Recepționarea până pe 10 iulie a materialelor privind editarea culegerii „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2019

Postat 24/06/2019 in categoria Announcements

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare,Institutul de Cercetare şi Inovare (ICI) va organiza editarea rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au media generală nu mai mică de 8 pentru facultăţile cu profil real şi de 8,5 pentru facultăţile cu profil sociouman, şi intenţionează a se înscrie la studii superioare de masterat/doctorat.

Lucrările acestor studenţi şi masteranzi sunt recomandate spre publicare de către Comisiile de licenţă şi de masterat, în comun cu şefii de departamente ale facultăţilor respective.

Articolele trebuie sa fie însoţite de:

  • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii respective, prin care se va adeveri înaintarea lucrării pentru publicare, indicând nota medie a fiecărui student. Extrasul va fi confirmat prin semnătura decanului şi ştampila facultăţii. Se solicită lista integrală a studenţilor ale căror lucrări sunt recomandate spre publicare.
  • avizul conducătorului ştiinţific semnat;
  • adnotarea articolului în una din limbile franceză sau engleză, care va include cel mult 70 cuvinte;
  • varianta electronică a tezei ce a fost prezentată la susţinere, în format PDF (Organizatorii îşi asumă responsabilitatea de a recepţiona tezele autorilor în format pdf pentru a fi transmise ulterior centralizat, structurii instituţionale privind crearea repozitoriului universitar).
  1. Materialele urmează a fi prezentate la ICI în corespundere cu cerinţele de în­toc­mire a rezumatelor, fiind însoţite de extrasul din procesul verbal al Consi­liu­lui Facultăţii până la 1 iulie 2019 (biroul 421a, bl.IV, tel. 067560415).
  2. Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor indicate sau vor fi prezentate după da­ta stabilită nu vor fi acceptate.
  3. Serviciile de editare constituie 50 de lei contra versiunii electronice a materialului publicat.

Plata se efectuează la Contabilitatea USM sau la Victoriabank conform facturii.

Dovada de plată se prezintă împreună cu articolul în versiune electronică și pe suport de hârtie la Institutul Cercetare și Inovare al USM.