Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: ”Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială”

Postat 11/04/2019 in categoria Anunturi

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță pentru data de 22.04.2019, ora 15:30, în bir. 119, str. Kogălniceanu, 67, mun. Chișinău susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema „Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială”, specialitatea: 553.02 – Dreptul afacerilor.

Autor: Cornelia Gorincioi

Conducător științific: Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Comisia de îndrumare:

Băieșu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar

Roșca Nicolae, doctor în drept, conferențiar universitar

Cimil Dorin, doctor în drept, conferențiar universitar

Comisia de doctorat, aprobată de  Consiliul Științific al  USM (proces verbal nr. 8 din  20 martie 2019.

Roșca Nicolae, doctor în drept, conferențiar universitar

Băieșu Aurel, doctor hab. în drept, profesor universitar

Băieșu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar

Boișteanu Eduard, doctor hab. în drept, conferențiar universitar

Mihalache Iurie, doctor hab. în drept, conferențiar universitar

 

Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

 

  1. Gorincioi Cornelia „Răspunderea civilă și eficiența ei asupra prevenirii și contracarării acțiunilor de concurență neloială”. Revista Institutului Național al Justiției, publicație științifico-practică, informativă și de drept acreditată în Categoria „B”, ISSN 1857-2405, Nr. 3(46), 2018 – Chişinău – p. 32-39, în bazele de date internaționale HeinOnline, Copernicus şi DOAJ;
  2. Volcinschi Victor, Gorincioi Cornelia „Analiza teoretico-practică a confuziei ca act de concurență neloială (practica autorității naționale de concurență)”. Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”, evaluată în calitate de revistă științifică categoria „B”, ISSN 2345-1017, Nr. 3(113), 2018  – Chişinău –  p. 35-46, în baza de date internațională Open Academic Journals Index (OAJI);
  3. Gorincioi Cornelia „Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială”, Revista Intellectus, acreditată în categoria de clasificare „C”, ISSN 1810-7079, Nr. 3, 2018 – Chișinău – p.12-19, inclusă în baza de date internațională VINITI;
  4. Gorincioi Cornelia, Creciun Ilie „Proprietatea intelectuală, numele de domeniu și concurența”, Revista Intellectus, acreditată în categoria de clasificare „C”, ISSN 1810-7079, Nr. 2, 2017 – Chișinău – p.13-19, inclusă în Baza de date internațională VINITI;
  5. Gorincioi Cornelia, Creciun Ilie „Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale”, Revista Intellectus, acreditată în categoria de clasificare „B”, ISSN 1810-7079, Nr. 2, 2016 – Chișinău – p.12-17, inclusă în Baza de date internațională VINITI;
  6. Cărare Viorica, Gorincioi Cornelia „Evoluția dreptului concurenței”, Revista științifico-practică „Legea și viața”, acreditată în categoria de clasificare „C”, ISSN 1810-309X, mai, 2016 – Chișinău – p.9-15, inclusă în baza de date internațională Index Copernicus International.

 

ADNOTARE

Gorincioi Cornelia, „Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială”. Teză de doctor în drept. Școala doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2019

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 207 titluri, 205 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt reflectate în 13 lucrări științifice.

Cuvinte cheie: concurență neloială, act de concurență neloială, discreditare, instigare, secret comercial, deturnare, confuzie, prevenire, contracarare, răspundere.

Domeniul de studiu: acțiunile de concurență neloială și instrumentele juridice de prevenire și contracarare a acestora. Domeniul general de studiu este Dreptul afacerilor.

Problema științifică: rezidă în conceptualizarea fenomenului de concurență neloială și individualizarea actului de concurență neloială, identificarea instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a actelor de concurență neloială în vederea estimării eficienței fiecăruia asupra ameliorării mediului concurențial și edificării unui sistem economic bazat pe noi principii şi abordări.

Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea cuprinzătoare și multiaspectuală a problemelor de prevenire și contracarare a diferitor acte de concurență neloială din punctul de vedere al legislației concurențiale, civile și al legii penale, precum și înaintarea propunerilor pentru înlăturarea lacunelor din legislația în vigoare din domeniu. Printre principalele obiective sunt: analiza esenței conceptului de „concurență neloială”, și stabilirea cercului de fapte delictuale cuprinse de această noțiune; identificarea instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a actelor de concurență neloială; modelarea teoretică de aplicare a instrumentelor juridice de contracarare a concurenței neloiale în practică și estimarea eficienței aplicării acestora.

Noutatea și originalitatea științifică: Tratarea comprehensivă a obiectului cercetării, care îi imprimă noutate științifică lucrării prezente, denotă unicitatea fenomenului concurenței  și diversitatea instrumentelor juridice de contracarare, la diferite etape, de prevenire și ulterior, de răspundere, ca instrument coercitiv.

Teza de doctorat evidenţiază necesitatea aplicării legislaţiei în materie de concurenţă și a instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială într-un mod transparent şi nediscriminatoriu. Lucrarea reprezintă o cercetare interdisciplinară complexă în Republica Moldova, care abordează instrumentele juridice de contracarare a acțiunilor de concurență neloială prin prisma a trei ramuri de drept: civl, administrative și penal.

Semnificația teoretică constă în analiza esenței juridice și economice a conceptului de „concurență neloială” și stabilirea cercului de fapte delictuale cuprinse de această noțiune, a instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a acestor acte, cu exemplificări relevante din practica autorității de concurență și jurisprudenței autohtone, jurisprudenței străine în scopul unei mai bune înțelegeri a instrumentelor de contracarare a acestor acte negative pentru concurență.

Valoarea aplicativă a lucrării:  este dictată de recomandările autoarei care pot fi utilizate eficient în activitatea de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept de către organele de stat care exercită controlul asupra respectării ordinii legale în domeniul relațiilor concurențiale, precum și la examinarea litigiilor de către instanțele judecătorești.