Susţinerea tezei de doctor în drept „Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova”

Postat 18/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „ Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova ”

Pretendent: Catan Anastasia

Conducător ştiinţific: Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.551.01-05 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova

Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului

Data: 29 iunie 2018

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, aula 222, bloc 4, str. A. Mateevici, 60

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Catan A. Responsabilitatea politică în domeniul drepturilor şi libertăţilor personalităţii. În: Jurnalul juridic naţional: Teorie şi practică”, Publicaţie ştiinţifico-practică de drept, ISSN 2345-1130, 2 (18) 2016, Chişinău, p. 109-115. (0,6 c.a.);
 2. Catan A. Conceptul modern al relaţiilor dintre personalitate şi stat în contextul normelor de drept. În: Legea şi Viaţa – publicaţie ştiinţifico-practică, ISSN 1810-309X, 4 (292) 2016, Chişinău, p. 109-115. (0,6 c.a.);
 3. Catan A. Avornic G. Elementele principale ale conceptului contemporan în relaţiile reciproce dintre personalitate şi stat. În: Legea şi Viaţa – publicaţie ştiinţifico-practică, ISSN 1810-309X, 1. ianuarie 2017, Chişinău, p. 11-14. (0,5 c.a.);
 4. Catan A. Avornic G. Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova. În: Legea şi Viaţa – publicaţie ştiinţifico-practică, ISSN 1810-309X, 2 februarie 2016, Chişinău,  în ediţie. (0,43 c.a.);
 5. Catan A. Conceptul de drepturi fundamentale ale omului. În: Jurnalul juridic naţional: Teorie şi practică”, Publicaţie ştiinţifico-practică de drept, ISSN 2345-1130, Nr. 2(30) 2018, Chişinău, 22-28. (0,45 c.a.);
 6. Catan A. Drepturile omului şi democraţia, Materialele Simpozionului Internaţional “Universul Ştiinţelor”, Ediţia a V-a din 7 septembrie 2014, Iaşi, România, (0,35 c.a.);
 7. Catan A. La democratie et la legalité dans les conditions de renforcement de l’état de droit”, Bordeaux, Franţa, 2011, (0,5 c.a.);
 8. Catan A. Metodologia cercetarii stiintifice a politicii drepturilor omului. Materialele Simpozionului Internaţional “Universul Ştiinţelor”, Ediţia aVII-a din 17 septembrie 2016, Iaşi, România, (0,35 c.a.).
 9. Catan A. Formele de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Particularităţile adaptării legislaţiei RM şi Ucrainei la legislaţia UE”, 23-24 martie 2018, (Institutul de Cercetări Juridiceşi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Universitatea Slavonă; Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată), Chişinău, p.11-16, (0,5 c.a.).

 

Rezumatul tezei

 1. Problema ştiinţifică abordată rezidă în  cercetarea  particularităţilor modelului contemporan al relaţiilor persoanei cu puterea în statul de drept ca premisă importantă pentru conturarea politicii juridice a statului; analiza  conceptului,  esenţei,  conţinutului  şi  principiilor  politicii  de  promovare  a drepturilor omului;  elucidarea  responsabilităţii  reciproce  a  persoanei  şi  a  statului  ca  principiu indispensabil politicii juridice în domeniul drepturilor omului;  identificarea formelor de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului şi a subiecţilor implicaţi în acest proces;  analiza principalelor tendinţe de dezvoltare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului cu identificarea unor soluţii pentru optimizarea şi eficientizarea acesteia.
 2. Conţinutul de bază al tezeiconstă în următoarele: definirea conceptului  de  „politică  juridică  în  domeniul  drepturilor  omului”;  identificarea  obiectului  şi conţinutului politicii juridice în domeniul drepturilor omului; precizarea formelor de realizare a politicii  juridice  în domeniul drepturilor omului;  identificarea subiecţilor-cheie ce contribuie  la realizarea  politicii  juridice  în  domeniul  drepturilor  omului,  inclusiv  sub  aspect  comparativ; argumentarea  principalelor  tendinţe  de  dezvoltare  a  politicii  juridice  în  domeniul  drepturilor omului.
 3. Principalele rezultate obţinuteconstau în faptul, că: omul  în  calitatea  sa  de  valoare  socială  şi  titular  de  drepturi  şi  libertăţi  constituie obiectul politicii juridice a statului în domeniul drepturilor omului, care astfel trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea drepturilor şi libertăţilor acestuia, protecţia juridică şi  apărarea  acestora,  în  caz  de    Asigurarea  realizării,  protecţiei  şi  apărării  efective  a drepturilor  omului  constituie  un  element  important  ce  distinge  politica  juridică  în  domeniul drepturilor omului în cadrul politicii juridice generale a statului;  Politica  juridică  în  domeniul  drepturilor  omului   poate  fi  definită  ca  reprezentând activitatea sistemică a statului şi a reprezentanţilor societăţii civile orientată spre elaborarea unui mecanism eficient de reglementare juridică şi aplicarea acestuia în vederea asigurării respectării drepturilor  şi  libertăţilor  omului  şi  cetăţeanului,  consolidarea  ordinii  de  drept  şi  a  legalităţii, realizate în sfera de acţiune a dreptului şi prin mijloace de drept.  Conţinutul politicii juridice în domeniul  drepturilor  omului  cuprinde  totalitatea  măsurilor  luate  de  către  subiecţii  acesteia  în vederea realizării efective a politicii, exprimată în realizarea drepturilor, protecţia şi apărarea lor; Subiecţii  politicii  juridice  în  domeniul  drepturilor  omului  sunt  reprezentanţii  statului  (autorităţi,  funcţionari  etc.),  reprezentanţii  societăţii  civile  şi indivizii luaţi în parte;  Responsabilitatea reciprocă a persoanei şi a statului reprezintă un principiu important al politicii juridice, deoarece accentuează limitarea puterii statului prin lege şi drepturile omului şi  inevitabilitatea  răspunderii  statului  pentru  încălcarea  drepturilor  omului  şi  prejudicierea acestuia; Principalele  forme  de  realizare  a  politicii  în  cauză  sunt:  legiferarea,  aplicarea  legii, supravegherea şi controlul, educaţia şi instruirea juridică; dezvoltarea doctrinei; Politica  juridică  în  domeniul  drepturilor  omului  este  realizată  în  principal  prin activitatea  Parlamentului,  Curţii  Constituţionale,  a  puterii  judecătoreşti  şi  a  puterii  executive. Importante  competenţe  în  domeniu  au    Avocatul  Poporului  şi  Agentul  Guvernamental; Principalele direcţii de acţiune şi tendinţe de dezvoltare a politicii juridice în domeniul drepturilor  omului  sunt:  promovarea  universalităţii  drepturilor  omului;  promovarea  drepturilor omului  în  toate  domeniile  vieţii  sociale;  incorporarea  drepturilor  omului  în  toate  evaluările  de impact;  evaluarea  periodică  a  realizării  politicii  juridice  în  domeniul  drepturilor  omului; colaborarea statului cu partenerii  externi; dezvoltarea parteneriatului  cu societatea civilă. Toate aceste  tendinţe  au  menirea  de  a  perfecta  politica  juridică  în  domeniul  drepturilor  omului,  de  a optimiza şi a eficientiza mecanismul de realizare a acesteia.