Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova”

Postat 3/12/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova

 

Pretendent: Cadocinicov Evgheni

Conducător ştiinţific: Băncilă Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.522.01-10 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova

Specialitatea: 522.01-Finanțe

Data: 20.12.2018

Ora: 11:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, Chişinău, str. A. Mateevici, 60, blocul C, et. 3 biroul 305.

 

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 

  1. Cadocinicov E. Tirlea R. Modelul econometric al corelației factorilor ce influențează volumul portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova. În: Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Univers Strategic, Nr. 3(35)/2018, p. 140-154.
  2. Cadocinicov E., Băncilă N., Unele aspecte ale calităţii рortofoliului сrеditar pentru sectorul bancar autohton. În: Studia Universitatis: Seria științe exacte și economice, Chişinău, USM, nr. 2(112)/2018, pag. 99-104. ISSN 2345-1033. Categoria B.
  3. Cadocinicov E. Politica creditară a băncii ca element de optimizare a portofoliului de credit. În: Materialele Conferinței Ştiinţifice cu participare internaţională “Problemele ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova, 14-15 septembrie 2016, Chişinău, pag. 721-725.
  4. Cadocinicov E. Portofoliul de credit în spațiul profit-risc. În: Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaţionale “Creșterea economică în condițiile globalizării”, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie 2016, Volumul V, Chişinău, pag. 1162-165.
  5. Cadocinicov E. Modalitățile necesare pentru atingerea obiectivelor de optimizare a portofoliului de credit. În: Materialele Conferinței Internaţionale Ştiinţifico-Practice “Creșterea economică în condițiile globalizării”, Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Economiei al RM, Institutul Național de Cercetări Economice, 13-14 octombrie 2016, Chişinău, pag. 154-158.
  6. Cadocinicov E. Tendințe contemporane în administrarea performanțelor bancare În: Materialele Conferinței Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă”, 12-13 octombrie 2017, Chișinău: Academia de Științe a Moldovei: Institutul Național de Cercetări Economice, Volumul II, pag. 177-180. ISBN 978-9975-3171-2-2.
  7. Cadocinicov E. Unele posibilităţi de modelare a gestionării portofoliului de credite al băncii comerciale. Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaţionale „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, 15 decembrie 2017, Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, pag. 303-307. ISBN 978-9975-3202-2-1.

 

 Rezumatul tezei:

 

  1. Problematica abordată: 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a conceptului de portofoliul creditar al băncilor comerciale în Republica Moldova, fapt ce a permis estimarea stării actuale a portofoliului creditar al băncilor comerciale și elaborarea direcțiilor de perfecționare în vederea optimizării acestuia.

 

  1. Conţinutul de bază al tezei: 

În prezenta lucrare autorul își propune să elaboreze, baza teoretico-aplicativă de gestionare și optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova. A fost realizat un studiu detaliat ce ține de evaluarea diverselor aspecte metodologice referitor la portofoliul de credite al băncilor comerciale. S-a efectuat urmărirea în dinamică a analizei structurale a calităţii portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova, au fost calculați și examinați indicatorii calității portofoliului de credite precum și evaluarea riscului de credit în conformitate cu actele normative în vigoare. De asemenea, a fost elaborat modelul de reducere a riscului de credit în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova, argumentînd din punct de vedere metodologic și practic variantele reale de determinare a posibilităţilor de perfecţionare a sistemului de gestiune a portofoliului de credite al băncilor comerciale. Totodată, a fost propus modelul econometric, elaborat de autor, al corelației factorilor ce influențează volumul portofoliului de credite al băncilor comerciale autohtone şi determinate direcţiile de perfecţionare şi îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite pentru sectorul bancar din Republica Moldova.

 

  1. Principalele rezultate obţinute:

Valoarea aplicativă a tezei rezidă în contribuţiile aduse de autor la precizarea şi definirea noţiunilor de bază, analiza structurii şi principiilor de creare a portofoliului de creditare, ceea ce a permis identificarea carenţelor existente şi sinteza elementelor definitorii ale unui cadru metodologic generic, elucidându-se impactul  politicii de creditare asupra calităţii  portofoliului de credite al băncilor comerciale. Sub aspect aplicativ, prin utilizarea metodelor de reducere a riscului de credit în evaluările practice, au fost conturate anumite propuneri aferente necesităţii perfecţionării şi optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova.