Se anunță susținera tezei de doctor în filologie

Postat 20/08/2019 in categoria Anunturi

Pretendent: Fiodorov Victoria

Conducător științific: Dumbrăveanu Ion,

Doc. hab. în filologie, prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 621.04-72 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei:„Particularitățile structural-semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba engleză”

Specialitatea:621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie

Data: 29 august 2019

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, bloc III, sala 201.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Fiodorov V., Originea limbajului juridic englez, Studia Universitatis (categoria B) – revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Nr. 10 (60), Seria ”Ştiinţe umanistice”, Chişinău, CEP USM, 2012, pp.157.
 2. Fiodorov V., Importanța contextului în studiul terminologiei juridice în limba engleză, Studia Universitatis (categoria B) – revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Nr. 10 (120), Seria ”Ştiinţe umanistice”, Chișinău, CEP USM, 2018.
 3. Fiodorov V., Considerații privind specificul limbajului juridic englez de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Studia Universitatis (categoria B) – revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Nr. 10 (120), Seria ”Ştiinţe umanistice”, Chișinău, CEP USM, 2018, pp.20-23.
 4. Fiodorov V., Statutul și tipologia limbajului juridic, în Philologia, LXII, nr.5-6 (299-300), 2018, pp.97.
 5. Fiodorov V., The importance of Latin in the modern English legal literature, Conferința APLE cu genericul „Novelty and Excellence in Teaching English”, Chișinău, USM, 2013, pp.34-37.
 6. Fiodorov V., An overview on semantic peculiarities of English legal language, în Perspectives in the humanities and social sciences: Hinting at interdisciplinarity, Second Edition: From manuscript to E-book, Iasi, Romania, 2015.
 7. Fiodorov V., Extensiunea semnificației termenilor juridici englezi în diverse contexte, Conferința Internaționala „Noi tendințe in predarea limbajelor de specialitate in contextul racordării invatamintului superior la cerințele pieții muncii, CEP USM, Chișinău, 2016, pp. 96-103.
 8. Fiodorov V., Aspecte problematice în traducerea hotărârilor CEDO, Colocviul cu participare internaționala Epoca marilor deschideri: rolul limbilor si al literaturilor in societatea pluralistă la data de 27-28 martie 2014 prilejuit de jubileul de 50 ani ai Facultatii Limbi si Literaturi Străine a Universitatii de Stat din Moldova, Chișinău, CEP USM, 2015, pp. 371.

Rezumatul tezei

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în stabilirea impactului relaţiilor semantice și structurale existente între termeni asupra sensului, precum şi identificarea diferenţelor de conceptualizare între termenii juridici englezi şi românești din domeniul CEDO.

Conţinutul de bază al tezei:

Teza de doctor este scrisă în limba română și constă din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (174 titluri), anexe, 140 pagini de bază, adnotarea în limbile română, rusă și engleză.

În Introducere se argumentează alegerea temei tezei, actualitatea și importanța ei practică, ipoteza și noutatea științifică. Sunt formulate scopul și obiectivele de bază ale acestui studiu. Fiecare capitol în parte ilustrează aspectele structural-semantice ale terminologiei juridice a  CEDO în limba engleză.

Capitolul 1, întitulat Considerații privind termenul și terminologia, sunt trecute în revistă aspectele teoretice legate de terminologie, tipologia definițiilor, diversele sensuri ale terminologiei, care poate desemna atât o activitate, cât și un ansamblu de termeni. În acest scop au fost prezentate interpretările clasice, tradiționaliste (E. Wüster, A. Rey), precum și noile școli și postulate moderne, lansate de către reprezentanții acestor curente (J.C. Sager, M.T. Cabré, R. Kocourek, Angela Bidu-Vrănceanu, Pierre Lerat). În continuare a fost prezentată evoluția terminologiei ca știință, precum și bazele teoretice ale cercetării terminologiei juridice engleze. În același capitol au fost evidențiate cele mai semnificative idei și opinii ale cercetătorilor din domeniu ce prezintă interes, școlile (școala rusă, școala franceză, școala de la Viena…) și tendințele principale de cercetare din domeniu.

În etapa actuală, aspectele problematice din domeniu sunt studiate de centre și instituții internaționale de cercetare precum Centre de Terminologie de Bruxelles, Termisti – Institut Superieur de Traducteurs et Interpretes, Centre de Terminologie et de Neologie ce activează în cadrul Universităţii din Paris. Sunt create organisme internaţionale care au drept scop studierea, unificarea şi standardizarea terminologiilor. Existenţa acestor organizaţii demonstrează interesul crescând față de terminologie.

