Susţinerea susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova”

Postat 13/06/2017 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:

Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova

 

Pretendent: Nichita Rodica

Conducător științific: Cârnaț Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 30.552.01 – 01 în cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: „Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova”

Specialitatea: 552.01. Drept constituțional

Data: 23 iunie 2017

Ora: 15.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc 2, aula 119

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 1. Nichita R. Право на образование в Республике Молдова. În: Актуальные задачи управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современных условиях. Казанский кооперативный институт, 2015. P.118-120.
 2. Nichita R. Locul dreptului la învățătură în sistemul drepturilor fundamentale ale omului. În: Revista Moldovenească de drept internațional și relații internaționale nr. 2 (36), 2015. Publicație periodică științifică-teoretică și informațional-practică fondată de Asociația de Drept Internațional din Republica Moldova (Categoria B), Chișinău 2015. P.77-81.
 3. Nichita R. Organizația Națiunilor Unite și dreptul la învățătură. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale nr. 2 (vol. 11), 2016. Publicație periodică științifică-teoretică și informațional-practică fondată de Asociația de Drept Internațional din Republica Moldova (categoria B) Chișinău 2016. P.260-264.
 4. Nichita R. Mecanisme internaționale de garantare a dreptului la învățătură. In: Culegeri de lucrări a conferinței științifice internaționale ,,Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educație”, din 05 iunie 2015 în cadrul Universității de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, secțiunea Drept. Cahul: US Cahul, 2015. Tipografia „Centrografic”. P. 211-215.
 5. Nichita R. Principiile dreptului la învățătură. În: Lucrările prezentate la Simpozionul Internațional ,,Universul Științelor”, ediția a VI-a din 06 septembrie 2015. Iași: Asociația Cultural-Științifică „Vasile Pogor”. P. 287-291.
 6. Nichita R. Cârnaț T. Dreptul la învățătură-pilonul progresului și reformării învățămîntului. În: Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională ,,Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții” Palatul Republicii, 14.11.2014, dedicată celei de-a 70-a aniversare a dlui profesor univ. Nicolae Osmochescu, Chișinău: FEP „Tipografia Centrală” 2015. P. 69-74.
 7. Nichita R. Dreptul la învățătură și dreptul la identitate. În: Materials of international conference, 25-26 march, 2016, Chișinău: USEM, 2016. P. 145-149.
 8. Nichita R. Realizarea dreptului la învățătură – premisă obligatorie în asigurarea serviciilor de educație. În: Materialele Conferinței internaționale științifice dedicate celei de-a 20-a aniversare a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din 13 noiembrie 2015. Chișinău: CEP USM, 2015. P. 316-322.
 9. Nichita R. Dreptul la învățătură – garant al dezvoltării ființei umane. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională ,,Integrare prin cercetare și inovare”, Rezumate ale comunicărilor, 10-11 noiembrie 2015, Chișinău: CEP USM, 2015. P. 125-127.
 10. Nichita R. Dimensiunea socială a dreptului la învățătură. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională, consacrată zilei internaționale a drepturilor omului „Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor omului” din 11 decembrie 2015, Chișinău: Garamond-Studio. P. 256-267.
 11. Nichita R. Locul și rolul dreptului la învățătură în dezvoltarea societății. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională ,,Turismul și dezvoltarea societății” ediția a 2-a. USEM, 2015, Chișinău: Tipografia Adrilanga, p. 142-147.
 12. Nichita R. Dreptul la învățătură și libertatea învățămîntului religios. În: Materiale Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Teoria și practica administrării publice” din 06.04.2016. Academia de Administrare Publică. Chișinău: AAP, 2016. p. 288-291.

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problematica abordată.

Lucrarea cuprinde o analiza teoretico-practică multidimensională a dreptului fundamental la învățătură, etapizarea dreptului fundamental la învățătură, determinarea naturii juridice și a conținutului dreptului fundamental la învățătură cât și a modalităților de realizare a acestuia în Republica Moldova, ceea ce a permis obținerea unui șir de rezultate științifice noi.

Scopul tezei constă în elaborarea unui studiu complex privind dreptul fundamental la învățătură, prin prisma conţinutului şi naturii juridice ce reies din obligațiile pozitive și negative ale statului în procesul realizării dreptului fundamental la învățătură, fiind un drept inalienabil al fiecărei persoane și ca element inerent al instituției drepturilor fundamentale ale omului.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în argumentarea științifică a dreptului fundamental la învățătură în vederea determinării conceptului de drept fundamental la învățătură, a naturii juridice și descrierii detaliate, în baza reglementărilor naționale și internaționale prin prisma garanțiilor juridice, fapt ce a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a unor aspecte problematice în domeniu.

 1. Conținutul de bază al tezei.

Capitolul 1 este dedicat analizei materialelor științifice publicate în ţară şi peste hotare, consacrate problemelor privind dreptul fundamental la învățătură. Capitolul 2 conține o analiză detaliată a noțiunii dreptului fundamental la învățătură, conținutul, clasificarea dreptului fundamental la învățătură, principiile aplicabile precum și locul și rolul dreptului fundamental la învățătură în sistemul drepturilor fundamentale ale omului. Capitolul 3 reprezintă un studiu al particularităților raporturilor juridice ce apar în realizarea dreptului fundamental la învățătură. Obligațiile pozitiv și negative ale statului privind dreptul fundamental la învățătură sunt formulate și analizate ca standard european pe care dreptul național urmează să îl implementeze. Ulterior, se va supune cercetării cadrul normativ național privind realizarea dreptului fundamental la învățătură și evaluarea compatibilității acestuia cu acquis-ului european în domeniul educației.

Teza finalizează cu concluzii generale și propuneri de lege ferenda.

 1. Principalele rezultate obținute:
 2. Noțiunea de „drept fundamental la învățătură” este una complexă, cu un conținut multidimensional ce caracterizează un drept natural, inerent fiinţei umane de a obține o educație accesibilă, echitabilă și calitativă în scopul dezvoltării intelectuale;
 3. Dreptul fundamental la învățătură este o caracteristică normativ-structurată a existenței și o formă de realizare a intereselor individului, care determină gradul de libertate individuală a omului, condiționată de particularitățile activității politice, socioeconomice și culturale a statului în procesul de educație, care dezvăluie caracterul relațiilor reciproce dintre individ, societate și stat în acest domeniu;
 4. Dreptul fundamental la învățătură este recunoscut la nivel internaţional, regional şi naţional;
 5. Dreptul fundamental la învățătură reglementează relațiile sociale legate de toate formele de instruire și educație;
 6. Dreptul fundamental la învățătură reglementează și comportă un caracter programatic și special orientat, exprimat prin nevoia de perfecționare permanentă a legislației cu privire la educație și la activitatea statului vizând punerea în aplicare a dreptului examinat;
 7. Acest proces se desfășoară în baza activității comune a omului, statului și societății în persoana instituțiilor private și non-profitabile, ale căror interese au o singură orientare, completându-se reciproc;
 8. Garanțiile juridice realizării dreptului fundamental la învățătură, constituie un ansamblu de pârghii, ce se află la disponibilitatea statului și a fiecărei persoane, de a pretinde reciproc respectarea relațiilor sociale, care apar în procesul de realizare și exercitare a dreptului fundamental la învățătură, având prioritate față de cele materiale, din considerentul că acestea poartă un caracter concret, direct, real, efectiv, ce permit individului să beneficieze pe deplin şi nestingherit de drepturile sale în a-şi apăra interesele legitime, precum şi exercitarea conştiincioasă a obligaţiilor ce-i revin.