Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova”

Postat 13/08/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova

 

Pretendent: Antoci Natalia

Conducător: Țâu Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 34.521.02-01

Tema tezei: Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova

Specialitatea: 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale

Data: 23 august 2018

Ora: 12.00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun.Chișinău, str. A. Mateevici,nr.60 bloc central, bir.327

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Antoci N. European integration dimension of Republic of Moldova as development path in a globalization setting. In .Eastern European Journal of Regional Studies Volume 1/ Issue 2/ December 2015., p.32-39.
 2. Antoci N. Premisele dezvoltării economiei naționale în contextul aderării la spațiul economic. În Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică  ,,Creșterea econimică în condițiile globalizării,, ediţia a XI-a dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituții științifice 13-14 octomb 2016,INCE,p..231-236.
 3. Antoci N.Aspecte comparative privind formarea professională în unele țări ale Uniunii Europene. În: Anuar științific VOL/XII  Chișinău  2013 IRIM, p.76-83.
 4. Antoci N. Foreign trade of republic of Moldova from the perspective of economic sanctions. In Scientific symposium of young researchers, Ed. a 13-a (April 23-24, 2015) ASEM, 2015. 231- 234.
 5. Antoci N.  Corelația dintre diminuarea  schimburilor comerciale și securitatea economiei naționale a R.M.  În: Materialele   Conferinței  ştiinţifico-practică- internaţională ,,Impactul politicii externe asupra  interesului national, IRIM,  Chișinău 2015, ISBN 978-9975-4023-9-2. 0,53 c.a.
 6. Antoci N . Dinamica Investițiilor străine  în  economia Republicii Moldova. În: Materialele     Simposionului  ştiinţific internaţional: ,,Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme și perspective”, USM  Chişinău, 2012, p.77-
 7. Antoci N.Dimensiunea economică a securității naționale a R.M. prin prisma sancțiunilor economice.În:Materialele Conferinţei dedicată aniversării a 20 de ani a învăţămîntului economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale” Bălți 2015, p.165-168.
 8. Antoci N.Impactul sancțiunilor economice asupra dezvoltării economiei naționale prin prisma politicilor comunitare. În: Materialele   Conferinței  ştiinţifico-practică- internaţională ,,Managementul public și guvernanța în Uniunea Europeană ,, IRIM,  Chișinău   2015,p.68-75.
 9. Antoci N. Direcții strategice de dezvoltare a activității economice externe a Republii Moldova. În: Materialele   Conferinței  ştiinţifice-internaţionale ,,Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate pe cunoaștere ,, USM,  Chișinău   2016 , p.355-367.
 10. Antoci N.,Guțu L. The objectives and impact of R&D state aids within European Union. În: RI PLUS 1 Chișinău  2015,IRIM  p.119-127.

 

                                                                 Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: constă în demonstrarea necesității complexului de măsuri din punct de vedere științific și metodologic care presupun implementarea unor politici comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior al Republicii Moldova, pentru reducerea impactulului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale.
 2. Conţinutul de bază al tezei: teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 148 titluri, 157 pagini de text de bază, 23 tabele, 14 figuri, 6 anexe. În teză sunt cercetate premisele teoretice referitor la promovarea relațiilor comerciale externe.Sunt argumentate implementarea măsurilor de protecție a economiei naționale de concurența celorlalte state și implementarea diplomației economice prin elaborarea unor politici de extindere a exporturilor și importurilor tehnologiilor avansate. De asemenea este formulat unele schimbări în difersificarea relațiilor comerciale internaționale, studierea impactului sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova, evidenţierea şi activizarea factorilor interni de creştere eficientă a comerţului exterior al Republicii Moldova; investigarea politicii comerciale internaţionale la nivel naţional, regional şi subregional și argumentarea necesităţii creşterii eficienţei comerţului exterior prin măsuri interne şi externe şi de modernizare a politicii comerciale internaţionale.
 3. Principalele rezultate obţinute: dezvoltarea bazelelor teoretice şi metodologice referitor la implementarea politicilor comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior; determinarea multilaterală a problemelor și premiselor teoretice privind reducerea impactulului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale; abordarea conceptuală a implementării măsurilor de protecție a economiei naționale de concurența celorlalte state;conceperea elementelor definitorii a politicii de extindere sau reducere a exporturilor și importurilor bunurilor economice, în baza implementării diplomației economice, pentru diminuarea impactului sancțiunilor economice;elaborarea în baza modelului neoclasic Solow a unui scenariu de creştere economică a Republicii Moldova până în 2023 în condițiile sancțiunilor economice;propunerea măsurilor științifice și metodologice privind creşterea eficienţei comerţului exterior prin măsuri interne şi externe.