Susținerea tezei de doctor în științe ale educației cu titlul: „Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști”

Postat 5/07/2019 in categoria Anunturi

Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova  anunță pentru data de 16 iulie 2019, ora 10:00, în bir.28, blocul 1, str. Kogălniceanu, 67, mun. Chișinău,  susținerea publică a tezei de doctor în  științe ale educației cu tema „Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști”, specialitatea: 533.01 – Pedagogia universitară.

Autor: Nastasiu Silvia

Conducător științific: Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Comisia de îndrumare:

Șevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Bodrug-Lungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Braniște Tudor, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar

 

Comisia de doctorat, aprobată de  Consiliul Științific al  USM (proces verbal nr. 12 din 12 iunie 2019):

 1. Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – președinte
 2. Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – conducător de doctorat
 3. Șevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent
 4. Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – referent
 5. Afanas Aliona, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației– referent
 6. Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – membru
 7. Grib Livi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – membru
 8. Ojovan Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – membru

 

Valorificarea cercetarii

 

Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

 1. Nastasiu,S. „Comunicarea interpersonală medic-pacient: abordare psihopedagogică”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău: CEP Medicina, 2019, 196 pag., ISBN 978-9975-82-124-7. Studiu monografic, recomandat și aprobat spre editare la Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie„Nicolae Testemițanu”, decizia nr.17/11 din 20 decembrie 2018).
 2. Nastasiu, S. Aspecte din istoria studiului comunicării. În: International Academy Journal World Science, nr. 8(36), v.3, august, 2018,( p. 29-34) , DOI: https:doi.org/ 10. 31 43 5/ rsglobal_ws/30082018/6075; ISSN: 2413-1032. Index: Copernicus, Google Scholar, Academia.edu.
 3. Nastasiu, S. Teoretical aspects of interpersonal communication competence. În: International Academy Journal Web of Scholar,Multidisciplinary Scientific Journal, nr.7 (25) July  2018, v.3, DOI: https//doi.org/10.31435/rsglobal_wos (p.14-19), ISSN:2518-167 Index: Copernicus, Google Scholar, Academia.edu.
 4. Nastasiu, S. Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciniști. În: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae,Științe ale Educației,categoria B, nr.9(109) 2017(pag.123-128) ,USM, ISSN 1857-2103.
 5. Nastasiu S. Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și In: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae,Științe ale Educației,categoria B, nr.9(119)  2018, USM, ISSN 1857-2103.
 6. Nastasiu, S., Braniște L. Competența lingvistică versus competența de comunicare medic-pacient. În:Volumul„Limbajul științelor.Știința limbajelor (colecția filologie), coord. L.Berechet, A.Buzatu, C.V.Dafinoiu; București: Editura Universitară, 2019,269 p.,ISBN 978-606-28-0869-3; C.N.C.S:DOI:10.5682/9786062808693.
 7. Nastasiu, S. Monitorizarea competențelor de comunicare bazate pe limbaj specializat din perspectiva stilului autonom de învățare. In: Tehnici și strategii novatoare în dinamica limbajelor de specialitate, Departamentul de limbi străine specializate al Universității Babeș-Bolyai,editor – Wohl E., co- editori -Ștefănescu M., Mihele R., Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, editură acreditată CNCS – B, (pp.111-117), 348 p., ISBN: 978-606-17-1249-6.
 8. Nastasiu, S. Manifestarea conexiunii complexe:tipuri de evaluare – competențe de comunicare. In: Tehnici și strategii novatoare în dinamica limbajelor de specialitate, Departamentul de limbi străine specializate al Universității Babeș-Bolyai,editor – Wohl E., co- editori -Ștefănescu M., Mihele R., Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, editură acreditată CNCS – B, (pp.176-185), 348 p., ISBN: 978-606-17-1249-6.
 9. Nastasiu, S., Goraș-Postică V. Perspective lingvistice în dezvoltarea competențelor de comunicare medic-pacient la studenții mediciniști. In:Culegerea de lucrări a Simpozionului Internațional KREATIKON,Ediția a XIV-a, Chișinău,23-24 martie, 2018, Editura PIM, Iași-Chișinău, acrediatată CNCSIS,66/ 2011, 167 pag. (p.69).ISBN 9 78-99 75-56-579-0.
 10. Nastasiu, S. Configuration Models of Augumentation Strategies Communication Skills for Medical Students. În: Conference Proceedings. The Future of Education: 7th Edition, Florence, Italy, 8-9 June 2017, Edited  by PIXEL,  (pag.441 – 445), 457 p. ISBN:978-88-6292-868-7, ISSN:2384-9509, index: Academia.edu. Disponibil: https://conference.pixel-online. net/ FOE/files/foe/ed0007/FP/3753-SLA2438-FP-FOE7.pdf.
 11. Nastasiu, S. Deontological aspects în training interpersonal doctor- patient communicative competencies to medical students. În: Proceedings of CIEA 2018 The fifth international Conference on adult Education „Education for values. Continuity and context” Iași, Romania, April 25th–26th, 2018, Chișinău, Moldova – April 27th–28th, 2018, Ed. it, pag. 565, în proces de indexare ISI.
 12. Nastasiu, S., Branishte, T. Competence formation of doctor-patient interpersonal communication in medical students. Formarea competenței de comunicare  interpersonală medic – pacient la mediciniști. În: The Challenges of Communication, Contexts and Strategies in the World of Globalism – 5th Edition, ISBN: 978-606-8624-00-6 Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies  Published by: Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș. [online]. 2018. În proces de indexare ISI. Disponibil: https:// old. upm.ro /cci/CCI-05/Cep/Cep % 2005 % 2005.pdf.
 13. Nastasiu, S., Timotin, A. Aspecte moderne de comunicare publică în sănătate. În:Materialele Conferinței„Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități”, Ediția a VII-a, Chișinău,8-9 decembrie 2016, ULIM, Chișinău:S.n.,2017,Tipografia„Biotehdesign”,526 pag. (p.362),ISBN 978-9975-108-27-0
 14. Nastasiu, S. Abordări conceptuale ale competenței de comunicare. În: Culegerea Conferinţei ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, rezumate ale comunicărilor,științe sociale,Chișinău, CEP USM, 08.11.2018,ISBN 978-9975-142-47-2

