Susținerea tezei de doctor în științe ale comunicării „Interacțiuni modale în discursul politic”

Postat 19/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale comunicării „Interacțiuni modale în discursul politic”

Pretendent: Ciumacenco Valentina

Conducător ştiinţific: Moraru Victor, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, m.c. al AȘM

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30 571.02 – 01  din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Interacțiuni modale în discursul politic

Specialitatea: 571.02 – Comunicare și relații publice

Data: 03.07.2018

Ora: 15:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, Chişinău, str. A. Mateevici, 60, blocul central, aula 421.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 

1.    Ciumacenco V. A pragamatic approach towards the Presidential Address for the New Year. In: Proceedings Volume: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Conference – New approaches in social and humanistic sciences. 8-10 iunie 2017. Iași: ed. Lumen, 2018, vol.3, pp. 137-152.

 1. Ciumacenco V.Resurse modale în discursul de învestitură: perspectivă discursivă. În: Intertext, 2017, nr. 3-4 (43/44), pp. 90-99.
 2. Ciumacenco V., Moraru V. Strategii modale în dezbaterea electorală televizată (studiu de caz). În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr. 3 (172), pp. 143-154.
 3. Ciumacenco V. Dezbaterea electorală televizată: abordare discursivă. În: Valori ale mass- mediei în epoca contemporană. Chișinău: CEP USM, 2016, vol. 6, pp. 238-248.
 4. Ciumacenco V. Discursul politic: aspecte ale interrelaționării dintre argumentare și modalizare. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe, 2015, nr. 3 (169), pp. 169-176.
 5. Ciumacenco V. Categoria modalității ca strategie comunicațională în discursul politic. În: La Francopolyphonie, 2015, vol. 1, nr. 10, pp. 262-274.
 6. Ciumacenco V. Analysis of Obama’s rhetorical stylefrom the perspective of linguistic techniques. În: Cenac Oana Magdalena (coord.). Lexic politic. Discurs politic. Materialele Conferinței internaționale „Lexicul politic-martor al transformărilor social-politice și de mentalitate din lumea contemporană”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 11-12 octombrie 2012. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2014, pp. 36-53.
 7. Ciumacenco V. Semiotic interpretation of visual images used in political communication. În: La Francopolyphonie, 2013, vol. II, nr. 8, pp.189-200.
 8. Ciumacenco V. Interpreting modal meanings in political discourse. În: Actele colocviului internațional „Langage(s) et traduction”. Universitatea din București, 9-10 iunie 2011. București: EUB, 2012, pp. 433-445.
 9. Ciumacenco V. Specialized discourse analysis: a theoretical approach to political discourse. În: XIII Невские чтения: Коммуникация в условиях глобальной информатизации Материалы международ. науч.-практ. конф. Невский институт языка и культуры, 20-22 апреля 2011. Санкт-Петербург: Невский институт языка и культуры, 2011, c. 264-269.

 

Rezumatul tezei:

 

 1. Problematica abordată: 

Teza vizează un fenomen relevant pentru practica politico-discursivă actuală. Investigarea întreprinsă în teză constă în analiza aparatului categorial al discursului politic şi al teoriilor conceptuale despre conţinuturile modale în acest tip de discurs. Totodată, sunt elucidate resursele modale utilizate în discursul politic, interferențele acestora, inclusiv manifestările modalizatorilor și efectul lor comunicativ-pragmatic în câmpul discursivității politice.

 1. Conţinutul de bază al tezei: 

În limitele acestei teze de doctor a fost realizată investigarea în plan multiaspectual a noţiunii de discurs politic, specificându-se principalele elemente ce constituie universul acestui discurs; au fost delimitate direcțiile fundamentale de cercetare a modalității; interpretat conceptul de modalitate ca parametru esenţial al organizării discursului  politic; specificate  particularitățile interrelaționării dintre argumentare și modalizare; evidențiat statutul aparte pe care limbajul îl deține în interiorul comunicării politice, prin prisma celor două valori: obiectivitatea și subiectivitatea modală, totodată, fiind reliefată și structura formală a paradigmelor pronumelor personale și ale indicilor subiectivității în discursul politic; au fost identificate resursele modale utilizate de actorii politici la prezentarea programelor politice și precizat caracterul strategiilor modale în dezbaterile electorale televizate.

 1. Principalele rezultate obţinute:

În rezultatul investigării empirice a fost justificat rolul modalității ca parametru esenţial al organizării discursului politic. Prin demersul asumat în relevarea celor două dimensiuni majore ale folosirii limbajului, cum sunt rețeaua modală și configurația atitudinală, a fost demonstrat că rețeaua logico-discursivă a limbajului politic se constituie într-un spațiu de instituire a sensului, cu impact decisiv în înțelegerea și interpretarea discursului. Conținutul modal al discursului  politic este o informație, care, la fel ca orice informație, este organizată într-un sistem. De aceea, mijloacele de exprimare a modalității discursului care constituie rețeaua sa modală nu sunt doar o enumerare de mijloace, ci prezintă în cadrul discursului concret o anumită organizare structurală cu anumite efecte discursive. S-a argumentat, totodată, că prezența atitudinii obiective/subiective, diversitatea strategiilor modale reclamă, indiscutabil, o nouă optică de abordare a comunicării în sfera politicului. Prin urmare, modalitatea din discursul politic se transformă într-o componentă verbală a actorului politic contemporan prin intermediul căreia acesta îşi asigură şi îşi construieşte un capital de imagine, relevând „identitatea modală a candidatului politic”.