi pe specialiştii cu experienţă în sfera „tehnologii cu dublă utilizare”, care, în principiu, poate include şi generaţia mai tânără a cercetătorilor. Toate proiectele trebuie să conţină cel puţin un specialist de categoria 1, cu peste 10 procente participare. Proiectele ce vor întruni mai mulţi specialişti din categoria 1, vor fi apreciate mai înalt de către experţii din SUA şi UE.
 • Costul unui proiect nu va depăşi suma de 50 mii USD. Jumătate din această sumă, 25 mii USD, vor fi alocate de către STCU pentru salarii şi participarea la training-ul de transfer tehnologic, parte componentă a programului dat.
 • O cerinţă obligatorie pentru promovarea cu succes a proiectului este acceptul de colaborare a cercetătorilor, care activează în una din ţările părţilor finanţatoare ale STCU: UE şi SUA. Scrisorile de colaborare se expediază la adresa managerului de proiect nu mai târziu de vineri, 26 mai 2016. Prioritate se va acorda proiectelor cu cel puţin două scrisori de colaborare, întocmite în conformitate cu cerinţele solicitate http://www.stcu.int/west/recommendation/. Absenţa scrisorilor de colaborare presupune neexaminarea proiectelor şi eliminarea acestora din concurs.
 • ASM şi STCU apreciază încadrarea în cadrul proiectelor a oamenilor de ştiinţă ce activează în instituţiile de cercetare, amplasate în alte oraşe şi localităţi decât Chişinău. Prioritate se va acorda proiectelor interdisciplinare, la fel şi celora care implică mai multe instituţii de cercetare.
 • Punctul 1.19 al formei depline (Planificarea dezvoltării durabileSustainability Planning) stă la bază sporirii competitivităţii instituţiilor ştiinţifice şi cercetătorilor din Republica Moldova, atât în perioada implementării proiectului, cât şi pe viitor, fiind create condiţii prielnice pentru dezvoltarea ulterioară, pentru atragerea altor surse de finanţare.
 • Echipele de cercetare, interesate în participarea la acest concurs vor expedia până marţi, 25 aprilie 2017, pe numele Alfreda Roşca (alfreda.rosca@stcu.int), următoarea informaţie:

 

Denumirea instituţiei (-lor)

Titlul proiectului

Conducătorul ştiinţific

Date de contact (e-mail, telefon)

 

Nota 1: În baza acestei informaţii STCU va atribui proiectului un număr de înregistrare şi va expedia formularul necesar. Detalii la: http://www.stcu.int/cis/grant/

 

 1. Instrucţiuni adiţionale

 

Proiectele se perfectează în limba engleză şi o informaţie succintă în limba română. Pentru fiecare proiect ASM eliberează în mod reglementar o scrisoare de acord din partea autorităţii publice centrale în sfera ştiinţei şi inovării (Host Government Concurrence – HGC). Termenul limită de depunere la ASM a actelor aferente proiectului este vineri, 26 mai  2017, la STCU – 12 iunie 2017, luni. Setul de documente recepţionat se transmite experţilor internaţionali şi naţionali, identificaţi de ASM, pentru aprecierea valorii ştiinţifice şi inovative.

 

Nota 2: Pentru ca proiectul să fie considerat “complet” şi să poată fi trimis la expertiza internaţională şi naţională trebuie să conţină trei componente de bază, şi anume.

 • forma deplină a proiectului în variantă electronică şi o copie pe suport de hârtie (cu indicarea datei expedierii şi semnăturii managerului);
 • scrisorile de colaborare oferite de către cercetătorii ce activează în una din ţările părţilor finanţatoare;
 • scrisoarea de acord (HGC) din partea ASM.

Lipsa cel puţin a uneia din aceste documente va conduce la excluderea propunerii din competiţie. Nu există excepţii.

 

Nota 3: Scrisoarea de acord (HGC) eliberată de ASM autorizează proiectele pentru a fi depuse la STCU şi supuse procesului de expertiză internaţională. Acestea preîntâmpină diseminarea şi proliferarea:

 • (i) secretelor de stat;
 • (ii) informaţiilor definite relevante în conformitate cu normele internaţionale şi practicile de bază în neproliferarea tehnologiilor legate de armament, materiale radioactive, tehnologii nucleare, sisteme de transmisie (de exemplu, rachete balistice), precum şi a altor tipuri de arme de distrugere în masă;
 • (iii) informaţiilor confidenţiale private şi de business, fără permisiunea deţinătorilor de proprietate intelectuală.

 

Nota 4: Formularul proiectului se va completa luând în considerare toate instrucţiunile expuse pe site-ul STCU. Spre deosebire de proiectele standard înaintate la STCU, care se implementau pe parcursul a max 36 luni, cele promovate în cadrul acestui program vor fi preconizate pentru un termen de la 12 până la 24 luni.

 

  Evaluarea ştiinţifică a proiectelor

 

STCU analizează pachetul de documente în vederea aprecierii corectitudinii completării acestora şi le transmite la expertiza internaţională. În paralel are loc şi expertiza naţională.

