Susţinerea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII”

Postat 18/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie cu titlul: Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII

Pretendent: Nicolae Dudnicenco

Conducător ştiinţific: Pavel Cocârlă, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.611.03-03

Tema tezei: Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII

Specialitatea: 611.03 – Istoria universală (pe perioade)            

Data: 29 iunie 2018

Ora: 1000

Local: mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova, blocul IV, aula 222

    Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:  

 1. Dudnicenco N. Creşterea cailor în Ţara Moldovei (secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, Iaşi, 2012, XII (In Memoriam Vasile Munteanu), p. 307-324 (c.a. 1,1). ISSN 1583-6819.
 2. Dudnicenco N. Producerea și comercializarea băuturilor alcoolice în orașele din Rzeczpospolita și Ţara Moldovei (sec. XVI -XVII). Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”. Nr. 4 (94), 2016, Chişinău: CEP USM, p. 239-247 (c.a. 1,0). ISSN 1811-2668. (Categoria B).
 3. Dudnicenco N. Pomicultura din oraşele Moldovei (sec. XVI-XVII) văzută din perspectivă istorică şi etnografică. În: Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei (Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie), Chişinău, 2016, volumul 25 (38), p. 87-96 (c.a. 0,8). ISSN 1857-0054.
 4. Dudnicenco N. Băuturile alcoolice în Ţara Moldovei (sec. XVI-XVIII). În: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Etnologie şi Muzeografie. Serie nouă. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Chişinău, 2014, nr. 21 (34), p. 172-182 (c.a. 0,9). ISSN 1857-0054. (Categoria B).
 5. Dudnicenco N. Edificii pentru comerţ în Ţara Moldovei în sec. XVI-XVIII. În: Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei (Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie), Chişinău, 2013, vol. 19 (32), p. 100-108 (c.a. 0,7). ISSN 1857-0054. (Categoria B).
 6. Dudnicenco N. Agricultura în sistemul economic al oraşelor lituaniene (secolele XV-XVII). În: Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene. Materialele conferinţei ştiinţifice inernaţionale anuale a tinerilor cercetători, vol. I, secţia Istorie, ediţia a V-a, 2011. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Chişinău: Tipografia „Bons Offices” SRL, 2011, p. 68-74 (c.a. 0,7). ISBN 978-9975-4078-3-0.
 7. Dudnicenco N. Agricultura în sistemul economic al oraşelor poloneze (sec. XV-XVIII). În: Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi problemele actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Institutul de Istorie Universală al Academiei de Ştiinţe din Rusia; Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători, ediţia a III-a, 2009. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Chişinău: CEP USM, 2010, p. 253-259 (c.a. 0,5). ISBN 978-9975-4078-2-3.
 8. Dudnicenco N. O apariţie editorială nouă în domeniul istoriei urbanisticii româneşti. În: Anuarul Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis”, seria ştiinţe umanistice, 2009, nr. 10 (30), p. 55-60 (c.a. 0,8). ISSN 1857-209X. (Categoria C).
 9. Dudnicenco N. Noi cercetări ale civilizaţiei oraşelor spaţiului românesc din perioada medievală şi pre-modernă. În: Anuarul Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis”, seria Ştiinţe Umanistice, 2008, nr. 6 (16), p. 39-42 (c.a. 0,4). ISSN 1857-209X. (Categoria C).
 10. Dudnicenco N. Cultivarea cerealelor în oraşele Moldovei (în sec. XVI-începutul sec. XIX). În: Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei (Etnografie şi Muzeologie), Chişinău, 2007, vol. VII. p. 257-264 (c.a. 0,7). ISBN 9975-940-84-6. (Categoria B).

    Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată:stabilirea deosebirilor formării orașelor în Rzeczpospolita și Țara Moldovei, evidențierea celor mai importante ramuri ale agriculturii care au determinat în cea mai mare măsură evoluția orașelor, analiza drepturile orășenilor asupra terenurilor arabile, comercializarea produselor agricole și a vitelor pe piața internă și externă, cercetarea meşteşugurilor din oraşe legate de agricultură etc.
 2. Conţinutul de bază al tezei: sunt investigate istoriografia şi sursele documentare privind rolul agriculturi în economia urbană a Rzeczpospolitei şi a Ţării Moldovei. S-au analizat principalele ramuri ale agriculturii urbane în sec. XVI-XVII în oraşele din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei. Autorul a investigat meşteşugurile legate de prelucrarea produselor agricole (vegetale şi animaliere); a studiat comerţul interior şi exterior cu mărfuri agricole produse în oraşele din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei în sec. XVI-XVII; a estimat rolului agriculturii în sistemul economic al oraşelor din arealul cercetat.
 3. Principalele rezultate obţinute: a fost realizată o sinteză diacronică a evoluţiei economice a oraşelor din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei în sec. XVI-XVII. S-a demonstrat că pe terenurile din jurul oraşelor din ţările cercetate se practica pe larg cultivarea cerealelor, creşterea vitelor, viticultura (în special în Ţara Moldovei), legumicultura, pomicultura (în special în Ţara Moldovei), precum şi apicultura. Documentele accesibile i-a permis autorului să sublinieze că cele mai răspândite meşteşuguri legate de prelucrarea produselor vegetale erau morăritul, brutăritul şi producerea băuturilor alcoolice. În încheiere s-a concluzionat că, în perioada examinată în teză, agricultura a avut un rol semnificativ în dezvoltarea economică a oraşelor din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei.