Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova”

Postat 19/04/2017 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:

„Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova

 

Pretendent: Rotundu Edgar

Conducător științific: Rusu Grigore, doctor în drept, conferențiar universitar

Consiliul științific specializat: D 30.552.03 – 01 în cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: „Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova”

Specialitatea: 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

Data: 28 aprilie 2017

Ora: 16.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc 2, aula 119

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 

 1. Rotundu E. Originea mărfurilor în dreptul vamal și în activitatea practică vamală. În: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, Серія: ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Випуск 5 том 2, Xерсон, 2015, p. 144-149.
 2. Rusu G., Rotundu E. Particularitățile raporturilor juridice în dreptul vamal. În: Revista Națională de Drept (Chișinău), 2015, nr. 11 (181), p. 47-49.
 3. Rotundu E. Declararea mărfurilor și mijloacelor de transport organului vamal. În Revista științifică a Universității de Stat din Moldova, ,,Studia Universitatis Moldaviae” Seria ,,Științe Sociale”, 2015, nr.3 (83), p. 185-188.
 4. Rotundu E. Reguli generale privind procedura declarării vamale în Republica Moldova. În: Legea și Viața, 2016, nr. 4, p. 55-58.
 5. Rotundu E. Aspecte teoretice și juridice ale declarării electronice în dreptul vamal. În: Legea și Viața, 2016, nr. 5, p. 46-50.
 6. Rotundu E. Procedura aplicării sistemului informatizat ASYCUDA World. În: Revista științifică a Universității de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Științe Sociale”, 2016, nr. 3 (93), p. 86-89.
 7. Rotundu E. Aspectele practico-juridice privind reglementarea trecerii bunurilor peste frontiera vamală. În: Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională ,,Interacțiunea Dreptului Intern cu Dreptului Internațional: Provocări și Soluții” (Palatul Republicii, 14 noiembrie 2014). Volumul II. Chișinău: S.n., 2015, p. 185-190.
 8. Rotundu E. Răspunderea în Dreptul Vamal și în Activitatea Practică Vamală. În: Materialele Conferinței științifice internaționale ,,Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat ,,B.P. Hașdeu” din Cahul, 5 iunie 2015, p. 176-181.
 9. Rotundu E. Reglementarea noțiunii de declarație vamală în legislația națională și internațională. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani ai USM. Chișinău, 28-29 septembrie 2016, p. 182-186.
 10. Țurcan P., Erhan I., Ciobanu O., Rotundu E. Drept vamal. Note de curs. USM. Facultatea de Drept. Chișinău: CEP USM, S.n., 2016, p. 164-177

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problematica abordată.

Lucrarea cuprinde o analiza teoretico-practică a declarării în dreptul vamal prin prisma considerațiilor juridice dezvoltate de către doctrinari, și în special prin prisma raționamentelor evidențiate în actele adoptate de către Uniunea Europeană și la care Republica Moldova tinde să adere.

A fost efectuată o cercetare complexă a instituției declarării vamale în vederea evidențierii trăsăturilor definitorii ale procedurii de realizare a declarării vamale, a formelor acesteia și, în special, a procedurii electronice de declarare, a sistemelor informaționale utilizate în activitatea vamală, precum și a identificării problemelor în dezvoltarea mecanismului de reglementare juridică a declarării vamale, ceea ce a permis obținerea unui șir de rezultate științifice noi.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în fundamentarea științifică a instituției declarării vamale în vederea determinării conceptului de declarare vamală, a formelor declarării vamale și descrierii detaliate, în baza reglementărilor naționale și internaționale, a procedurii de declarare vamală, inclusiv a declarării vamale electronice, prin prisma sistemelor informaționale implementate, fapt ce a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a unor aspecte problematice în domeniu.

 1. Conținutul de bază al tezei.

Teza debutează cu analiza situației privind spațiul doctrinar și legislativ cu privire la instituția declarării vamale. Capitolul 2 cuprinde o analiză detaliată a formelor declarării vamale, fiind abordate, sub diverse aspecte, conceptele de declarare vamală, de vămuire și cel de declarație vamală, atât în plan național, cât și internațional. A fost examinată și noțiunea de „formă de declarare vamală”, fiind evidențiate principiile declarării vamale. O deosebită atenție s-a acordat cercetării doctrinare și prevederilor legislative ce vizează procedura de întocmire, procesare și verificare a declarației vamale în detaliu, ca concept distinct, și procedura specială în cadrul declarării vamale. Un alt aspect analizat este cel ce vizează declararea înfăptuită de persoanele fizice și juridice pe teritoriul Republicii Moldova, care comportă anumite particularități în dependență de subiectul și obiectul declarării. În cele din urmă sunt specificate particularitățile efectuării controlului vamal asupra corectitudinii datelor din declarația vamală în detaliu. Capitolul 3 este consacrat examinării tehnologiilor informaționale utilizate în procesul de declarare vamală. Analizei au fost supuse cele mai stringente probleme întâlnite în practica organelor vamale ale Republicii Moldova privind modalitatea de aplicare a sistemului informatizat ASYCUDA World. Un loc deosebit în capitolul respectiv revine determinării aspectelor teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal, precum și procedurii de prelucrare a declarației vamale în detaliu în cadrul sistemelor informaționale. Teza finalizează cu concluzii generale și propuneri de lege ferenda.

 1. Principalele rezultate obținute:
 2. A fost definită noțiunea „declarare vamală”, prin care se înțelege o comunicare oficială în fața autorităților vamale din partea persoanelor fizice și a celor juridice, care au intenția de a scoate din țară sau de a introduce mărfuri, bunuri, mijloace de transport și alte valori, ce conține date veridice privind tipul, cantitatea și scopul trecerii bunurilor peste frontiera vamală, precum și alte informații cerute de autoritățile oficiale vamale în conformitate cu legislația vamală actuală;
 3. A fost argumentată necesitatea identificării reglementării naționale și internaționale privind declararea vamală și progresul implementativ al armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene;
 4. A fost demonstrată importanța efectuării controlului vamal, prin prisma determinării corectitudinii conținutului declarării vamale ca fiind o categorie care necesită o abordare specială, dat fiind numeroasele acțiuni de contrabandă și de nedeclarare corespunzătoare;
 5. Au fost reflectate aspectele definitorii ale procedurii declarării, vămuirii, procedurii prealabile de vămuire, ale declarației vamale în detaliu, precum și ale declarației electronice;
 6. A fost înaintată și argumentată necesitatea unei abordări sistemice a identificării mecanismului de reglementare juridică a declarării. Caracterul complex al unui asemenea obiect al relațiilor legale, cum sunt datele în formă electronică, presupune și o complexitate a reglementării;
 7. A fost constatat că modelul organizării procesului de declarare electronică trebuie să fie în strânsă interconexiune cu sistemul de administrare a riscurilor (SAR), care se bazează pe analiza unui spectru larg de informație despre mărfuri, despre participanții la activitatea economică externă (AEE), transportatori, deținătorii de depozite provizorii etc.;
 8. A fost argumentat că dezvoltarea mecanismului de reglementare juridică a declarării electronice presupune, de rând cu aplicarea tehnologiilor informaționale, și elaborarea unor regulamente, menite să asigure colectarea, păstrarea, actualizarea, structurarea, sistematizarea, integrarea, prelucrarea centralizată și analiza consolidată a diverselor date care să susțină luarea de decizii de către funcționarul vamal;
 9. Au fost formulate propuneri în vederea aplicării cât mai eficiente și corecte a instituției declarării vamale pentru a facilita utilizarea ei practică și a reduce lacunele și litigiile existente la ora actuală.