Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea concursului cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Postat 11/10/2018 in categoria Anunturi

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-cercet%C4%83torilor-%C8%99tiin%C8%9Bifici-%C3%AEn-calitate-de-membri-ai-sec%C8%9Biilor-de-%C8%99tiin%C8%9Be-ale

http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8652&new_language=0

http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8654&new_language=0

 

Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.

 

Titlul funcției: membru secției de științe al Academiei de Științe a Moldovei

Alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei se efectuează prin concurs, organizat de Comisie, pe un termen de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 privind aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (a se vedea http://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/hot%20896.pdf).

Cerințe față de candidat: La funcția de membru în secția de știință a Academiei de Științe a Moldovei este în drept să candideze persoana care:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) în privința acesteia nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

3) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;

4) deține titlul științific de doctor în științe și/sau doctor habilitat și are experiență în activitatea de cercetare de cel puțin 5 ani;

5) a efectuat/efectuează sau a coordonat/coordonează cercetări în cel puțin un proiect științific câștigat prin concurs la nivel național sau internațional. Cercetările efectuate sau coordonate în cadrul domeniilor prioritar strategice ale statului vor constitui un avantaj pentru candidați;

6) dispune de minimum 5 publicații în reviste recenzate în ultimii 5 ani;

7) a prezentat cel puțin 5 comunicări la foruri științifice naționale și internaționale în ultimii 5 ani, dintre care cel puțin de 2 au fost publicate în reviste științifice internaționale;

8) publicațiile candidatului sînt incluse în bazele de date științifice internaționale (ISI, SCOPUS și altele);

9) are o reputație ireproșabilă și respectă deontologia cercetării științifice. Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă persoana:
a) care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse;
b) în privința căreia au fost stinse antecedentele penale sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, infracțiuni de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității statului, precum și în domeniul proprietății intelectuale;
c) care are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale;
d) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor şi al limitărilor;
f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

 

Candidatul este în drept să depună dosarul de participare la una din cele trei secții de științe Academia de Științe a Moldovei:

  1. a) ştiinţe ale vieţii;
    b) ştiinţe exacte şi inginereşti;
    c) ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte.

Lista actelor pe care trebuie să le conțină dosarul de participare:

1) cererea de participare la concurs;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia de pe buletinul de identitate;
4) copia de pe diploma ce atestă deținerea titlului (gradului) științific;

5) scrisoarea de intenție, va include referința la domeniul/domeniile de cercetare (stabilite prin Hotărârea Prezidiumului Academiei de Științe a Moldovei nr. 26 din 08.10.2018 care poate fi găsită AICI) și secția/secțiile științifice pentru care depune dosarul;

 

 

 

Domeniile pentru concursul de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM, aprobate de Prezidiul AŞM

2018-10-09
În temeiul art. 67, alin. (2), lit. c), art. 72, lit. h) ale Codului cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, p. 22 al Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018, precum și în vederea demarării Concursului de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, la ședința sa din 8 octombrie curent, a aprobat domeniile (profilurile științifice, specialitățile) pentru alegerea a câte 15 cercetători științifici în cadrul secțiilor de științe.

Secția științe ale vieții

1. Algologie (doctor habilitat)
2. Protecția plantelor (doctor habilitat)
3. Parazitologie (doctor habilitat)
4. Viticultură (doctor habilitat)
5. Legumicultură (doctor habilitat)
6. Fitotehnie (doctor habilitat)
7. Stomatologie (doctor habilitat)
8. Boli interne (doctor habilitat)
9. Biochimie clinică (doctor habilitat)
10. Management și economie în sănătate (doctor habilitat)
11. Genetică (doctor în științe)
12. Silvicultură (doctor în științe)
13. Fiziologia plantelor (doctor în științe)
14. Zootehnie și medicină veterinară (doctor în științe)
15. Farmacie (doctor în științe)

