Susţinerea tezei de doctor în filologie „Dimensiunea intertextuală a editorialului în limbile română, engleză și franceză”

Postat 18/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Dimensiunea intertextuală a editorialului în limbile română, engleză și franceză

Pretendent: Roșcovan Nina

Conducător ştiinţific: Zbanț Ludmila, profesor universitar, doctor habilitat în filologie

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.621.06-02

Tema tezei: Dimensiunea intertextuală a editorialului în limbile română, engleză și franceză

Specialitatea: 621.06- Teoria textului; analiza discursului; stilistică

Data: 28 iunie 2018

Ora: 11:00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău,  str. M.Kogălniceanu 65, bloc I, sala 5

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Intertextualitate: geneza și evoluția conceptului. Studia Universitatis – revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Nr.10(60), Chișinău, CEP USM, 2012, 85-90, 0,9 c.a.
 2. L’approche intertextuelle du discours postelectoral dans les editoriaux, Revista științifica oficiala internaționala a Colegiului Doctoral Francofon Regional al Europei Centrale si Orientale in Științe Umane (CODFREURCOR) Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines, Nr 1, 2014 Universitatea de Stat Ilia, Georgia. pp. 112-124, 0,75 c.a.; + publicație online: htp://www.eish.iliauni.edu.ge.
 3. Les interferences du culturel et du textuel dans les editoriaux, Revista științifica oficiala internaționala a Colegiului Doctoral Francofon Regional al Europei Centrale si Orientale in Stiinte Umane (CODFREURCOR) Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines, Nr 2, 2015 Universitatea de Stat Ilia, Georgia. pp. 112-124, 0,71 c.a; + publicație online: htp://www.eish.iliauni.edu.ge.
 4. The role of intertextuality in teaching reading to efl learners, APLE cu genericul „Novelty and Excellence in Teaching English”, Chișinău 2013, pp. 139-140
 5. The intertextual aspect of intercultural communication, colocviul științifico-practic cu participare internaționala: Rolul profesorului in procesul predării limbii străine in contextul integrării europene, Chișinău, 2014, pp. 139-146, The degree of desambiguation of intertextuality in editorial headlines: A CASE STUDY, Colocviul cu participare internaționala Epoca marilor deschideri: rolul limbilor si al literaturilor in societatea pluralista la data de 27-28 martie 2014 prilejuit de jubileul de 50 ani ai Facultatii Limbi si Literaturi Străine a Universitatii de Stat din Moldova, Chișinău, CEP USM 2015, pp. 117-120
 6. Strategii de lecturare a intertextualitatii in editoriale: autor versus destinatar, Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conferință științifică internațională, culegere de articole selective 25-26 sept., Vol. 4, Partea I, Chișinău, ASEM, 2015, pp. 60-63,
 7. Dimensiunea internationala a intertextualitatii in editoriale: studiu de caz, Conferința Internaționala „Noi tendințe in predarea limbajelor de specialitate in contextul racordării invatamintului superior la cerințele pieții muncii, CEP USM, Chișinău 2016, pp. 241-248,
 8. Comunicarea interculturală: definiţii şi aspecte. Conferinţa Ştiinţifică cu participare Internaţională „Interferențe Universitare – Integrare prin Cercetare și Inovare”, 25-26 septembrie 2012, Rezumate ale comunicărilor, Seria Ştiinţe Umanistice, Chişinău, CEP USM, 2012, p.218-220,
 9. Manifestul intertextualității în spațiul articolului editorial. În: Conferinţa Ştiinţifică cu participare Internaţională „Interferențe Universitare – Integrare prin cercetare și inovare”. CEP USM, 2016, Volumul I. ISBN 978-9975-71-813-4, p. 157-159,

 

Rezumatul tezei

 1. Problema științifică importantă soluționată în domeniul de investigație ține deanaliza efectelor discursive declanșate de aplicarea mecanismelor intertextualității la editorial și evaluarea rolului situației pragmasemantice și culturale în decodificarea mesajului, formulat de editorialist, de către destinatarul său plural. Cercetarea își aduce aportul la valorificarea tradiței filologice prin dezvoltarea unui model interpretativ bazat pe conceptul de intertextualitate și pe formele de intertextualitate rezultate din percepția subiectivă a surselor intertextuale.
 2. Cercetarea propune o viziune originală a editorialului, prin aplicarea unei analize a proiectării intertextualității în codarea mesajelor materializate în enunțuri înscrise în comunicarea mediatică interculturală (editoriale în limbile engleză, franceză și română). Abordarea textului printr-o nouă epistemă antropologică, cognitivă ca item central în realizarea funcției comunicative a limbii a permis să considerăm conceptul de intertextualitate drept indispensabil în actualizarea pragmatică a enunțării. Această metodologie constituie o încercare de a demonstra implicarea autorului (intertextualitate a scriiturii), asumarea de către cititor (intertextualitate a receptării) a unei poziții de coparticipare la procesul căutării de semnificații în pânza intertextuală a posibilelor mesaje ascunse în lumea textelor ce-i permite perceperea și evaluarea evenimentelor, acțiunilor, stărilor de lucruri din perspectiva instanțelor menționate de editorialist, în afara limitelor culturale sau geografice.
 3. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere sunt următoarele:

–   intertextualitatea este utilizată ca practică generativă (intertextualitatea se prezintă ca o unealtă de producere de texte, semnificații și conotații noi) și ca strategie de interpretare textuală (intertextualitatea ca unealtă de interpretare textuală a mesajului, subiectivitatea destinatarului formând semnificații și texte noi), editorialul fiind spațiul discursiv-textual unde interferează ambele tendințe.

–   sursele și argumentarea intertextuală servesc ca fundal de concepere a textului produs (editorial), iar strategiile intertextuale au drept rezultat producerea efectelor comunicative, utilizate cu intenția implicită de a ghida destinatarii către o anumită interpretare a conținutului editorialului și o anumită reacție;

–   intertextualitatea promovează în editoriale interacțiunea interculturală în societatea contemporană globalizată, diluând limitele culturale și geografice. Editorialistul face apel la toți interlocutorii capabili să descifreze mesajul, indiferent de cultura la care aparțin;

–   aplicate la studierea oricărei limbi și culturi, editorialele cu elemente de intertextualitate pot contribui la formarea și evaluarea competențelor de interpretare și la organizarea eficientă a procesului didactic în cadrul disciplinei respective.