Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019

Postat 11/10/2018 in categoria Anunturi

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-valoare%E2%80%9D-pentru

 

Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.

 

 1. Scopul și obiectivele concursului.

Scopul concursului: 

Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.

Obiectivele concursului:

1) Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice.

2) Dezvoltarea ştiinţei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării.

3) Promovarea valorilor naționale.

4) Creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor naționale din domeniile cercetării şi inovării.

5) Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la fondurile de informații științifico-tehnologice

 

 1. Condiţii de participare

1) Participantul la concurs poate fi organizaţia din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

2) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a organizaţiei-executor, care deţine grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

3) Propunerea de proiect pentru editarea monografiilor științifice/lucrări de valoare va include probleme actuale ale științei și inovării și va promova valorile naționale.

4) Prezentarea lucrării va cuprinde argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale.

5) Manuscrisul lucrării elaborat în proporţie de cel puţin 70 la sută, fapt dovedit prin anexa propunerii de proiect.

6) Volumul manuscrisului lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe.

7) Prezentarea declaraţiei de originalitate şi a dreptului de autor, precum și confirmarea faptului că lucrarea nu a fost deja editată și nu este rezultatul plagiatului. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect.

8) Prezentarea lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în manuscrisul lucrării, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 ani.

9) Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

10)Cofinațarea este obligatorie în mărime de cel puțin 20% din costul proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinațare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat.

11)Tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligatoriu instituțiilor prevăzute de art. 18 alin. (1) (exemplarele de depozit legal) al Legii Nr. 939 – XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, inclusiv Biblitecii Științifice  ”Andrei Lupan” (2/3 din tirajul lucrării), Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova,  bibliotecilor orășenești și rationale, restul tirajului va fi planificat conform sugestiilor autorului – lista tuturor instituţiilor unde vor fi transmise lucrările va fi prezentată ca anexă la dosarul propunerii de proiect.

12)Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

13)Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

 

 1. Mijloace financiare
 2. a) Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 25 mii lei. Cofinațarea este obligatorie în mărime de cel  puțin 20% din costul proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect care au un volum mai mare de cofinanțare. Cofinanțarea este garantată prin scrisorile de asigurare ale organizațiilor și argumentată prin calcule, care explică utilizarea mijloacelor financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanțare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de ANCD, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 1. b) Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor din domeniul cercetării şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii, şi se realizează de către organizaţiile din domeniul cercetări şi inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor:

 

Notă

 • Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea cheltuielilor conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări).
 • Cheltuielile sunt eligibile dupa semnarea contractului de finanțare și înregistrarea lui la Autoritatea Contractantă.
 • Suplimentar actului de predare-recepţie se va prezenta lucrarea în format PDF pentru ulterioara amplasare (acces dichis) în repozitoriul Bibliotecii Ştiinţifice ,,A.Lupan”.

 

 1. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

 1. a) Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe pagina web oficială gov.mdla rubrica ”Înregistrează propunerea”, (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11). Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica “Documente utile”.
 2. b) Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103, 1102 tel. 022 27-27-58; 022 29-28-26.

 

   Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

 1. a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare. Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web oficială gov.mdla rubrica ”Procesul de expertiză”.
 2. b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială gov.md.

 

 Aprobarea rezultatelor concursului:

Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Colegiului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

 1. Calendarul planificat al concursului  
Activitatea Termen
Lansarea concursului 08.10.18-22.10.18
Anunțarea rezultatelor verificării primare 23.10.2018
Contestarea verificării primare 23.10.18-25.10.18
Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte 25.10.18-16.11.18
Publicarea rezultatelor expertizei 19.11.2018
Contestarea rezultatelor expertizei 19.11.2018-21.11.18
Validarea proiectelor pentru finanțare Noiembrie 2018
Aprobarea finanțării Decembrie 2018