Premiul municipal pentrutineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor,activism civic, ediţia 2018

Postat 27/09/2018 in categoria Anunturi

Direcţiageneralăeducaţie, tineretşi sport a Consiliului municipal ChişinăuanunţăconcursulpentruPremiul municipal pentrutineretîndomeniileştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor, activism civic, ediţia 2018.

La concurs pot participatineri cu vârstacuprinsăîntre 18-35 aniinclusiv, precumşicolective de autori (nu maimult de 5 persoane) cu capacităţi native, spiriteinovatoareşiperformanţedeosebite.

Dreptul de a înaintalucrărişicandidaţipentruparticipare la concurs se oferăorganelor de conducere ale Academiei deŞtiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilortinerilorsavanţi din cadrulinstituţiilor de cercetăriştiinţifice, uniunilor de creație, ziarelorşirevistelor de profil, secţiilorcultură, tineretşi sport ale administrațiilorpublice locale, organizațiilorneguvernamentale de tineret, structurilorreprezentative ale tinerilor din municipiulChișinău, precumșicandidațilorindependenți.

Dosarele (CV-ul, analizalucrărilor, recenzii, alteinformaţiidesprelucrărileşicandidaţiipropuşipentruparticipare la concurs) vor fi prezentatepânăîn data de 8 octombrieinclusiv, Institutului de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, biroul 421a, blocul IV.

Persoane de contact: Bulimaga Tatiana, Savva Marianna – nr. de telefon 067560415.

După verificarea preliminară, dosarele vor fi prezentateComisiei deEvaluare (în 2 exemplare) la Secţiaeducaţieşitineret a DGECTS,peadresa: mun.Chişinău, str.MitropolitDosoftei, nr.99,bir.14.

Formularele de aplicare pot fi expediate la adresade email:larisa.macarenco@gmail.com.

Data limită de prezentare adosarelorlaDirecţiageneralăeducaţie, tineretşi sport a Consiliului municipal Chişinăueste 15 octombrie 2018.

Informațiisuplimentare la tel: (022) 222-740, mob. 068084742.

Formularul de aplicareșiRegulamentul cu privire la desfăşurareaconcursului le găsiţiînfişeiereleataşate.

Regulament_premiu_municipal_tineret_2018

Formular_aplicare_premiu_municipal_2018

Detalii https://chisinauedu.md/node/3593