Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studenți”

Postat 14/06/2018 in categoria Announcements

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studenți

Pretendent: Toma Natalia

Conducător ştiinţific: Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.511.01 – 08 la Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studenți

Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală

Data: 26 iunie, 2018

Ora: 10.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc central, str. A. Mateevici, 60

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 • Toma N. Factori psihologici, surse și tipurile anxietății.  În: Revista Facultății de Psihologie și Psihopedagogie specială a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău „Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială”, Chişinău: Editura UPS ”I.Creangă” 2014, nr.4(37), ISSN 1857-0224, p.22-30, 0,76 c.a.
 • Toma N. Retrospectiva problemei de anxietate în psihologie. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2014, nr.9(79), ISSN 1857-2103, p.120-122, 0,34 c.a.
 • Toma N. Stiluri cognitive și anxietatea. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, nr.5(85), ISSN 1857-2103, p.197-204, 0,92 c.a.
 • Toma N. Reflexia – mecanism al gândirii, activității și autocunoașterii. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, nr.5(85), ISSN 1857-2103, p.205-208, 0,50 c.a.
 • Toma N. Mecanismul reflexiv de reglare și diminuare a anxietății situaționale/academice la studenți. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, nr.9(89), ISSN 1857-2103, p.196-202, 0,65 c.a.
 • Toma N., Țurcanu C. Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior. În: Revista „ACTA ET COMMENTATIONES”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), 2017, nr.10 (1), ISSN 1857-0623, p.169-178, 0,65 c.a.
 • Toma N. Anxietatea: surse și factori interni-experni. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul postmodern: eficienţă si funcţionalitate”, 15 noiembrie, 2013, USM, Chişinău: CEP USM, 2013, ISBN 978-9975-71-513-3, p.482-483, 0,17 c.a.
 • Toma N. Abordarea anxietății în diferite teorii psihologice. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul universitar şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM, Chişinău: CEP USM, 2014, ISBN 978-9975-71-675-8, p.486-498, 0,91 c.a.

 

Rezumatul tezei

 1. Problema ştiinţifică abordată rezidă în stabilirea particularităților interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive, dar și a mecanismelor psihologice și educaționale de reglare/diminuare a acestei stări, asigurând astfel un nivel redus/mediu de anxietate academică la studenți, ca starea lor emoțională funcțională, creând în așa fel noi oportunități de obținere a unor rezultate academice mai înalte (în cercetare ne vom axa pe studierea anxietății ca stare emoțională disfuncțională).
 2. Conţinutul de bază al tezei constă în următoarele: pentru prima dată a fost realizată o cercetare cu referire la stabilirea interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive în condiții reale, specifice învățământului superior; au fost stabilite particularitățile interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive, determinate de trăsăturile specifice de manifestare a stilurilor cognitive în raport cu factorii academici ce provoacă starea de anxietate; a fost elaborat profilul psihologic al studentului cu un grad ridicat de anxietate academică în raport cu stilurile cognitive. Astfel, au fost create premise pentru a stabili grupurile de risc, dar și modalitățile de reglare a acestei stări la studenți prin mecanisme psihologice și educaționale; au fost fundamentate modalitățile de reglare și diminuare a anxietății academice la studenți prin mecanisme motivaționale și reflexive.
 3. Principalele rezultate obţinute constau în faptul, că: anxietatea academică reprezintă un fenomen psihologic complex și dinamic, privită prin interconexiunea a două dimensiuni – cognitivă și emoțională, având diferite forme și niveluri de manifestare, în mare parte fiind determinată de contextul și mediul universitar, dar și (în cazul dat) de particularitățile individual-tipologice ale activității intelectuale a personalității. Particularitățile interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive, stiluri cognitive – anxietate academică sunt în directă legătură cu trăsăturile specifice fiecărui stil cognitiv și cu nivelul de manifestare a anxietății academice. Această conexiune dintre stilurile cognitive și nivelul de anxietate poate fi de diferite grade de complexitate, de relaționare. Cu cât nivelul de anxietate este mai ridicat, cu atât stilurile cognitive se manifestă mai evident, mai accentuat. Totodată, între stilul cognitiv teoretic, stilul cognitiv practic și gradul de manifestare a anxietății există și alte tipuri de relații, determinate mai puțin de factorul emoțional, reflexiv și mai mult de factorul dependenției de motivație, de tipologia informației (factorul cognitiv). Particularitățile interacțiunii: anxietate academică – stil cognitiv activ (această categorie de studenți manifestă cel mai ridicat nivel de anxietate academică în raport cu alte categorii de studenți; factorul dominant – nivelul exagerat de impulsivitate, emotivitate); anxietate academică – stil cognitiv reflexiv (această categorie de studenți la fel manifestă un nivel ridicat de anxietate academică în raport cu studenții cu stil cognitiv teoretic și pracric; factorul dominant – nivelul exagerat de reflexivitate); anxietate academică – stil cognitiv teoretic (aceasrtă categorie de studenți manifestă un nivel mai scăzut de anxietate academică (cauza – nivelul înalt de gândire abstractă, creativitate); factorii care provoacă anxietatea ridicată țin de nivelul de motivație, de substanța conținutală a activității de cunoaștere); anxietate academică – stil cognitiv practic (această categorie de studenți manifestă un nivel mai scăzut de anxietate academică în raport cu cei cu stil cognitiv activ și reflexiv, însă mai ridicat în raport cu cei cu stil cognitiv teoretic; factorii care provoacă anxietatea ridicată țin de nivelul de motivație, de tipul activității de cunoșatere (teoretic sau practic). Stilurile cognitive sunt mecanisme intermediare dintre subiect și realitate, care direct influențează asupra comportamentului personalității, inclusiv asupra comportamentului anxios. Această influență poate fi realizată prin alte mecanisme psihologice de motivație și reflexie, fiind și dimensiunile specifice stilurilor cognitive.