Stagiul de mobilitate al echipei Facultăţii de Drept, USM, la Universitatea din Gloucestershire (UoG), Marea Britanie

Postat 12/04/2017 in categoria Noutati

În perioada 20-31 martie 2017 echipa Facultăţii de Drept, USM, a efectuat un stagiu de mobilitate la Universitatea UoG din Marea Britanie, în cadrul proiectului Erasmus+ „Introducerea învăţării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivităţii şi şanselor de angajare ale studenţilor / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”.

Echipa a fost formată din 6 profesori specializaţi în diverse ramuri ale drepturi: drept administrativ, drept civil, drept penal, drept procedural civil, drept internaţional public, drept instituţional al UE.

Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate:

  • dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi referitor la modul în care funcţionează învăţarea bazată pe probleme într-un mediu universitar deschis din UE;
  • colectarea de informaţii variate despre metode noi de predare;
  • consolidarea competenţelor de predare ajustate la PBL;
  • clarificarea interacţiunii dintre universităţile europene cu parteneri/părţi interesate;
  • stabilirea relaţiilor profesionale într-un mediu academic etc.

În cadrul stagiului de mobilitate echipa PBLMD a desfăşurat mai multe activităţi în vederea atingerii obiectivelor generale enumerate supra: asistenţă la lecţiile teoretice; asistenţă la lecţiile practice; discuţii cu staff-ul managerial privind modul de organizare a studiilor în cadrul Facultăţii de Drept a UoG; discuţii cu profesorii şi cu studenţii privitor la avantajele metodelor de predare-învăţare centrate pe student; analiza metodelor interactive de predare; reflecţii asupra activităţilor realizate.

Stagiul de mobilitate a început cu prezentarea de către conducerea Facultăţii de Drept UoG a programului de studii, nivel licenţă. Astfel, s-a menţionat că programul licenţă include 3 ani de studii. Numărul disciplinelor predate este foarte mic comparativ cu cel al disciplinelor predate la facultăţile de drept din Republica Moldova.

Astfel, la anul I (nivelul 4) sunt incluse doar 4 discipline, toate fiind obligatorii. La anul II, programul include 3 discipline obligatorii şi 2 discipline opţionale. La anul III, programul include o disciplină obligatorie, mai multe discipline opţionale şi o teză de licenţă (extended Essay).

De fapt, structurarea programului de studiu la Facultatea de Drept din UoG denotă o abordare cu totul diferită a procesului educaţional la nivel licenţă, studenţilor fiind oferite discipline (module), care le ajută să acumuleze cunoştinţe teoretice şi practice ce le vor fi utile în activitatea lor profesională după absolvirea facultăţii. Cercul disciplinelor opţionale ce sunt incluse în program la anul II şi III de studii este foarte larg, fapt ce permite studentului să-şi aleagă disciplinele pe care le consideră necesare în formarea sa profesională în funcţie de domeniul în care urmează să activeze.

Conţinutul programului demonstrează intenţia Facultăţii de Drept din cadrul UoG de a forma specialişti care vor fi capabili să se adapteze nevoilor societăţii în condiţii de schimbări permanente. Domeniul dreptului este unul foarte mobil, iată de ce în condiţiile actuale scopul UoG este de a pregăti specialişti care ar putea soluţiona probleme practice concrete.

Pe parcursul stagiului echipa Facultăţii de Drept USM, a asistat la mai multe lecţii teoretice şi practice la diverse discipline, cum ar fi: Dreptul Uniunii Europene, Dreptul constituţional şi administrativ, Dreptul internaţional public, Dreptul proprietăţii, Drepturile omului, Dreptul contractelor, Dreptul delictual etc. S-a constatat, că pregătirea viitorilor jurişti presupune în mare parte descrierea sau prezentarea unei probleme, iar apoi identificarea căilor de soluţionare a problemei concrete, inclusiv prin prezentarea deciziilor judecătoreşti ce au fost luate la soluţionarea cazurilor similare.

La UoG lecţiile sunt caracterizate prin numărul redus de studenţi, precum şi participarea activă a studenţilor la discutarea unor probleme practice şi actuale. Majoritatea lecţiilor practice sunt organizate sub forma de workshop, în cadrul cărora profesorul are rolul doar de a ghida şi de a corecta studenţii în cazul în care ei se confruntă cu careva dificultăţi.

Prestamos en linea rapidos prestamos en linea urgentes en españa.

Atât în cadrul lecţiilor teoretice, cât şi în cadrul lecţiilor practice, studenţii devin nişte participanţi activi ai procesului educaţional, ei singur caută soluţii de rezolvare a unor cazuri concrete, fiind doar îndrumaţi de profesori. Indiferent de metodele utilizate de profesori în predarea materialului, abordarea de bază este învăţarea centrată pe student. În acest fel, Facultatea de drept a UoG contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor: de comunicare; viziune analitică asupra soluţionării problemei; gândire abstractă; evaluare a argumentelor părţii concurente; luarea deciziilor argumentate în soluţionarea problemelor etc. Toate aceste competenţe contribuie la consolidarea competitivităţii şi sporirea şanselor de angajare ale studenţilor în câmpul muncii.

Rezultate/impact al stagiului de mobilitate

prestamos personales

:

  • dezvoltarea profesională în domeniul PBL (cunoştinţe şi abilităţi practice);
  • capacitatea de a dezvolta curriculum-ul modernizat pentru specialitatea Drept;
  • diseminarea informaţiei acumulate privind modelul PBL în cercul staff-ului academic din cadrul Facultăţii de drept a USM;
  • aplicarea modelului PBL în procesul de predare-învăţare.

Considerăm că modelul de predare-învăţare bazat pe probleme, existent în cadrul UoG, are un şir de avantaje care merită să fie luate ca exemplu de personalul academic al Facultăţii de Drept, USM. În acest model scopul este nu de a transfera cunoştinţe gata pregătite, ci de a construi aşa situaţii sau împrejurări care să determine studentul să analizeze probleme în mod independent, prezentând variante de soluţionare a acestora.

Stagiul de mobilitate a dezvoltat viziunile despre modelul PBL, fiind convinşi încă o dată de faptul că cheia succesului în sistemul educaţional superior este schimbarea accentului de pe predare – pe învăţarea activă a studentului, motivarea acestuia de a deveni mai independent, mai curajos în luarea deciziei, astfel fiind gata să devină capabili de a se integra uşor în câmpul muncii şi de a face faţă provocărilor profesionale.

 

Prelegere UK

Echipa PBL UK

Echipa PBL, Facultatea de Drept