 

ADNOTARE

Nastasiu Silvia, Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști. Teză de doctor în științe ale educației, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2019

Volumul și structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie – 196 de surse, 15  anexe. În total, teza conține –  140 de pagini text de bază, 15 figuri și 40 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14  lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: competență de comunicare interpersonală, mediciniști, medic-pacient, relație   medic-pacient, atitudini, abilități, comportamente, pedagogie medicală.

Domeniu de studiu: Pedagogie universitară.

Obiectul cercetării: procesul de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști.

Scopul cercetării constă în elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică a conceptelor de competență și comunicare; a competenței de comunicare interpersonală și a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient; determinarea metodologiei optime de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști; constatarea specificului relației medic-pacient prin condiționarea aspectelor etice în această relație; elaborarea și valorificarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului prin implementarea Programului de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în redefinirea conceptului de comunicare medicală și de competență de comunicare interpersonală medic-pacient pentru facilitarea interacțiunii comunicative profesionale și menținerea relației echilibrate medic-pacient, medic-medic, medic-societate; valorificarea metodologiei de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști; elaborarea și implementarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului; contribuția metodologică la modernizara formării și evaluării competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști în baza Programului de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea teoretic-aplicativă a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști prin formarea inițială de calitate, bazată pe centrarea pe problemele pacientului și interacțiunea adecvată cu acesta.

Semnificația teoretică a cercetării este reliefată de rezultatele cercetării conceptuale privind comunicarea pluriaspectuală a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient, dar și a metodologiei interactive de formare a competenței de comunicare medic-pacient la mediciniști.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului; elaborarea și aplicarea Indicatorilor de performanță cu privire la competența de comunicare interpersonală medic-pacient, pe abordarea în premieră a problemei date în contextul pedagogiei medicale.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu” prin valorificarea fundamentelor teoretic-aplicative elaborate și structurate în Modelul pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului în cadrul cursurilor Comunicare și comportament în medicină și Limba română și terminologie medicală, inclusiv prin intermediul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale și a publicațiilor științifice.