Susţinerea tezei de doctor în științe biogice „Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei rezervaţiei naturale de stat „Pădurea Domnească” în urma construcţiei barajului Costeşti-Stânca”

Postat 25/03/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biogice „Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei rezervaţiei naturale de stat „Pădurea Domnească” în urma construcţiei barajului Costeşti-Stânca

Pretendent: Mamai Iulian

Conducător ştiinţific: Mârza Mihai, conferențiar universitar, doctor habilitat în biologie

Consiliul ştiinţific specializat: D 164.01-07 – Botanică din cadrul USM

Tema tezei: Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei rezervaţiei naturale de stat „Pădurea Domnească” în urma construcţiei barajului Costeşti-Stânca.

Specialitatea: 164.01 – Botanică

Data: 05.04.2019

Ora: 1400

Local: Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65, blocul III, sala 433

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Mamai Iu., Flora sinantropă din cadrul Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească”. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturiiˮ, 2017, nr. 1(101), p. 65-68.
 2. Mamai Iu., The comparative analysis of the poplar (Populus alba) reaction from the nature reserve “Padurea Domneasca” to the influence of environmental factors. În: Revista Botanică, 2017, nr. 2(15), p. 104-107.
 3. Mârza M., Mamai Iu. Evaluarea şi tendinţele dezvoltării arboretelor sectorului silvic Călineşti din cadrul Rezervaţiei Ştiinţifice „Pădurea Domnească”. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2010, nr. 6 (36), p. 65-68.
 4. Mârza M., Mamai Iu. Flora sinantropă instalată în parchetele din cadrul rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească”. În: Mediul ambiant, 2012, nr. 4(64), p. 3-8, 5. Mamai Iu. Particularităţi şi tendinţe ale unor valori climatice din cadrul Rezervaţiei Ştiinţifice ,,Pădurea Domnească”. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2013, nr. 6(66), p. 148-153.
 5. Mârza M. Negru A., Mamai Iu. Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2013, nr.6 (66), p. 154-168.
 6. Mârza M., Buracinschi N., Grati V., Mîrza E., Mamai Iu. Istoria cercetării florei și vegetației sinantrope a Republicii Moldova și a teritoriilor limitrofe. În: Studia Universitatis,

Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2014, nr. 6 (76), p.84-97.

 1. Mârza M., Mamai Iu.. Starea actuală a florei din cadrul Rezervației Ştiinţifice „Pădurea Domnească”. În: Mediul ambiant, 2015, nr. 1(79), p. 1-8.
 2. Mamai Iu. Tendințele dezvoltării arboretelor din cadrul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”. În: Materialele simpozionului internațional „Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective și priorități”. Chișinău: 2011, p. 41-45.
 3. Mamai Iu. Caracterizarea fitocenozelor sinantrope din Rezervația Naturală „Pădurea Domneascăˮ. In: Book of abstracts of X edition International conference of young researces. Chişinău: 2012, p. 41.
 4. Mamai Iu. Particularitățile cercetărilor dendrocronologice efectuate în cadrul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”. În: Conferința ştiințifică națională cu participarea internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. Chişinău: 2016, p. 53-55.

Rezumatul tezei

 1. 1. Problematica abordată: Studierea detaliată în dinamică a florei și vegetației, precum și stabilirea modului de reacție a plantelor din perimetrul rezervației în contextul schimbărilor climatice și a acțiunii factorului antropic. A fost evidenţiat faptul că impactul produs de amenajările hidrotehnice şi schimbările climatice de după anii ’90 ai secolului trecut este complex şi cu multiple posibilităţi de abordare, iar cunoaşterea modului de reacţie şi adaptare a ecosistemelor de luncă la aceste modificări reprezintă o provocare pentru activităţile de cercetare în domeniul protecţiei mediului.
 2. Conţinutul de bază al tezei: Obiectul principal al cercetărilor îl constituie studierea detaliată în dinamică a florei și vegetației. Actualitatea lucrării este asigurată de utilizarea metodelor de lucru din botanică, fitosociologie, amenajarea pădurilor și dendroclimatologie. Flora rezervației a fost cercetată în perioada de vegetație a anilor 2008-2016, folosind metoda de itinerar, a fost analizat detaliat modul de răspândire și repartiție a speciilor în zona de studiu, au fost realizate fotografii pentru surprinderea florei în diferite perioade de vegetație. Drept material de studiu a servit materialul botanic colectat și determinat ulterior în condiții de birou. Pentru studierea vegetaţiei din cadrul rezervației, am utilizat metodele de cercetare fitosociologice ale şcolii central-europene elaborate de Braun-Blanquet, precum și o serie de lucrări valoroase din domeniul fitocenologiei. Pentru evidențierea factorilor de mediu care determină o acțiune pozitivă sau negativă în procesul de dezvoltare sau de creștere a arboretelor, au fost aplicate tehnici de cercetare și interpretare utilizate în dendroclimatologie .
 3. Principalele rezultate obţinute:
 • Reactualizarea conspectului floristic, fiind identificate 758 de specii, dintre care 105 specii sunt citate pentru prima dată în teritoriul studiat.
 • Identificarea şi descrierea a 60 de asociaţii, grupate în 25 de alianţe, 17 ordine și 13 clase.
 • Pentru prima dată, au fost descrise asociaţiile cultivate: Junglandetum nigrae Mârza et Mamai 2012, Phellodendronetum amuriensiae Mârza et Mamai 2014, Cornuetum masae Mârza et Mamai 2014 şi asociaţia sinantropă – Aceretum negundae Mârza et Mamai 2013, precum şi evidenţiate grupele de plante sinantrope din cadrul rezervaţiei(96 de specii).
 • Aprecierea în premieră a influenţei construcțiilor hidrotehnice (barajului Costești- Stânca) şi a factorilor climatici asupra proceselor de creștere a arborilor în aval de baraj.