Susţinerea tezei de doctor în psihologie „Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice”

Postat 2/05/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie „Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice”

 

Pretendent: Ana Tarnovschi

Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 30 511.01 – 07

Tema tezei: Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice

Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală

Data: 11.05.2017

Ora: 11.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, blocul central, sala 505, str. A. Mateevici 60, Chişinău, MD 2009.

 

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

Bucun N., Tarnovschi A. Particularităţile psihologice ale personalităţii copiilor cu maladii respiratorii cronice. În: Univers Pedagogic (Chişinău), 2015, nr. 3(47), p. 42-50. ISSN -1857 3266.

Tarnovschi A. Aspecte ale modificărilor din psihicul bolnavului somatic cronic. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, USM, Chişinău, 28 septembrie 2006, p. 383-384. ISBN -978-9975-70-667-6.

Tarnovschi A. Aspecte psihologice ale bolnavilor cu afecţiuni respiratorii cronice. În: Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, volumul III. Chişinău, 2006, p. 526-528. ISSN -1811-2668.

Tarnovschi A. Educaţie pentru sănătate şi calitatea vieţii la persoanele cu maladii cronice. În: Materialele Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Astmul bronşic la copil”, USMF, 12 mai 2006, Chişinău, 2008, p. 90-93. ISBN -9975-9822-1-2.

Tarnovschi A. Impactul maladiilor respiratorii cronice asupra relaţiilor intrafamiliale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chişinău, 25-26 septembrie 2012, p. 394-396. ISBN -978-9975-71-269-9.

Tarnovschi A. Influenţa maladiilor cronice asupra reuşitei şcolare. În: Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice a psihologilor „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”. Ediţia II, liceul Ion Creangă, Chişinău, 26 aprilie 2012, p. 318-320. ISBN -978-9975-57-045-9.

Tarnovschi A. Modalităţi de adaptare psihosocială a părinţilor faţă de copilul bolnav. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, 2-3 noiembrie 2012, p. 343-345. ISBN -978-9975-56-072-6.

Tarnovschi A. Psihosomatica în situaţie de dificultăţi respiratorii. În: Materialele Simpozionului știinţific internaţional „Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european”, IŞE, Chişinău, 2-3 noiembrie 2006, p. 310-313. ISBN -978-9975-70-212-6.

Tarnovschi A. Relaţiile sociale şi interpersonale la copiii cu maladii respiratorii cronice. În: Sudia Universitatis, 2015, nr. 9/89, p. 190-195. ISSN -1857-2103.

Tarnovschi A. Sistemul de valori la copiii cu maladii respiratorii cronice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2015, p. 162-165. ISBN -978-9975-71-704-5.

Tarnovschi A. Rolul comunicării în relația terapeut-pacient. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 26-28 septembrie 2013, p. 85-87. ISBN -978-9975-71-415-0.

Rezumatul tezei

Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 226 titluri, 13 anexe, 152 pagini text de bază, 19 tabele şi 23 figuri, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezidă în faptul că este unul dintre primele studii teoretico-experimentale în psihologia generală autohtonă, care stabilește particularitățile psihologice ale personalităţii copilului bolnav cu maladii respiratorii cronice; determină profilul de personalitate al copilului bolnav cu diverse maladii respiratorii cronice; stabileşte diferențele dintre particularităţile psihologice specifice copilului bolnav în comparaţie cu cel sănătos; elucidează diferenţele în manifestarea reacţiilor cognitiv-emoţionale la copiii bolnavi şi la copiii sănătoşi; stabileşte particularităţile funcţionalităţii sociale şi a schimbărilor în sfera valorilor, orientărilor şi atitudinilor în situaţia MRC; determină relaţia dintre tipul maladiei şi stilul parental de educaţie.

Problema ştiinţifică soluţionată. Sunt stabilite particularitățile psihologice ale formării personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice, servind drept bază a programului de suport psihologic orientat spre diminuarea influenţelor negative ale maladiilor respiratorii cronice și spre armonizarea procesului de formare a personalității copilului.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui profil de personalitate al copilului cu maladii respiratorii cronice, precum şi în elaborarea, aprobarea şi implementarea unui program de suport psihologic orientat spre diminuarea influenţelor negative ale maladiilor respiratorii cronice asupra  formării personalităţii copiilor.

Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea de consiliere a copiilor cu maladii respiratorii cronice şi a familiilor acestora, aflaţi la tratament în staţionar în secţiile de pneumologie, alergologie, ftiziologie şi ftiziopneumologie din cadrul Institutului de Cercetări Ştiințifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului din mun. Chişinău; activitatea didactică din cadrul cursurilor de psihologie generală, psihologia vârstelor, precum şi al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice ținute la Universitatea de Stat din Moldova.