Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev”

Postat 14/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev

 

Pretendent: Lefter Liudmila

Conducător ştiinţific: Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.533.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev.

Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară

Data: 28 iunie, 2018

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 28/bloc I, str. M. Kogălniceanu, 65

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 • Lefter L. Taxonomia și tipologia principiilor educației centrate pe elev. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), p.51-58, 0,90 c.a.
 • Lefter L., Guțu Vl. Particularitățile psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice în contextul educației centrate pe elev. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), p.44-50, 0,86 c.a.
 • Lefter L. Acțiunea/interacțiunea educativă în contextul instruirii centrate pe elev. În: Revista Univers Pedagogic, Categoria C, Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2017, nr.1(53),  47-53, 0,76 c.a.
 • Lefter L. Modelul psihopedagogic de formare inițială a cadrelor didactice în contextul educației centrate pe elev. În: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.2 (102), 2017, ISSN 1810-6455, p.10-16, 0,49 c.a.
 • Lefter L. Școala prietenoasă copilului. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Optimizarea învățământului încontextul societății bazate pe cunoaștere”, 2-3 noiembrie 2012, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: Tipografia ”Print-Caro”, ISBN 978-9975-48-56-072-6, 2012, p.526-528, 0,27 c.a.
 • Lefter L. Pisa și educația incluzivă. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul postmodern: eficienţă si funcţionalitate”, 15 noiembrie, 2013, USM, Chişinău: CEP USM, 2013, ISBN 978-9975-71-513-3, p.310-312, 0,26 c.a.
 • Lefter L. Particularitățile proiectării curriculare centrate pe elev. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități educaționale, de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.216-221, 0,36 c.a.
 • Lefter L. Curriculum centrat pe copil. În: Dimensiuni ale educației centrate pe cel ce învață. Materialele Conferinței științifice cu participare internațională ”Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacităților de inovare”, 21-22 septembrie 2011, Universitatatea de Stat din Moldova, Chișinău: CEP USM, p.8-10, 0,35 c.a.

 

Rezumatul tezei

 1. Problema ştiinţifică abordată rezidă în valorificarea fundamentelor sociale, psihologice și pedagogice în formarea inițială a cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educației centrate pe elev – factor determinant în asigurarea creșterii calității învățământului pedagogic.
 2. Conţinutul de bază al tezei constă în faptul, că: au fost prezentate şi argumentate particularităţile procesului de formare iniţială a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev. S-a constatat că acest proces este mai eficient atunci când este orientat în această direcție în toți anii de studii la universitate. Algoritmul de lucru presupune un obiectiv-țintă: introducerea cursului academic ”Educația centrată pe cel ce învață” ca bază, dar și integrarea conceptului educației centrate pe elev în structura cursurilor de bază și a cursurilor de specialitate, la disciplinele psihopedagogice și disciplinele de profil, organizarea stagiilor de practică pedagogică, elementul obligatoriu al căreia este diagnosticarea și activitatea individuală cu elevii; au fost fundamentate reperele teoretice și condițiile psihopedagogice specifice necesare construirii unui model de formare profesională a cadrelor didactice, prin care se asigură eficacitatea instruirii studenţilor din instituţiile cu profil pedagogic pentru învățarea centrată pe elev: s-a demonstrat faptul că eficiența cursului elaborat şi implementat „Educația centrată pe cel ce învaţă” creşte substanţial în urma interacțiunii tuturor componentelor sistemului didactic (stabilirea finalităților, selectarea conţinuturilor, strategiilor didactice), bazate pe legităţile și principiile de instruire, în funcție de rezultatele evaluării gradului de formare iniţială a viitoarelor cadre didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev; s-a constatat că tehnologia de organizare a activităţii studenţilor în sala de clasă cu elevii implică următoarele etape: diagnostică, prognostica, tehnologică, reflexivă; ajută la crearea unei situații de succes, la consolidarea motivației predării-învățării, la îmbunătățirea calității instruirii elevilor, la creşterea productivităţii muncii orientate spre personalitatea elevului, obţinută prin activizarea în cadrul lecţiei a unor grupuri mici de elevi, stimularea participării la discutarea şi rezolvarea diverselor probleme, acordarea dreptului de a-şi alege sarcinile de lucru, sprijinului pedagogic; dezvoltarea calităților personale şi profesionale semnificative și ale abilităților practice.
 3. Principalele rezultate obţinute constau în: învățarea centrată pe elev reprezintă un concept și o modalitate specifică de construcție curriculară și de învăţare în care se ţine cont de: a) particularitățile de dezvoltare a elevilor, b) capacitățile personale și particularităţile profesorului care modelează situația de învăţare și de c) percepția adecvată de către elev a specificului disciplinei predate; învățarea centrată pe elev este, în esenţă, o situaţie unică de interrelaţionare a subiecţilor săi: datorită acestei particularităţi, proiectarea pedagogică se realizează ca o activitate de concepere și implementare a unui algoritm general, bazat pe caracteristicile specifice situației de învățare, legitățile teleologice și principiile specifice actului de învățare; esența, conținutul, specificul unui sistem integrat, care să asigure formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva învățării centrate pe elev, se bazează pe: corelarea disciplinelor psihopedagogice și a disciplinelor de profil și valorificarea maximă a potențialului lor formativ; evaluarea psihopedagogică a gradului de formare iniţială a cadrelor didactice orientate spre educaţia centrată pe elev; îmbinarea optimă a activităţii din cadrul universităţilor cu activitatea studenţilor de autocunoaștere, autoperfecţionare, autodezvoltare, autoactualizare; organizarea activității de cercetare ştiinţifică a studenților cu privire la problemele educaţiei centrate pe elev; conceptul și conținutul cursului academic „Educația centrată pe cel ce învaţă”, bazat pe interacțiunea tuturor componentelor sistemului didactic (definirea finalităților, selectarea conţinutului, metodelor, mijloacelor, formelor), pe legităţile și principiile de predare-învățare-evaluare, asigură formarea inițială de calitate a cadrelor didactice; metodologia de organizare a lecţiilor de către studenți în sala de clasă, elaborată şi testată în procesul stagiilor de practică pedagogică se înscrie în logica și etapele procesului educațional centrat pe elev: diagnostică, prognostică, tehnologică, reflexive; învățarea centrată pe elev este caracterizată prin specificul de „disecție” a materialului didactic, reieşind din particularitățile curriculumului aplicat, de competențele de predare ale profesorului și particularitățile de interiorizare a materialului de către elev. Cadrul complex de „disecţie”, adică de referință, ia în considerare caracteristicile specifice ale situației concrete de învățare.