Susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Administrarea finanțelor publice locale”

Postat 13/06/2017 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:

Administrarea finanțelor publice locale

 

Pretendent: Televca Oleg

Conducător științific: Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 30.552.03 – 02 în cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: „Administrarea finanțelor publice locale”

Specialitatea: 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

Data: 23 iunie 2017

Ora: 13.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc 2, aula 119

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 1. Cobăneanu S., Televca O. Unele considerații privind descentralizarea financiară. În: Revista Națională de Drept. Chișinău, 2008. p.7-11.
 2. Televca O. Administrarea finanțelor publice locale: studiu de caz. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Interferențe Universitare – Integrare prin Cercetare și Inovare”, 25-26 septembrie 2012, Chișinău, 2012. p.210-212.
 3. Televca O. Aplicarea principiului legalității în administrarea finanțelor publice locale. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, (Cahul, 7 iunie 2016), Volumul I, Cahul, Editura: Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu”, 2016. p.189-192.
 4. Televca O. Autonomia financiară. Conferința corpului didactico-ştiinţific „Bilanțul activității științifice a USM pe anii 2000-2002”, 30 septembrie-6 octombrie 2003, Rezumatele comunicărilor, Științe socioumanistice, Vol.I, Chișinău, 2003. p.135-136.
 5. Televca O. Cadrul normativ al finanțelor publice în RASSM. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 10-11 noiembrie 2014, Chișinău, 2014. p.234-245.
 6. Televca O. Conceptul procesului bugetar la nivelul colectivităților locale. În: Materialele Simpozionul International „UNIVERSUL ŞTIINŢELOR”, Ediția a IV-a din 8 septembrie 2013, Iași. p.353-356.
 7. Televca O. Evoluția finanțelor publice locale în Republica Moldova (1990-2003). În: Materialele Conferinței internaționale ştiinţifico-practică „Administrația publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme și perspective”, 30 ianuarie 2004, Chișinău: CEP USM, 2004. p.343-349.
 8. Televca O. Evoluția istorică a finanțelor publice de la origini până la Unirea Principatelor. În: Studia Universitatis, Seria ŞTIINŢE SOCIALE, nr.3(23), Chișinău, 2009. p.69-76.
 9. Televca O. Finanțele publice locale: realizări și perspective. În: Analele științifice ale USM, Chișinău, 2001. p.507-510.
 10. Televca O. Principiile finanțelor publice locale: concept și cadru legal. În: Revista Națională de Drept, nr.12(99), decembrie, 2008. p.48-50.
 11. Televca O. Principiul transparenței și publicității. În: Studia Universitatis, Seria ŞTIINŢE SOCIALE, nr.3(53), Chișinău, 2012. p.78-85.
 12. Televca O. Trezoreria de stat: evoluție istorică. În: Rezumate ale comunicărilor prezentate la Conferință științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. Seria „Științe juridice” (Chișinău, 28-29 septembrie 2016). Editura: CEP USM, 2016, p. 189-192.

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problematica abordată.

Lucrarea cuprinde o analiza teoretico-practică complexă a domeniului administrării finanțelor publice locale prin examinarea demersurilor juridico-practice pe care le cuprind finanțele publice locale, precum și în elaborarea unor recomandări privind perfecționarea legislației referitoare la procesul de administrare a finanțelor publice locale în vederea aplicării uniforme și corecte a reglementărilor normative în materie.

Un rol important este atribuit colaborării dintre autoritățile publice locale cu cele centrale, colaborării dintre autoritățile publice locale de diferite nivele (I și II), la fel și mecanismului de control privind execuția bugetară la nivel local.

Problema științifică importantă rezolvată constă într-un studiu critic al elementelor procesului de administrare a finanțelor publice locale ca parte integrantă a finanțelor publice în general, ceea ce a contribuit la elaborarea unor recomandări și propuneri de lege ferenda în vederea perfecționării cadrului legal național.

 1. Conținutul de bază al tezei.

Teza debutează cu analiza situației privind spațiul doctrinar și legislativ în materie de finanțe publice locale. În Capitolul 2 au fost investigate reperele conceptuale privind finanțele publice locale, evidențiindu-se elementele structurale ale finanțelor publice locale și a fost cercetat sistemul principiilor procesului de administrare a finanțelor publice locale și a principiilor procesului bugetar la nivel local. În capitolul III se realizează o cercetare detaliată a etapelor procesului bugetar la nivelul colectivităților locale. O atenție aparte se acordă bazei normative caracteristice procesului bugetar la nivelul colectivităților local. Capitolul IV este dedicat controlului execuției bugetare și cuprinde, preponderent, aspectele cu valoare practică caracteristice procesului de administrare a finanțelor publice locale.

Teza finalizează cu concluzii generale și propuneri de lege ferenda.

 1. Principalele rezultate obținute:
 2. Au fost analizate și precizate un șir de noțiuni cum sunt „ buget local”, ca parte structurală a finanțelor publice locale, „ principiile procesului de administrare a finanțelor publice locale”; „ proces bugetar la nivelul colectivităților locale”, etc. În consecință au fost propuse definiții proprii, altele decât cele prevăzute și reglementate în legislația națională;
 3. A fost expus conceptul propriu privind sistemul principiilor finanțelor publice locale, cu caracterizarea fiecărui principiu în parte în modul cel mai detaliat;
 4. A fost propusă o noțiune proprie privind procesul bugetar la nivel local și sistemul principiilor procesului bugetar la nivelul colectivităților locale;
 5. Au fost studiate aprofundat etapele procesului bugetar, evidențiind opinia proprie privind lacunele din legislație și propunerea de noi soluții în acest sens;
 6. Au fost elaborate propuneri de lege ferenda în vederea armonizării legislației naționale privind administrarea finanțelor publice locale și recomandări pentru îmbunătățirea activității funcționarilor publici care gestionează finanțele publice locale;
 7. Au fost propuse soluții noi în ceea ce privește întărirea autonomiei financiare ale colectivităților locale, astfel încât aceasta să contribuie la ridicarea nivelului de trai în teritoriu.