Suplimentar la cerinţele expuse anterior, propunerile de proiect vor fi evaluate în baza următoarelor criterii (dar nu numai):

 1. Argumentarea ştiinţifică (aspectul unic al investigaţiilor propuse, nivelul ştiinţific, expunerea clară şi logică, referinţe, citări şi al.)
 2. Metodologia (justificarea metodelor selectate: unicitatea şi raţionalitatea acestora)
 3. Credibilitatea ştiinţifică (abilitatea de a atinge scopurile propuse, argumentarea necesităţii elaborării noilor tehnologii, produse sau perfecţionării celor existente)
 4. Aplicabilitatea şi fezabilitatea (posibilitatea de a obţine rezultatele scontate în cadrul solicitat de asigurare financiară şi tehnică)
 5. Planificarea dezvoltării durabile (fezabilitatea dezvoltării ştiinţifice şi comerciale pe viitor)
 6. Suportul internaţional (scrisorile de colaborare prezentate şi practicile anterioare).

 

Aprobarea pentru finanţarea proiectelor selectate va fi efectuată de către o echipă mixtă, formată din reprezentanţii părţilor finanţatoare ale STCU şi ASM, care se vor convoca într-o şedinţă comună, ce va avea loc anticipat şedinţei Consiliului de Administrare al STCU, unde va fi aprobată decizia privind finanţarea proiectelor, începând cu anul 2018. Ca bază pentru selectarea celor mai competitive proiecte vor servi rezultatele expertizei naţionale şi internaţionale. Suplimentar ASM şi STCU vor efectua un schimb de informaţii cu referinţă la:

 1. analiza valorii ştiinţifice şi semnificaţiei proiectului;
 2. opinii referitor la fezabilitate, examinarea posibilităţii de realizare a obiectivelor propuse în termenul stabilit şi cu resursele solicitate;
 3. aprecierea practică a gradului de calificare şi a experienţei cercetătorilor implicaţi în realizarea proiectului;
 4. recomandări pentru perfecţionarea ulterioară a proiectului (dacă este cazul).

 

 • Informaţii suplimentare

 

Implementarea în Republica Moldova a proiectelor realizate în cadrul programului dat se va efectua în concordanţă cu practicile şi procedurile stabilite de STCU pentru proiectele standard, unica diferenţă fiind termenul de realizare, 12-24 luni.

De menţionat, că managerul proiectului este totalmente responsabil de îndeplinirea obiectivelor propuse, de implementarea eficientă a acestora. În fiecare trimestru se vor prezenta rapoarte financiare şi tehnice la STCU (coordonatorului proiectului) şi la ASM (Centrului Proiecte Internaţionale), ca bază servind acordul de finanţare semnat şi procedurile de administrare, reglementate de STCU şi ASM.

În conformitate cu practicile stabilite pentru proiectele standard şi de parteneriat, managerii de proiect vor permite STCU să efectueze monitorizarea tehnică şi financiară a acestora, fapt despre care vor fi informaţi în scris, cu două săptămâni anticipat. În următoarele două luni STCU va aduce la cunoştinţă managerului de proiect şi ASM rezultatele verificării.

În scopul implementării cu succes a programului comun de finanţare, STCU şi ASM vor coordona şi diversifica anual aportul financiar oferit, cerinţele faţă de propunerile de proiect şi direcţiile prioritare, vor prevedea resurse financiare necesare pentru acoperirea tuturor articolelor preconizare (salarii, procurarea echipamentului, materialelor, deplasărilor, etc.). Orice reţinere în finanţare poate cauza impedimente serioase în implementarea proiectului. Părţile (STCU şi ASM) acceptă să se informeze reciproc despre obstacolele intervenite în procesul de finanţare. Dacă din partea uneia dintre părţi se creează anumite impedimente în oferirea suportului financiar promis, cealaltă parte poate să-şi întrerupă temporar obligaţiile până la soluţionarea litigiilor, în conformitate cu Acordul de colaborare semnat. Se acceptă că durata de timp pentru fiecare reţinere, care poate duce la suspendarea Acordului, să fie definită ca prima zi lucrătoare după care urmează prima lună lucrată deplin de la începutul anului.  

În toamna fiecărui an STCU şi ASM vor depune eforturi pentru a organiza un atelier de lucru sau un seminar în vederea identificării priorităţilor ştiinţifice, facilitării procesului de scriere a proiectelor. Aceste evenimente vor încuraja oamenii de ştiinţă din Republica Moldova să participe la concurs cu proiecte inovative. STCU și ASM vor depune eforturi pentru îmbunătăţirea  Programului Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare.

 

 1. Calendarul competiţiei

 

 

10 aprilie 2017, luni

 

Lansarea concursului în cadrul programului „ASM & STCU  Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” 2017

 

 

25 aprilie 2017, marţi

 

 

Termenul limită de solicitare a înregistrării proiectului

 

5 mai 2017, vineri

 

 

Termenul limită de atribuire a unui număr de înregistrare şi oferirea formei depline din partea STCU

 

 

26 mai 2017, vineri

 

Termenul limită de depunere la ASM a proiectelor

 

 

12 iunie 2017, luni

 

 

Termenul limită de prezentare la STCU (Mykola Lubiv, mykola.lubiv@stcu.int) a setului de documente aferente proiectului (forma deplină, HGC, scrisorile de colaborare)

 

31 iulie 2017, luni

 

Termenul limită de expediere a propunerilor de proiecte la expertiză internaţională (urmare a analizei conformităţii actelor depuse)

 

6 noiembrie 2017, luni

 

Termenul limită de recepţionare a rezultatelor expertizei internaţionale la STCU

 

Noiembrie 2017, anticipat şedinţei Consiliului de Administrare al STCU

 

Şedinţa comună STCU – ASM pentru luarea deciziilor

 

Decembrie 2017 Şedinţa Consiliului de Administrare al STCU.

Anunţarea rezultatelor.