Secția științe exacte și inginerești

1. Matematică pură (doctor habilitat)
2. Matematică aplicată (doctor habilitat)
3. Statistică și probabilitate (doctor habilitat)
4. Chimie organică (doctor habilitat)
5. Chimie alimentară (doctor habilitat)
6. Fizica teoretică (doctor habilitat)
7. Fizica sistemelor macroscopice (doctor habilitat)
8. Fizica aplicată (doctor habilitat)
9. Maşinologie și tehnologia construcțiilor de mașini (doctor habilitat)
10. Tehnologia produselor farmaceutice și cosmetice (doctor habilitat)
11. Chimie ecologică (doctor în științe)
12. Geologie (doctor în științe)
13. Calculatoare și tehnologii informaționale (doctor în științe)
14. Energetică (doctor în științe)
15. Ingineria construcțiilor (doctor în științe)

 

 

6) dovada experienței științifice și a participării sau coordonării proiectelor de cercetare;
7) lista lucrărilor publicate și, după caz, a brevetelor editate;
8) copia celor mai semnificative lucrări editate;
9) două fotografii color (4,5×6 cm);
10) cazierul judiciar;
11) declarația pe proprie răspundere*;
12) certificatul medical privind starea sănătăţii;
13) scrisoarea de recomandare a organizației, în cazul în care este propus de una dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile din sfera cercetării și inovării, organizațiile necomerciale și agenții economici care desfășoară activitate relevantă pentru domeniile de cercetare și inovare au dreptul să propună candidaţi pentru alegerea în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

*Modelul declarației pe proprie răspundere poate fi găsit AICI.

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul(a) _____________________________ declar pe proprie răspundere, sub

(numele, prenumele)

 

sancţiunile prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 pentru falsul în declaraţii, că:

1) nu am fost privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

2) în privinţa mea nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, al restricţiilor şi al limitărilor;

3) în privinţa mea nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

4) copiile de pe documentele prezentate corespund originalelor.

 

 

 

 

 

 

Data ____________________ Semnătura _______________

 

 

 

Locul, condițiile și data-limită de depunere a dosarului:

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat pînă la data de 19.11.2018 la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 180, et. 11, bir. 1103.

Datele de contact ale secretarului comisiei, Dna Nelea Postovanu, e-mail: nelea.postovanu@ancd.gov.md, tel: 022 272758.

Etapele concursului:

Concursul se desfășoară separat pentru fiecare funcție de membru în secțiile științifice ale Academiei de Științe a Moldovei și are loc în două etape:

1) selecția candidaților – pe baza dosarelor depuse. Comisia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, examinează și evaluează dosarele de participare la concurs și selectează candidații care vor fi invitați la interviu, adoptînd o hotărîre prin care se aprobă lista candidaților selectați. În decursul a 2 zile lucrătoare din momentul aprobării listei candidaților selectați, se publică pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pe cea a Academiei de Științe a Moldovei, lista candidaților admiși la interviu, precum și anunțul referitor la data, locul și ora desfășurării interviului. Candidații admiși la interviu sînt informați suplimentar de către secretarul comisiei, prin mijloace de comunicare (telefon, e-mail), referitor la data, ora și locul desfășurării interviului.
2) interviul – are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului referitor la data, locul și ora desfășurării interviului. Comisia va formula cel puțin 5 întrebări pentru interviu, astfel încît să fie posibilă aprecierea motivației, experienței, cunoștințelor teoretice și a aptitudinilor candidatului în domeniul aferent funcției de membru în secția de științe pentru care a depus dosarul. Fiecare răspuns la întrebările-standard se apreciază de către fiecare membru al comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în tabel de punctaj. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei și se indică într-un tabel de punctaj final. Se consideră învingători ai concursului candidații care au acumulat cel mai mare punctaj. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj final, se efectuează tragerea la sorți, cu participarea candidaților respectivi, consemnând acest fapt în procesul-verbal.

Hotărârea Comisiei cu privire la rezultatele concursului, se publică pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pe cea a Academiei de Științe a Moldovei, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data adoptării. Învingătorul concursului devine membru al secției de științe  respective din momentul adoptării hotărârii Comisiei cu privire la rezultatele concursului.

Calendarul concursului:

Activitatea Termen
Depunerea dosarelor 09.10.2018 – 19.11.2018
Examinarea dosarelor și selectarea candidaților 20.11.2018 – 27.11.2018
Publicarea candidaților invitați la interviu 29.11.2018
Interviul 03.12.2018 – 14.12.2018
Aprobarea listei candidaților învingători 17.12.2018
Publicarea listei candidaților învingători 19.12.2018