Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: ”Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova” a dnei Zaporojan Livia

Postat 9/04/2019 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: ”Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova”

Pretendent: Zaporojan Livia

Conducător ştiinţific: Zubco Valeriu, doctor în drept, conferențiar universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 552.01 – 25 la Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova

Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional

Data: 19 aprilie 2019

Ora: 15.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 222, bloc 4, str.Mateevici, nr. 60, Chișinău

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Zaporojan, Livia, Zubco Valeriu, Regimul juridic al cetățeniei de onoare în Republica Moldova. În: Legea și Viața, Chișinău, 2018, nr.5 (317), p. 4-10, 0,5 c.a., ISSN 1810-309X, categoria C
  2. Zaporojan, Livia, Evoluția reglementărilor legale privind pluralitatea de cetățenii în Republica Moldova. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2014, nr. 12 (170), p. 49-55, 0,74 c.a., ISSN 1811-0770, categoria C
  3. Zaporojan, Livia, Cetățenia, un atribut al statalității. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2009, nr.2 (101), p. 66-69, 0,5 c.a., ISSN 1811-0770, categoria Constituția
  4. Zaporojan, Livia, Sinteza cadrului normativ al instituției pluralității de cetățenii în Republica Moldova. În: Materialele conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative „Știința politică și societatea în schimbare” din 13 noiembrie 2015, Chișinău: CEP USM, 2015, p. 351-357, 0,4 c.a. ISBN 978-9975-71-721-2
  5. Zaporojan, Livia, Unele aspecte privind accesul persoanelor cu pluralitate de cetățenii la funcții publice. În: „Modernizarea administrației publice în contextul democratizării sistemului politic și progreselor integraționiste”, conf. șt. intern. (2010, Chișinău). Modernizarea administrației publice în contextul democratizării sistemului politic și progreselor integraționiste: Materiale ale secțiunii a treia din cadrul din cadrul conferinței științifice internaționale „Știința politică în Republica Moldova: realizări și perspective” din 15-16 octombrie 2010, Chișinău – CEP USM, 2010, p. 46-59, 0,8 c.a. ISBN 978-9975-71-570-6
  6. Zaporojan, Livia, Cetățenia Uniunii Europene în raport cu cetățenia națională. În: Materiale ale conferinței științifice a cadrelor didactice a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Departamentul „Științe Politice și Administrative” din 29 mai 2017, Chișinău: CEP USM, 2017, p. 21-29, 0,6 c.a. ISBN 978-9975-71-916-2
  7. Zaporojan, Livia, L’impact de l’activité électorale des personnes ayant la pluralité de nationalité sur la politique des états contemporary legal institutions. În: Conferința Internationala “Institutii Juridice Contemporane in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana”, editia a VIII-a. Volumul 6, nr. 2, București, 2014, p. 216-221, 0,7 c.a.
  8. Zaporojan, Livia, Premizele social-economice, politice și culturale de dobândire a pluralității de cetățenii. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” 10-11 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicărilor, Științe sociale, Volumul II, Chișinău: CEP USM, 2014, p. 228-231, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-71-570-6
  9. Zaporojan, Livia, Reglementarea juridică a pluralității de cetățenii în Republica Moldova. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională dedicată aniversării 65 de la fondarea Universității de Stat din Moldova „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor, Științe sociale, Chișinău: CEP USM, 2011, p. 348-351, 0,4 c.a. ISBN 978-9975-71-140-1
  10. Zaporojan, Livia, Avantajele pluralității de cetățenii pentru cetățenii Republicii Moldova. În: Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” 26-28 septembrie 2013, Rezumate ale comunicărilor, Științe juridice, Științe economice, Chișinău: CEP USM, 2013, p. 249-251, 0,4 c.a. ISBN 978-9975-71-414-3

 

Rezumatul tezei:

Problema științifică importantă soluționată: determinarea și argumentarea naturii juridice a pluralității de cetățenii și a particularităților acesteia la etapa contemporană prin depistarea deficiențelor în cadrul legislativ al Republicii Moldova, fapt care a condus la identificarea unei noi direcții de cercetare științifică în domeniul cetățeniei – a pluralității de cetățenii, în vederea aplicării modificărilor și completărilor ulterioare în legislația națională din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării: determinarea trăsăturilor specifice ale noțiunilor de cetățenie și pluralitate de cetățenii; reflectarea evoluției reglementărilor juridice privind cetățenia și pluralitatea de cetățenii în Republica Moldova; cercetarea pluralității de cetățenii în serviciul public al Republicii Moldova; investigarea modalității de dobândire a cetățeniei în interesele Republicii Moldova ca cetățenie de onoare și definirea acesteia; cercetarea circumstanțelor dobândirii mai multor cetățenii; investigarea reglementării instituției pluralității de cetățenii în dreptul constituțional comparat; stabilirea impactului pluralității de cetățenii asupra suveranității și politicii statelor; identificarea și analiza instituției cetățeniei europene; determinarea statutului juridic al persoanelor care posedă multiple cetățenii în cadrul normativ al Uniunii Europene; analiza relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul cetățeniei.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă: lucrarea constituie o cercetare complexă a bazelor teoretice, juridice, de drept comparat, de jurisprudență privind pluralitatea de cetățenii, o analiză a regimului juridic al pluralității de cetățenie în calitate de metodă de soluționare a raporturilor dintre stat și persoanele care dețin mai multe cetățenii. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în modul de interpretare și aplicare substanțială a instituției pluralității de cetățenii în lumina procesului demarat de Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană, precum și a propunerilor de lege ferenda, ce au menirea de a consolida cadrul normativ și instituțional în domeniu.