Susţinerea tezei de doctor în drept „Consolidarea normativă și instituțională a integrării minorităților etnice în Republica Moldova”

Postat 19/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „Consolidarea normativă și instituțională a integrării minorităților etnice în Republica Moldova”

Pretendent: Iovu Andrei

Conducător ştiinţific: Cârnaț Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.552.01 – 05 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Consolidarea normativă și instituțională a integrării minorităților etnice în Republica Moldova

Specialitatea: 552.01. Drept constituțional

Data: 3 iulie 2018

Ora: 16:00

Local: biroul 119, bl. II, str. M. Kogălniceanu 67, or. Chișinău, MD 2009, Republica Moldova

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Iovu A. Abordări preliminare asupra conceptului de „integrare a minorităților etnice” în doctrina juridică. În: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale), (0,55 c.a.). În curs de publicare.
 2. Iovu A. Reglementări constituţionale privind minorităţile: studiu comparat. În: Legea și Viața, decembrie 2016, nr. 12, p. 46 – 49 (0,3 c.a.)
 3. Iovu A. A Legal Overview of the Situation of National Minorities in Transnistria. În: S. Relitz (ed.) Obstacles and Opportunities for Dialogue and Cooperation in Protracted Conflicts, Corridor proceeding, V. I., Regensburg, Germania, 2018, p. 72-86 (1,3 c.a.)
 4. Iovu A. The influence of national identity antagonism on the integration of ethnic minorities in the Republic of Moldova, http://fes-baltic.lv/wp-content/uploads/2012/10/D-National-identity-Republic-Moldova.pdf, p. 18 – 21 (0,3 c.a.)
 5. Iovu A. Integrarea minorităților naționale în condițiile societății globale. În: Conferința științifică-practică internațională „Redimensionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale”, Chișinău, 7 decembrie 2017. În curs de publicare.
 6. Iovu A. Analiza cadrului legal și instituțional cu privire la minoritățile naționale în Republica Moldova. În: Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 5 februarie 2015. Iași:: Vasiliana ’98, 140 – 145. (0.5 c.a.)

Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice

 1. Iovu A. Studiu interdisciplinar al situației minorităților naționale din stânga Nistrului (Transnistria). În: Strategii metodologice inter-pluri-transdisciplinare: abordări teoretice și aplicații practice. Materialele conferinței internaționale „Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane”, ediția a II-a, Chișinău 15-16 noiembrie 2016, Chișinău, 2016, p. 96-97 (0,3 c.a.)

Studii  ştiinţifice, ediţii documentare (publicate în formă de carte, de broşură)

 1. Iovu A. Modele internaționale de integrare a grupurilor etnice. În: A. Barbăroșie, Nantoi O. (coor.). Integrarea grupurilor etnice și consolidarea națiunii civice în Republica Moldova. Chișinău, IPP, 2012, 12 – 28 (1 c.a.)
 2. Iovu A. Identitatea Națională, factorul etnic și națiunea civică în Republica Moldova. În: A. Barbăroșie, Nantoi O. (coor.). Integrarea grupurilor etnice și consolidarea națiunii civice în Republica Moldova. Chișinău, IPP, 2012, p. 29 – 52, (1,4 c.a.)
 3. Iovu A. Identificarea oportunităților de dezvoltare regională dintre cele două maluri ale Nistrului. Chișinău, 2013. (1 c.a.)
 4. Iovu A. Fostering Inter-Ethnical dialog. În: International Educational Programme. 2nd International Summer School and distance learning. Security, Stability and Integration, july2008-january 2009, Chișinău, 2009, p. 27-30 (0,3 c.a.)
 5. Iovu A. A Historical Perspective on the Inter-Ethnic Relations in Macedonia 1990 – 2010.În: Analytica Yearbook for 2010, Skopje, 2010, p. 3 – 13 (0,8 c.a.)

 

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problema științifică de cercetare rezidă în necesitatea investigației multidimensionale a reglementărilor juridice și instituționale a integrării minorităților etnice la nivel național și internațional în vederea realizării dezideratului constituțional de asigurare a unității poporului Republicii Moldova, precum și elucidarea practicilor internaționale privind integrarea minorităților etnice și identificarea elementelor constitutive a integrării.
 2. Conținutul tezei. Lucrarea debutează cu o introducere care prezintă contextul și direcțiile de cercetare. Capitolul 1 este dedicat studierii gradului de investigare a temei cercetate în Republica Moldova și peste hotarele ei. Capitolul 2 fundamentează principalele direcții a cercetării prin elucidarea dihotomiei dintre conceptele „minoritate etnică” și „minoritate națională”, cercetarea teoretică și practică al termenului „integrare” și delimitarea elementelor-cheie ce au stat la baza formulării definiției proprii. Capitolul 3 evaluează cadrul normativ și instituțional al Republicii Moldova în vederea elucidării elementelor referitoare la integrarea minorităților. La finalul fiecărui capitol sunt prezentate concluzii, iar teza de doctorat finalizează cu un compartiment denumit „Concluzii şi recomandări”, care cuprinde ideile generalizatoare la subiectul tezei.
 3. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
 4. Fundamentarea teoretică și practică al conceptului „integrare” și propunerea definiției ce corespunde contextului Republicii Moldova.
 5. Reconceptualizarea dezbaterii privind termenele „minoritate etnică” și „minoritate națională”, fiind demonstrată oportunitatea utilizării în doctrină și practică al termenului „minoritate etnică” în contextul Republicii Moldova.
 6. Concretizarea scopului politicii de integrare a minorităților etnice – asigurarea unității poporului Republicii Moldova și dezvoltarea societății.
 7. Fundamentarea reglementărilor normative și instituționale la nivel internațional cu privire la integrarea minorităților etnice pentru a demonstra că procesul de integrare a minorităților etnice este în absolută concordanță cu normele dreptului internațional cu referire la drepturile omului.
 8. Formularea elementelor-definitoare a unei politici de integrare a minorităților etnice în baza studiului experienței Estoniei și Georgiei, care urmează să contribuie la perfecționarea acestui proces în Republica Moldova.