Susţinerea tezei de doctor în științe istorice „Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)”

Postat 18/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe istorice „Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)” 

Pretendent: Cristina Gherasim

Conducător ştiinţific: Valentin Tomuleț, profesor universitar, doctor habilitat în istorie

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.611.03-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)

Specialitatea: 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade)

Data: 29 iunie 2018

Ora: 15.00

Local: sala 122, blocul IV, Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Gherasim, C. Politica administrației imperiale ruse privind acordarea titlurilor nobiliare în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Analele Universității „Dunărea de Jos”, Seria 19, Istorie. Tom XVI, 2017, Galați, p. 5-34. ISSN 1583-7181.
 2. Gherasim, C. Confirmarea titlurilor nobiliare de către boierimea din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Familia de nobili Frunzetti. În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Serie nouă. Vol. VII (XXII), nr. 2. Chişinău, 2013, p. 183-190. ISSN 1857-0240.
 3. Gherasim, C. Aspecte privind încadrarea copiilor de nobili din Basarabia în sistemul de învățământ imperial rus. În: Tyragetia. Istorie, Muzeologie, Vol. IX (XXIV), nr. 2. Chișinău, 2015, p. 123-132. ISSN 1857-0240.
 4. Gherasim, C. Încadrarea șleahtei poloneze în rândurile nobilimii Basarabene pe parcursul secolului al XIX-lea (Cazul familiilor de nobili Celinski și Cernilev/Cernelevschi). În: Studia Universitatis Moldavie. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, Seria „Științe umanistice”, Anul IX, 2015, nr. 4 (84), p. 110-116. ISSN 1811-2668.
 5. Gherasim, C. Aspecte privind influența legislației țariste asupra statutului nobilimii din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Tyragetia. Istorie, Muzeologie, Vol. X (XXV), nr. 2, Chișinău, 2016, p. 173-186. ISSN 1857-0240.
 6. Gherasim, C. Identitatea socială în meidul nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea. În: Tyragetia. Vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie. Chișinău, 2017, p. 9-18. ISSN 1857-0240.
 7. Gherasim, C. Identitatea națională a nobilimii basarabene sub regim de dominație țarist. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, 2017, nr. 4 (104), p. 60-70, ISSN 1811-2668.
 8. Gherasim, C. Neamul de nobili Măcărescu. În: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. I. Chișinău, 2013, p. 119-134. ISBN 97-9975-80-826-2.
 9. Gherasim, C. Familia de nobili Leonard. În: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. II. Chișinău, 2014, p. 231-249. ISBN 978-9975-87-017-7.
 10. Gherasim, C. Aspecte privind implicarea fiicelor de nobili la studii. În: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. II. Chișinău, 2014, p. 26-42. ISBN 978-9975-87-017-7.
 11. Gherasim, C. Încadrarea alogenilor în rândurile nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea (Familia Eitner). În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Perspectivele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 5 iunie 2015, Cahul. Vol. II (Universitatea de Stat din Cahul „B.P. Hasdeu”), p. 297-301. ISBN 978-9975-914-98-7.
 12. Gherasim, C. Varietatea litigiilor în care era implicată nobilimea din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea. În: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. III. Chișinău, 2015, p. 57-81. ISBN 978-9975-3102-2-2.
 13. Gherasim, C. Festivități reflectate în documentele timpului: vizita țarului Alexandru I la Chișinău. În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, Societate, Politică, Cultură, Istoria Științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Chișinău, 2016, p. 313-323. ISBN 978-9975-4116-9.

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: constă în cercetarea și reconstituirea unei imagini complexe a nobilimii din Basarabia în perioada anilor 1812-1873, fiind analizată evoluția statutului politic, social-economic și a mentalității acestei categorii sociale sub influența politicii promovate de administrația țaristă, ceea ce a condus la completarea subiectului de cercetare cu date noi despre viaţa social-economică și spirituală a nobilimii, permițând valorizarea materialului documentar depistat în diferite fonduri de arhivă ce vizează tema cercetată.

2.Conţinutul de bază al tezei: Teza de doctor a fost elaborată în conformitate cu cerinţele înaintate de către Comisia Naţională de Atestare şi Acreditare a Republicii Moldova. În partea introductivă este formulată actualitatea şi importanţa problemei abordate, sunt expuse scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, precum şi sumarul compartimentelor tezei. Lucrarea mai conţine: lista abrevierilor, adnotări în limbile română, engleză şi rusă, trei capitole divizate, la rândul lor, în paragrafe, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, anexe şi CV-ul autorului. În Capitolul I, întitulat Evoluția nobilimii din Basarabia sub regim de dominație țarist. Repere istoriografice şi surse istorice, sunt analizate: problema mentalităţii în istoriografie şi metodologia de cercetare a acesteia; problema nobilimii din Basarabia sub regim de dominaţie ţaristă în istoriografia modernă şi contemporană şi sursele istorice ale temei de cercetare (surse inedite de arhivă, documentele publicate, surse narative, mărturiile călătorilor străini, presa etc.). Capitolul II al tezei – Nobilimea din Basarabia în contextul vieţii politice şi social-economice a Imperiului Rus – include analiza politicii imperiale faţă de confirmarea titlurilor nobiliare în Basarabia după 1812 atât a persoanelor originare din spaţiul pruto-nistrean, cât şi alogenilor. Este analizat statutul juridic, politic şi social-economic deţinut de nobili în Basarabia după 1812, procesul încadrării nobilimii basarabene în serviciul civil şi militar, în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus. Capitolul conţine şi o analiză detaliată a evoluţiei demografice şi etnice a nobilimii de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru sub influenţa politicii de rusificare şi deznaţionalizare a administraţiei ţariste. În Capitolul III al tezei, cu denumirea Mentalitatea nobilimii din Basarabia sub dominaţie ţaristă, sunt analizate următoarele aspecte ale problemei: imaginarul identităţii şi alterităţii; viziunile nobilimii basarabene despre lume; modelele mondene şi cotidiene; evoluţia acestora sub influenţa politicii imperiale ruse etc. 3.Principalele rezultate obţinute: 1) Sistematizarea concepțiilor expuse în istoriografie privind noțiunea de mentalitate și tratarea istoriei prin prisma mentalităților; 2) Cercetarea istoriografiei problemei privind statutul nobilimii din Basarabia și impactul regimului de dominație țarist asupra mentalității acesteia; 3) Analiza evoluției statutului politico-juridic și social-economic al nobilimii din Basarabia; 4) Evaluarea dinamicii şi compoziţiei etnice a nobilimii basarabene între anii 1812 și 1873; 5) Constatarea impactului regimului de dominație țarist asupra imaginarului identității și alterității, reprezentărilor despre timp, spațiu, modelelor mondene și cotidiene ale nobilimii din Basarabia în perioada anilor 1812-1873.