Susţinerea tezei de doctor în filologie „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)

Postat 15/02/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”

 

Pretendent: Olesea Bodean-Vozian

Conducător ştiinţific: Cornelia Cincilei, conferențiar universitar, doctor în filologie

Consiliul ştiinţific specializat: D 621.06-37 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)

Specialitatea: 621.06: teoria textului, analiza discursului, stilistică (limba engleză)

Data: 27 februarie 2019

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, bl. III, sala 201, str. Mateevici 60, mun. Chișinău, MD-2009.

 

Principalele publicații științifice la tema tezei:

  1. Bodean-Vozian O. Narrative Perspective Mediated by Manner of Motion Verbs. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 4 (94), 2016, p. 53-58. ISSN: 1811-2668.
  2. Bodean-Vozian O. Motion Conceptualization and Translation Difficulties (based on English and Romanian). În: „Limbaj și Context”, Bălți, 2015, vol. I, p. 79-88, ISSN: 1857-4149.
  3. Bodean-Vozian O., Cincilei C. Problema fidelității traducerii textului narativ: reconceptualizarea evenimentelor de mișcare în cazul limbilor tipologic diferite. Cazul verbelor de mod exprimate prin onomatopee. În: „Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines”, Revue officielle internationale, Open Journal Systems, nr. 4, 2017, p. 347-361. ISSN: 1987-8753.
  4. Bodean-Vozian O. A Contrastive Study of Aspectuality in English and Romanian. În: „Intertext”, Chișinău, 2015, nr.1/2 (33/34), anul 9, p. 111-117. ISSN: 1857-3711.
  5. Bodean-Vozian O. Conceptualizarea evenimentelor de mișcare cauzată în engleză şi română. În: „Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines”, Revue officielle internationale, Open Journal Systems, nr. 3, 2016, p. 383-394. ISSN: 1987-8753.

Rezumatul tezei

1.Problema științifică importantă soluționată

Cercetarea noastră a contribuit la elucidarea fenomenului variabilității în limbă din perspectiva conceptualizării mișcării în limbi tipologic distincte, a explicat caracterul dificultăților care apar în cadrul comunicării interculturale cauzate de distincțiile tipologice de conceptualizare a mișcării în limbile respective. Aplicând conceptul de „eveniment de mișcare”, au fost cercetate mecanismele compensatorii pentru a scoate în prim-plan aspectele discursive pertinente ale evenimentelor de mișcare, în funcție de tipul textului/discursului, având ca exemplu textele narative, care sunt maximal sensibile la transformări lexico-structurale, cu implicații pe dimensiuni precum modalitatea subiectivă, perspectiva narativă, nivelul de granularitate a evenimentului de mișcare, tempoul narațiunii.

2.Conţinutul de bază al tezei

Prezenta cercetare este structu­rată reieșind din scopul cercetării şi obiectivele trasate şi cuprinde adnotări în limbile română, engleză, rusă; lista abrevierilor; introducere; trei capitole; concluzii generale care redau rezultatele obținute ca finalități ale acestui studiu, cu recomandări privind potențialele aspecte de cercetare, cu o cuprinzătoare listă bibliografică ce însumează 338 de titluri de studii publicate până prezent în domeniul lingvisticii cognitive, tipologiei lingvistice și traducerii; 10 figuri, 3 diagrame, 7 tabele, 8 anexe. Textul de bază cuprinde 155 de pagini. Rezultatele obținute au fost publicate în 18 lucrări științifice.

3.Principalele rezultate obținute

Rezultatele științifice obținute pe durata efectuării prezentei cercetări au fost prezentate și aprobate în cadrul evenimentelor științifice naționale și internaționale și au fost expuse în articole publicate în reviste și culegeri științifice de profil din Republica Moldova și de peste hotare. Rezultatele cercetării realizate de noi pot fi aplicate instituțional (în cadrul universității), la elaborarea cursurilor pentru studenții de la specialitățile filologie engleză și traducere, astfel contribuind la îmbunătățirea practicilor de studiere a limbii engleze ca limbă străină de către vorbitorii de limba română, sub aspectul înțelegerii complexității conceptului de mișcare care este redat prin mijloace lexico-gramaticale.