Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice”

Postat 3/12/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice”

 

Pretendent: ŢÎBULEAC Ana

Conducător ştiinţific:  GANEA Victoria, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.522.01 – 07 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice”

Specialitatea: 522.01. Finanţe; Data: 14 decembrie 2018, ora: 14.00

Local: Chişinău, str. Alexe Mateevici,  60, bl C, et.3, biroul 305

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Ganea V., Țîbuleac A., Abuzul de poziție dominantă asupra entităților economice: impact financiar. În: Revista științifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”, nr. 2 (102), pag 97-101, Chişinău, 2017, ISSN 2345-1033, categoria B.
  2. Oglindă L., Țîbuleac A., Теоретико-методологические подходы к конкуренции и злоупотреблению доминирующим положением. Capitolul 7 în monografia colectivă „Повышение качества товаров и услуг в условиях глобализации экономики”. Iași: Editura PIM, 2017, 18,4 c.a. ISSN 978-606-13-3611-1.
  3. Țîbuleac A., Determinarea abuzului de poziție dominată și efectele acestuia asupra entităților economice. În: Materialele conferinței științifice internaționale „Fostering international cooperation for strenghtening knowledge triangle in Moldova”, ASEM, Chișinău 2017 (23-27 martie), pag.260 – 266.
  4. Țîbuleac A., Experiența europeană în evaluarea abuzului de poziție dominantă. În: Materialele conferinței științifico-practice „Creșterea economică în condițiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă”, ediția 12, vol. II, INCE, Chișinău, 2017(12-13 octombrie), pag. 142 -147.
  5. Oglindă L., Țîbuleac A. Experiența Republicii Moldova în domeniul evaluării concentrărilor economice și abuzului de poziție dominantă. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţională „Dezvoltarea socio-economică durabilă a  euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere” Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, Volum XXX, Iași, 2017,  376 – 386.

Rezumatul tezei:

Deși școlile de gândire economică fie suplineau conceptul de concurență, fie se contraziceau pe marginea anumitor aspecte, realizând o bază fundamentală de cunoștințe referitoare la esența, funcțiile, mecanismele de acțiune și efectele concurenței asupra diferitor subiecți pe piață, totuşi, aceste cercetări, nu reprezintă studii complexe care ar aborda şi argumenta efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice. De aceea, în acest aspect, prezenta cercetare este oportună, originală şi prezintă elemente ce pot fi integrate în noutate ştiinţifică. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în determinarea și cuantificarea efectelor financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice din Republica Moldova în scopul identificării căilor de  minimizare a acestor efecte și sporirii pieţii concurențiale în ţară.

Conţinutul de bază al tezei este redat prin: sinteza şi aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de abuz de poziție dominantă în contextul economiei contemporane; elaborarea cadrului metodologic cu referire la menținerea mediului concurențial eficient din cadrul economiei naționale; argumentarea importanţei implementării metodologiei de determinare a efectelor anticoncurențiale în economia naţională; dezvoltarea modelului de simulare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominant; elaborarea soluţiilor de perfecţionare a politicii concurențiale, care permit adoptarea unor măsuri de menţinere a echilibrului economico-financiar în cadrul economiei naționale.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: a fost elaborat cadrul metodologic cu referire la menținerea mediului concurențial eficient din cadrul economiei naționale; a fost elaborată şi implementată metodologia de determinare a efectelor anticoncurențiale în baza evaluării pieței prestării de servicii TV contra plată din Republica Moldova; a fost dezvoltat modelul de simulare a efectelor economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă şi elaborate măsuri de consolidare a mecanismului concurențial pe piața Republicii Moldova, precum și în scopul evitării sau diminuării efectelor economico – financiare pe care le pot suporta entitățile economice care se confruntă cu abuzul de poziție dominantă.