Susţinerea tezei de doctor în filosofie cu titlul: „Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza”

Postat 7/05/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filosofie: „Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza”

Candidat: Moşin Octavian

Conducător ştiinţific:  Ţapoc Vasile, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 631.02-30 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza

Specialitatea:  631.02 –  Filosofie istorică

Data: 20.05.2019

Ora: 15.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc 4, sala 222

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi pe pagina web a ANACEC (www.anacip.md).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  1. Moşin, Octavian. Specificul abordării problemelor de ordin estetic în lucrarea „Ideal şi imitaţie în artele frumoase” de Alexandru Scarlat Sturza // Studia Universitatis: Ştiinţe umanistice: Istorie. Filosofie. Filologie : Revistă ştiinţifică. – Chişinău, 2018. – Nr. 4(114). – P. 39-43. – ISSN 1811-2668.
  1. Moşin, Octavian. Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza // Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „Akademos”. – Chişinău, 2018. – Nr. 3(50). – P. 134-136. – ISSN 1857-0461.
  1. Moşin, Octavian. Ideile politice ale diplomatului Alexandru Scarlat Sturza // Relaţii Internaţionale Plus : revistă ştiinţifico-practică. – Chişinău, 2018. – Nr. 2(12). – P. 45-58. – ISSN 1857-4440.
  1. Moşin, Octavian. Alexandru Scarlat Sturza despre educarea tinerei generaţii // Conferinţă internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018, ed. a 10-a. – Cluj-Napoca : Eikon, 2018. – P. 82-88. – ISBN 978-606-711-901-5.
  2. Moşin, Octavian. Revelaţii conceptuale în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza // Teologia Pontica. – Constanţa, 2017. – Nr. 3-4. – P. 116-120. – ISSN 2247-9856.
  3. Moşin, Octavian. Filosofia religioasă a lui Alexandru S. Sturdza – în atenţia cercetătorilor contemporani // Materialele conferinţei internaţionale „Integrarea europeană şi tradiţiile filosofiei româneşti: de la Al.S. Sturza la Em. Cioran”, 20-21 mai 2011. – Chişinău, 2011. – P. 19-25. – ISBN 978-9975-71-226-2.
  4. Moşin, Octavian. Sfânta Alianţă: contribuţiile lui Alexandru Sturza la integrarea europeană // Materialele conferinţei internaţionale „Integrarea europeană şi filosofia română: cazul Al. S. Sturza”, 7-8 mai 2009. –  Chişinău : CEP USM, 2010. – P. 110-119. – ISBN 978-9975-70-000-9.

 

Adnotare

Moşin Octavian, Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza, teză de doctor în filosofie, specialitatea 631.02. Filosofie istorică, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2019.

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 169 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), 126 de pagini text de bază.

Cuvinte-cheie: umanism creştin, filosofia religiei, filosofie creştină, sociologie creştină, educaţie religioasă, toleranţă, iubire.

Scopul lucrării constă în abordarea multiaspectuală a umanismului creştin ca manifestare în ideile filosofice şi experienţa acţiunilor practice a mentalităţii lui Al.S. Sturza.

Obiectivele cercetării vizează analiza şi explicarea condiţiilor în care s-a format şi factorii care au determinat gândirea creştină din filosofia, sociologia şi orientările politice, pedagogice, diplomatice, estetice pătrunse de toleranţă şi dragoste de semeni la Al.S. Sturza în contextul naţional şi european în care a activat filosoful-diplomat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în abordarea interdisciplinară şi transdisciplinară complexă a operei şi activităţii multiaspectuale a filosofului în cauză, a rolului său în evoluţia vieţii spirituale, politice, diplomatice din Moldova istorică, Rusia şi Europa din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sunt scoase în evidenţă roadele efortului lui Al.S. Stuza în realizarea viziunii sale umaniste, alimentate de surse religioase, filosofice, politice, ştiinţifice, didactice, caritabile, artistice ş.a. E demonstrat faptul că nu filosofia, deşi l-a marcat puternic, l-a orientat spre umanism, ci anume religia creştin-ortodoxă, printr-o acţiune sinergetică cu prima.

Problema ştiinţifică sоluţiоnаpe parcursul elaborării tezei rezidă în cercetarea integrală a operei şi vieţii lui Alexandru Scarlat Sturza. Utilizând metode noi cum ar fi, spre exemplu, cercul hermeneutic, în investigarea problemei tradiţionale a umanismului, s-a obţinut dublul avantaj: cunoaşterea realizărilor teoretico-sociale sturziene pe plan internaţional şi recunoaşterea, după scurgerea timpului, a meritului de pionier al încadrării conaţionalului nostru în cultura europeană cu rezonanţe admirative pentru efortul insistent şi consecvent de a convinge, că doar credinţa ortodoxă prezintă orientarea autentică a trăirii umanismului.

Semnificaţia teoretică а cercetării, confirmată epistemic, social-politic, istoric şi pragmatico-didactic, constă în utilizarea strategiei holiste ce implică investigarea subiectelor istorice prin abordarea nu doar intradisciplinară-istorică, ci şi a celor interdisciplinare şi transdisciplinare.

Valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute include trei aspecte: metodologic – demonstrează eficienţa sporită a strategiei holiste a abordării inter şi transdisciplinare, didactico-educativ şi pragmatic a promovării umanismului religios după modelul sturzian. Ea e una de îmbogăţire a informaţiei despre activitatea filosofului-diplomat prin prisma umanismului său religios şi lărgirea experienţei metodologice a cercetării, realizate prin mediatizarea acestora.

Rezultatele cercetării au fost reflectate în 18 publicaţii: 10 articole în reviste de specialitate şi 8 rezumate ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice.