Susţinerea tezei de doctor în psihologie „Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive”

Postat 3/05/2019 in categoria Announcements

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie „Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive”

 

Conducător ştiinţific: Potâng Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliului Ştiinţific Specializat: D 511.01-14 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive

Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală

Data: 14.05.2019

Ora: 14:00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău,  str. A.Mateevici 60, bloc central, sala 505.

 

Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

 1. Pravițchi G. Manifestarea persistenței motivaționale la persoanele seropozitive. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.5 (95) 2016, Chişinău, p. 195-199.
 2. Potâng A., Pravițchi G. Modalități de suport a persoanelor seropozitive în vederea prevenirii și diminuării autostigmatizări. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.9 (99) 2016, Chişinău, p. 161-166.
 3. Pravițchi G., Belenciuc X. Manifestarea fenomenului de autostigmatizare la persoanele seropozitive. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.5 (105) 2017, Chişinău, p. 158-163.
 4. Potâng A., Pravițchi G. Diminuarea autostigmatizării la persoanele seropozitive. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.9 (109) 2017, Chișinău, p.194-201.
 5. Pravițchi G. Relația dintre dimensiunile fundamentale ale personalității, persistența motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive. Revista Intellectus, Nr. 3/2018, Chișinău, p. 109-116.
 6. Правицки Г. Проблема ВИЧ как фактор жизни современной молодежи. Материалы Международной научно-практической конференции: «Современные информационные технологии работы с молодежью: педагогика, психология, менеджмент и комуникация» 16-18 сентября; Том 1, Москва, 2011. c. 119-125.
 7. Pravițchi G. Asistenţa psihologică în dezvăluirea diagnosticului copiilor cu infecţia HIV/SIDA., Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională ,,Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare” USM, Chişinău, 21-22 septembrie 2011. p.136-138.
 8. Pravițchi G. Modele teoretice ale persistenței motivaționale. Conferința Științifică Internațională ,,Învățământul superior și piața muncii: conexiuni și perspective”, 21 noiembrie 2014, USM, Chișinău, 2015, p. 506-513.
 9. Pravițchi G., Cîrlan E. Persistența motivațională și locul controlului la tineri. Conferinţa Ştiinţifică Națională cu participare Internațională ,,Integrarea prin cercetare și inovare”. USM, Chișinău, 10-11 noiembrie 2015, p. 156-159.
 10. Pravițchi G. Repercusiunile autostigmatizării la persoanele seropozitive. Conferința Științifică Internațională ,,Învățământul superior: valențe și oportunități educaționale, de cercetare și transfer inovațional”, USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016, p. 374-377.
 11. Pravițchi G. Asistența psihologică a persoanelor seropozitive. Conferinţa Ştiinţifică Națională cu participare Internaţională ,,Integrare prin Cercetare și Inovare”. USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016. p. 39-42.
 12. Pravițchi G. Considerații generale privind impactul diagnosticului HIV/SIDA asupra persoanelor infectate. A II-a Conferință Națională în Sănătatea Adolescenților ,,Sporirea rezilienței-dezvoltarea sănătoasă în condiții de risc”, Chișinău, 3-4 noiembrie 2016. p. 101.
 13. Pravițchi G. Factori predictivi ai autostigmatizării la persoanele seropozitive. Conferinţa Ştiinţifică Națională cu participare Internațională ,,Integrare prin cercetare și inovare, USM, Chișinău, 9-10 noiembrie 2017, p. 207-211.
 14. Pravițchi G., Florința M. Reziliența și robustețea la persoanele seropozitive. Conferinţa Internațională de Psihologie Aplicată „Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică” USM, Chișinău, 29-30 noiembrie 2018, p. 71-75.

 

Rezumatul tezei

Scopul cercetării constă în stabilirea particularităților interacțiunii dintre dimensiunile fundamentale ale personalității, persistența motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive și elaborarea unui program de suport psihologic orientat spre depăşirea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Obiectivele investigaţiei: analiza aspectelor teoretice din literatura de specialitate cu referire la persistența motivațională, autostigmatizare și factorilor predictivi ai autostigmatizării la persoanele seropozitive; stabilirea gradului de afectare a persoanelor seropozitive din Republica Moldova de fenomenul autostigmatizării şi a gradului de influenţă a dimensiunilor fundamentale ale personalității, ca declanșatori în dezvoltarea autostigmatizării; elaborarea şi implementarea unui Program de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive precum și validarea acestuia; elaborarea şi propunerea recomandărilor cu privire la depăşirea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizat un studiu teoretico-empiric cu referire la particularitățile psihologice ale persoanelor seropozitive în special, persistența motivațională și autostigmatizarea; a fost stabilit nivelul de manifestare al persistenței motivaționale și al autostigmatizării în raport cu dimensiunile fundamentale ale personalității persoanelor seropozitive; a fost elaborat profilul psihologic al persoanelor seropozitive predispuse spre un nivel înalt de autostigmatizare; a fost elaborat și validat un Program de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul cercetării constă în determinarea interacțiunilor dintre persistența motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive, conceptualizarea profilului psihologic al persoanelor seropozitive predispuse spre autostigmatizare, aspecte ce au condus la elaborarea unui program de suport care fiind implementat a contribuit la diminuarea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în determinarea specificității persistenței motivaționale la persoanele seropozitive, stabilirea cauzalității și a repercusiunilor autostigmatizării precum și evidențierea profilului dimensiunilor fundamentale ale personalității subiecților seropozitivi. Rezultatele cercetării consolidează bazele teoretice ale psihologiei generale, îmbinate congruent cu elemente particulare ale psihologiei clinice și medicale, fiind fundamentată  din punct de vedere teoretic necesitatea organizării asistenței psihologice pentru persoanele seropozitive și familiile acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea aplicării metodologiei psihodiagnostice propuse în cercetare și a programului complex de suport psihologic în activitatea psihologilor clinicieni, consilierilor și practicienilor. Programul de suport psihologic poate fi inclus în activitatea de instruire teoretico-practică, în cadrul instituțiilor de profil, constituind baza unui ghid metodologic în vederea reabilitării psiho-sociale și diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt utilizate în activitatea de consiliere şi reabilitare psiho-socială a persoanelor seropozitive, beneficiarii Centrului Social Regional ,,Renașterea” din mun. Chișinău; în activitatea didactică din cadrul cursurilor universitare de psihologia generală și psihologia sănătății precum şi a cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul Universităţii de Stat din Moldova; prin comunicări la conferințe naționale și internaționale.