Susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Oralitarea în textul publicistic actual românesc (sub aspect pragmatic şi stilistic)”

Postat 18/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Oralitarea în textul publicistic actual românesc (sub aspect pragmatic şi stilistic)”

 

Pretendent: Molea Viorica

Consultant ştiinţific: Condrea Irina, profesor universitar, doctor habilitat în filologie

Consiliul ştiinţific specializat: DH 30.621.06 – 01

Tema tezei: Oralitarea în textul publicistic actual românesc (sub aspect pragmatic şi stilistic)

Specialitatea: 621.06. – Teoria textului; analiza discursului; stilistică

Data: 29 iunie 2018

Ora: 13:00

Locul: Universitatea de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65, bl.I, sala 5

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Monografii monoautor
 2. Molea V. Valori expresive ale frazeologismelor în opera dramatică. Chişinău: Prut Internaţional, 2010. 143 p.; ISBN 978-9975-69-590-9.
 3. Molea V. Oralitatea în textul publicistic actual românesc. Chişinău: Prut Internaţional, 2016, 252 p., ISBN 978-9975-54-272-2.
 4. Articole în  diferite reviste ştiinţifice
  • în reviste din străinătate recunoscute
 5. Molea V. Opinions and reflections on the use of spoken language in journalistic texts. În: European Journal of Literature and Linguistics, nr.1, 2016, Vienna, Austria, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, ISSN 2310 – 5720, p. 83-88.
 6. Molea V. A new cyberspace form of communication achieved through written and oral means. Vienna: Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal, № 3–4, 2016 (March–April), ISSN 2310-5593, p. 49-53.
 7. Molea V. Reflections about the Spoken Language in Modern Romanian. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), Volume 4, Issue 11, November 2017, PP 1-8, ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online), http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0411001, arcjournals.org.
  • în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
 8. Molea V. Inerenţa frazeologismelor în limbajul artistic. // Chişinău, Limba Română, nr.12, 2004, p. 26 – 33.
 9. Molea V. Sinonimia ca procedeu stilistic de valorificare a frazeologismelor. // Analele ştiinţifice ale USM, seria „Ştiinţe filologice”, 2004, p. 155 –159, ISSN 1811-265X.
 10. Molea V. Calamburul ca modalitate de obţinere a expresivităţii. // Analele ştiinţifice ale USM, seria Ştiinţe filologice, Chişinău, 2006, p. 72 – 76. ISSN 1811-265X.
 11. Molea V. Expresia pragmatică a unor elemente lexicale orale în textul publicistic. În culegerea LA FRANCOPOLYPHONIE. L’INTERCULTURALITÉ ET LA MONDIALISATION SÉMIOTIQUE À TRAVERS LA LINGUISTIQUE ET LA TRADUCTION. Chişinău: ULIM, nr.8, 2013, p. 173-182; varianta electronică: http://icfi.ulim.md/wp-content/uploads/2013/11/F-1-13-Final.pdf; ISSN 1857-1883; Categoria B.
 12. Molea V.O reevaluare a limbajului publicistic în raport cu alte limbaje. În Studia Universitatis, 2014, nr.4 (74) Seria „Ştiinţe umanistice”, ISSN 1811-2668; ISSN online 2345-1009, p. 18-23. http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/04.-p.18-23.pdf accesat: 09.09.15; Categoria B.
 13. Molea V. Revalorificarea tezaurului frazeologic în textul publicistic actual. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr.10 (90), seria „Ştiinţe umanistice”, ISSN 1811 – 2668; ISSN online 2345 – 1009, p. 32-38. http://ojs.studiamsu.eu/index.php/humanitarian/article/viewFile/314/274 Categoria B.
 14. Molea V. Oralitatea în textul publicistic de opinie. Pamfletul publicistic. Chişinău: Revista Philologhia, 2016, nr.1-2, ISSN 1857-4300, Institutul de Filologie al AŞM, Tipografia „Elan Poligraf” SRL, p. 102-112, Categoria C.
 15. Molea V. Specificul oralităţii din Basarabia.În: Studia Universitatis, Chişinău, 2016, p. 161-166, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/161_166_Specificul%20oralitatii%20din%20Basarabia.pdf ISSN 1811-2668, Categoria B.
 16. Molea V. Relevanţa oralităţii în titlul publicistic. În: Revista Intertext, Chişinău, 2016, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/305_313_Relevanta%20oralitatii%20in%20titlul%20publicistic.pdf, p. 305-313, ISSN 1857-3711, Categoria C.

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată. În teză este abordat conceptul de oralitate, precum şi aspecte adiacente acestuia: teoria limbajului oral; teoria stilurilor funcționale, precum și locul oralității în acest context; problema oralității în spațiul nostru basarabean, specificul acesteia, consecințele reflexelor de vorbire de aici la nivel de conștiință națională și lingvistică; delimitarea diverselor straturi stilistice ale oralității substandard, precum și unele manifestări ale acesteia în textul publicistic; evoluțiile recente privind statutul oralității în cadrul limbii literare, impactul asupra proceselor de modernizare și tehnologizare a limbii.
 2. Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea reprezintă o sinteză amplă privind conceptul de oralitate, cuprinzând atât delimitări ale oralității, configurația stilistică actuală a oralității substandard, elemente ale limbii vorbite în Basarabia, cât și conceptul propriu-zis de oralitate în noile condiții de evoluție a civilizației noastre în general. Totodată, relevăm și comentăm multiplele aspecte ale oralității în textul publicistic scris la toate nivelele limbii. Ne concentrăm, în special, asupra elementelor oralității relevante pentru interpretarea pragmastilistică, asupra celor care evocă stări de lucruri, tendințe, evenimente, acțiuni, personalități, descoperind o multitudine de subtilități semantico-stilistice adesea definitori pentru conținutul unui text.
 3. Principalele rezultate obţinute:
 4. Oralitatea presupune o stratificare largă a limbii manifestate prin viu grai, toate aspectele posibile în exprimarea noastră: de la acte verbale cu aspect îngrijit, normat, standard până la cele ce țin de substandardul limbii.
 5. Oralitatea, limbajul oral, popular sau colocvial, cum mai este denumit, nu poate fi încadrat în sistemul stilurilor funcționale, întrucât nu întrunește criteriile de delimitare ale acestora. Poate fi considerat un stil de exprimare.
 6. În configurația oralității românești se delimitează limbajul oral basarabean, cu aspectele sale specifice, în virtutea unor circumstanțe istorice vitrege, precum și a consecințelor acestora.
 7. O particularitate distinctă a oralităţii actuale este şi cea întâlnită în comunicarea pe internet, denumită „oralitate digitală”.
 8. S-a făcut o analiza, sub aspect pragmatic şi stilistic, a diverselor elemente ale oralităţii întâlnite în textul publicistic scris.