În același timp, a fost supusă cercetării etimologia terminologiei juridice a CEDO în limba engleză şi, în urma studiului diacronic efectuat pe baza unui număr considerabil de surse lexicografice, au fost identificate anumite particularități ale acestui domeniu din retrospectiva istorico-diacronică.

Capitolul 2, Particularitățile structurale ale terminologiei juridice a CEDO în limba engleză, reprezintă un studiu de caz ce reflectă strategiile și metodele de elaborare a corpusului terminologic. În acest capitol a fost efectuată analiza structurii terminologiei juridice a CEDO din limba engleză și a fost investigată problema identificării termenilor sinaptici. În acest scop, a fost efectuată o analiză a interpretărilor și postulatelor referitoare la compunerea sintagmatică și am propus o tipologie de clasificare a sinapsiilor, bazată pe principiul componențial. Au fost examinate, de asemenea, cele mai productive modele structurale, structura lor morfosintactică, precum și funcționalitatea și ponderea acestor structuri în terminologia juridică engleză de la CEDO. Totodată, a fost explicat fenomenul combinabilității semantice și frecvența utilizării acestor unități.

Capitolul 3, întitulat Trăsături semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba engleză, pune accentul pe investigarea relațiilor semantice dezvoltate între termeni și pe interpretarea rezultatelor obținute în urma analizei corpusului studiat. Această parte aplicativă a lucrării vizează descrierea comportamentului semantic al termenilor juridici din corpusul cercetat. Recurgând la exemplele selectate din corpusul disponibil, am realizat o analiză comparativă a termenilor juridici englezi în diverse contexte și am demonstrat extensiunea semnificațiilor acestor termeni.

Abordarea diacronică a termenilor juridici analizați ne-a facilitat nu numai explicarea  modificărilor de sens ce au avut loc pe parcursul diverselor perioade istorice, ci și elucidarea formării terminologiei juridice engleze.

Postulatele și teoriile clasice prezentate în acest capitol cu privire la caracterul monosemantic al termenului și problema polisemiei termenilor au fost reevaluate. Exemplele extrase din corpusul investigat ne-au permis să demonstrăm existența fenomenului sinonimiei și polisemiei atât interne, cât și externe, din terminologia juridică a CEDO din limba engleză.

Principalele rezultate obținute:

 • În baza studiului etimologic efectuat am stabilit că 87% din termenii juridici ai CEDO din limba englezăau fost formaţi de la rădăcini și baze derivative latine, denotând o evidentă transparenţă a formei primare, locul secund fiind ocupat de subclasa termenilor proveniţi din engleza veche;
 • Analiza comparativă efectuată asupra structurii TJ a CEDO în limba engleză a demonstrat o disproporție cantitativă între termenii simpli (10%) și unitățile sintagmatice (90%), acestea constituind ponderea terminologică fundamentală a TJ a CEDO din limba engleză;
 • În cadrul compunerii sintagmatice au fost relevate diverse categorii de unități sintagmatice. Am constatat că, din punct de vedere statistic, unitățile sintagmatice din corpusul analizat sunt în preponderență bimembre, fiind în mare parte sinapsii nominale, adică structuri de tipul Subst.+Subst., Adj.+Subst., Subst.+prep.+ Subst. Din punct de vedere morfologic, substantivul constituie elementul formativ dominant în unitățile sintagmatice bimembre, deoarece domeniul dreptului este alcătuit dintr-un sistem de noțiuni, denumiri de instituții și persoane implicate în sistemul juridic. Astfel, putem conchide că substantivul este cea mai frecventă parte de vorbire în sistemul terminologic cercetat.
 • Analiza parametrilor cantitativi a demonstrat că ponderea sinapsiilor fără ligament sinaptic (283) prevalează considerabil asupra celor cu ligament sinaptic (78), iar sub aspect componențial aceste unități sunt structurate după următorul model de bază: Adj.+ Subst. Monosinapsele alcătuite cu ajutorul ligamentului sinaptic își au expresia în cel mai frecvent model structural: Subst.+ conector + Subst. Cel mai frecvent element de joncţiune din cadrul sinapselor din domeniul termeninologiei juridice a CEDO în limba engleză care întrunește mai multe tipuri de astfel de construcții este prepoziția of.
 • Corpusul selectat a validat una dintre ipotezele acestei lucrări conform căreia chiar și termenii sunt apți de a se polisemiza, dezvoltând fie o polisemie internă, fie una externă, iar fiecare dintre semnificațiile unui termen polisemantic este determinată de context.
 • Observările efectuate asupra corpusului de exemple extrase din jurisprudența CEDO permit a concluziona că unul diintre cele mai productive procese actuale de inovare a TJ a CEDO din limba engleză este resemantizarea cuvintelor obișnuite din vocabularul general, având drept rezultat terminologizarea sau reterminologizarea termenilor respectivi prin atribuirea de noi valori denominative.