Susţinerea tezei de doctor în științe economice „ Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale ”

Postat 30/08/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice  „Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale”

Pretendent: Negru Ecaterina

Conducător ştiinţific: Gribincea Alexandru, profesor universitar, doctor habilitatînștiințe economice

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.521.02-03 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale

Specialitatea: 521.02. – Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Data: 07.09.2018; Ora: 14:00

Locația: MD-2009, Republica Moldova, Chişinău, str. A. Mateevici, 60, blocul central, aula 327.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Negru E., Gribincea A., BîrcăIu. Analiza competitivității economice a Republicii Moldova din perspectiva componentei știință, tehnologie și inovații. Înrevista Economie și Sociologie, Nr. 2, Chișinău, 2014, p. 60-65.
 2. Negru E. Dezvoltarea socio-economică din perspectiva componentei cercetare-inovare. În revista Administrarea Publică nr. 1 (93), Chișinău, 2017. Pag. 134-140.
 3. NegruE. Политика, направленная на предотвращение утечки человеческого потенциала из научной сферы в Молдове. Analele științifice ale USEM, ediția V, Chișinău 2016, p. 43-46.
 4. Negru E., Țurcan A. Educaţia pentru cercetare: prioritate pentru o societate bazată pe cunoaştere. Materialele conferinței ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională „Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice”, Chișinău, ASEM, 27 februarie 2014, p. 202-206.
 5. Negru E. Cercetarea-Dezvoltarea în Franța: prezentări și opinii. Materialele conferinţei internaţionale știinţifico-practice “Abordări Europene în cercetare și inovare”. USEM, Chișinău, 9-12 octombrie 2014, Vector European, p. 71-75.
 6. Negru E., Şuşu-Ţurcan A., Langa A. Fundamentele teoretice privind conceptele de „noua economie” şi „economie bazată pe cunoaştere”. Materialele conferinței internaționale științifico-practice ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția IX-a. INCE, Chișinău, 16-17 octombrie 2014, p. 146-152.
 7. Negru E. Motivarea financiară a cercetătorilor științifici: factor decisiv în susținerea științei autohtone. Materialele sesiunii ştiinţifice naţionale cu participare internaţională cu genericul „Turismul şi dezvoltarea societății”. USEM, Chișinău, 25-26 septembrie 2015.
 8. Negru E. Aspecte ale formării capitalului științific uman. În: Fostering Knowledge Triangle in Moldova: Conference Proceedings, 23-24 march 2017, Chişinău: Artpoligraf, 2017, p. 54-62.
 9. Şuşu-Ţurcan A., Negru E. Dicționar explicativ de termini economici. Francez-Român. Chișinău, 2014. 72 pag.

Rezumatul tezei:

 1. Problematica abordată: 

Autorul analizează raportul dintre nevoi și potențial intelectual, forme de calificare care aparțin viitorului, mobilitatea oamenilor de știință activi, finanțarea științei și nivelul de salarizare a cercetătorilor științifici, căile de utilizare eficientă a capitalului științific în condițiile accentuării caracterului intensiv al dezvoltării economiilor europene și competitivității economice internaționale a Republicii Moldova, ca țară aflată în vecinătate nemijlocită cu Uniunea Europeană. De asemenea, lucrarea conţine o serie de concluzii argumentate şi justificate prin recomandări ştiinţifice privind domeniul investigat.

 1. Conţinutul de bază al tezei: 

Înprezenta lucrare autorulî și propune să analizeze, pe cât posibil într-o formă unitară și închegată, unele probleme teoretice și practice actuale din domeniul dezvoltării socioeconomice a statului nostru, privite prin prisma influenței capitalului științific. În proporție dominantă, lucrarea este consacrată examinării relației indestructibile care există între progresul tehnico-științific, competența resurselor umane din domeniu, activitatea acestora, procesul de „reproducere” a potențialului necesar întru asigurarea continuității în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare, în scopul promovării principiilor moderne de dezvoltare socioeconomică și asigurării competitivității internaționale a Republicii Moldova.

 1. Principalele rezultate obţinute:

În rezultatul investigării empirice a fost analizat raportul dintre mobilitatea forței de muncă calificate, finanțarea științei și nivelul de salarizare al cercetătorilor științifici, căile de utilizare eficientă a capitalului științific în condițiile de accentuare a caracterului intensiv al dezvoltării economiilor europene și competitivității economice internaționale a Republicii Moldova. Totodata a fost identificat si consilidat din punct de vedere științific aportul capitalului științific la dezvoltarea socio-economică a țării, ceea ce a confirmat oportunitatea creării, promovării și comercializării produselor inovaționale, învederea asigurării creșterii competitivității țării. Deasemenea, a fost elaborat un plan-model de motivare nonfinanciară a personalului și prezentat un model de calcul al impactului cercetării-dezvoltării-inovării asupra creșterii economice.