Susţinerea tezei de doctor în istorie cu titlul „Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)”

Postat 15/06/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie cu titlul „Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)”

 

Pretendent: Ludmila Burmenko

Conducător ştiinţific: Igor Şarov, doctor în istorie, conferențiar universitar.

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.611.02-03 Istoria Universală (pe perioade)

din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: „Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)”

Specialitatea: 611.03 – Istorie universală (pe perioade)

Data: 29.06.2017

Ora: 15:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. Al. Mateevici, 60, bloc IV sala 222, mun. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Жосан Т.И., Постолаки Л.М. Политика тоталитарного режима в отношении интеллигенции МАССР (1924-1940). În: Аnalele ştiinţifice ale Universitǎţii de Stat din Moldova, 1998, Vol. II, p. 103-106.
 2. Жосан Т.И., Постолаки Л.М. «Мы – они» или … мы вместе? В: Национальные отношения в Республике Молдова на современном этапе и пути их оптимизации (Материалы «круглого стола»). Кишинев, 1999, с. 19-27.
 3. Постолаки Л. Узурпация большевиками государственной власти как политическая основа контроля над обществом. В: Аnalele ştiinţifice ale Universitǎţii de Stat din Moldova, 2000, Vol. II, p. 106-110.
 4. Бурменко Л. Формирование интеллигенции МАССР: достижения и проблемы в реализации идеологических установок тоталитаризма. În: Аnalele ştiinţifice ale Universitǎţii de Stat din Moldova, 2001, Vol. II, p. 236-238.
 5. Бурменко Л.М. К вопросу о формировании новой советской интеллигенции в МАССР. В: Приднестровская государственность: история и современность. Материалы международной конференции, посвященной 80-летию МАССР. Тирасполь: Изд. Приднестровского Университета, 2005, с. 163-166.
 6. Бурменко Л.М. О политических условиях формирования интеллигенции МАССР (1924-1933). În: Общественная мысль Приднестровья, 2010, № 1, с. 80-87.
 7. Бурменко Л. МАССР в контексте национально-государственного строительства в СССР. În: Studia universitatis Moldaviаe, Seria Ştiinţe Umanistice. Categoria B. Chişinău, 2013, № 10 (70), ISSN 1811-2668, р. 61-66.
 8. Бурменко Л. Массовые репрессии в МАССР и их последствия для интеллигенции республики. În: Studia universitatis Moldaviаe, Seria Ştiinţe Umanistice. Categoria B. Chişnău, 2015, nr. 4 (84), ISSN 1811-2668, ISSN online 2345-1009, р. 159-171.
 9. Бурменко Л. МАССР в 1932-1934: борьба с классовым врагом на «культурном фронте». În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Umanistice. Categoria B. Chişinǎu, ISSN 1811-2668, nr. 4 (94), 2016, p. 233-238.
 10. Бурменко Л. Интеллигенция МАССР в кадровой политике тоталитаризма. В: Revista Militară. Studii strategice de apărare și securitate, Categoria C, Chişinǎu, nr. 4, 2016, p. 199-209.

 

Rezumatul tezei

1.Problematica abordată

Principala sarcină a cercetării realizată în domeniul cercetat constă în reflectarea condițiilor politice de formare, viață și activitate a intelectualității din RASSM, fapt ce a contribuit la formularea unei aprecieri obiective a rolului și locului acesteia în procesul de construire național-statală a autonomiei, evidențierea trăsăturilor caracteristice ale politicii totalitare ale regimului.

2.Conţinutul de bază al tezei

Teza vizează o analiză complex în domeniul de studiu, constă în reflectarea condiţiilor politice pentru formarea, existența și activitatea intelectualității din RASSM, ceea ce a dus la aprecierea obiectivă a rolului şi locului acesteia în construcția naţional-statală a autonomiei, evidenţierea caracteristicilor specifice ale politicii regimuluitotalitar faţă de intelectualitate.

Per ansamblu, studiul realizat în urma cercetării am evidenţiat trăsăturile caracteristice ale totalitarismului de stânga; am evidențiat bazele politicii de stat a totalitarismului faţă de intelectualitate, am analizat sursele de formare a intelectualității din RASSM; am identificat esenţa imperială a construcției naţional-statale a URSS şi rolul politic al RASSM în acest proces; am formulat esenţa represivă a politicii totalitarismului; am inclus în circuitul ştiinţific surse inedite.

 1. Principalele rezultate obţinute:

– politica de stat a totalitarismului bazată pe idea formării „noului” stat şi a „noii” societăţi, nu puteasă fie realizată fără participarea intelectualităţii vechii şcoli. Colaborarea forţată cu ea, ca și cu un „tovarăş de drum” temporar, până se va forma noua intelectualitate loială regimului, a devenit o cedare provizorie a regimului în scopul rezolvării problemelor principale.

-în timpul formării RASSM, conducerea autonomiei s-a confruntat cu problema lipsei specialiştilor calificaţi, care era agravată de insuficienţa cadrelor moldoveneşti şi de procentul mare de populaţie analfabetă în autonomie.

– sursele formării intelectualităţii din RASSM au devenit „vechea” intelectualitate,  cei promovați din rândul muncitorilor și a țăranilor şi primii absolvenţi ai instituțiilor de învățământ superior. În pofida eforturilor autorităţilor, nici promovații, nicii ntelectualitatea tânărăsovietică nu îi puteau substitui complet pe „vechii” specialişti (primii – din cauza lipsei de cunoştinţe necesare şi de timp pentru o instruire de calitate, iar cei din a doua categorie nu aveau experienţa necesară).

– politica regimului totalitar faţă de intelectualitate purta un character vădit preconceput, era construită pe neîncredere şi suspiciune. Activitatea intelectualităţii din RASSM (în special cea naţională) putea fi calificată, la fiecare campanile politică, drept naţionalistă, separatist sau de spionare. Formal, persecuţiile nu aveau un caracter selectiv, dar formulările ordinelor operative ale NKVD al URSS permiteau extinderea cercului şi a contingentului de persoane arestate, judecate şi împuşcate din contul intelectualilor din autonomie.