Susținerea tezei de doctor în științe politice cu titlul: „Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova.

Postat 2/09/2019 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității.  Cazul Republicii Moldova”

 

Pretendent: Sterpu Vladimir

Conducător științific: Teosa Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Consiliul Științific Specializat: D 562.03-53

Tema tezei:Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității.  Cazul Republicii Moldova

Specialitatea: 562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale

Data: 12 septembrie 2019

Ora: 15.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 222, bloc 4, str. Al.Mateevici, nr. 60, or. Chișinău, Republica Moldova

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

  1. Sterpu V. Diversificarea conceptului de securitate. În: Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări. Tomul XVII. Academia Româna, Filiala Iași. Institutul de cercetări economice și sociale „Gh. Zane”. Departamentul de științe socio-umane. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012, p.575-586. (0,80 c.a.) ISBN 978-973-109-393-2.
  2. Sterpu V. Interpol issues debated in the scientific literature of the Russian Federation. In: Bulletin of the Transilvania University of Braşov , Series VII: Social Sciences. Law. Vol. 6 (55) No. 1, 2013, p.173-180 (0,55c.a.). ISSN 2066-7701 (Print), ISSN 2066-771X (CD-ROM).
  3. Sterpu V. Strategic and corporative priorities in the activity of the international organization of Interpol – Criminal Police. In: International Journal of Communication Research. Volume 6. Issue 1. Year 1. January/March, 2016, p.63-66. (0,30 c.a.). ISSN 2246-9265.
  4. Sterpu V. Teoretizarea organizațiilor internaționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.3 (178). Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2018, p.59-71. (1,32 c.a.) ISSN 1857-2294. Categoria B.
  5. Sterpu V. Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.3(175). Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2017, p.37-51. (1,25 c.a.) ISSN 1857-2294. Categoria B.
  6. Sterpu V. Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2(173). Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2017, p. 256-2624. (0,70 c.a.) ISSN 1857-2294. Categoria B.
  7. Sterpu V. Conceptualizarea securității din perspectiva relațiilor internaționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2(168). Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2015, p.178-194. (1,57 c.a.) ISSN 1857-2294. Categoria B.
  8. Sterpu V. Provocări actuale în materie de securitate transatlantică. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr.1(167). Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 2015, p. 202-209. (0,70 c.a.) ISSN 1857-2294. Categoria B.

9.Sterpu Vladimir. Criminal security policies in the Republic of Moldova. Georgia and Moldova: Experience of Building Democratic State. International Scientific Conference. Tbilisi, 26 February 2016. Tbilisi State University, Faculty of Social and Political Sciences.2016. P.108-116. (0,80 c.a.). ISBN978-9941-08985-5.

  1. Sterpu V. Внесок Мiжнародной органiзацiï кримiнальной полiцiï (Iнтерполу) у боротьбi з морським пiратством. [Contribuția Organizației Internaționale a Poliției Criminale (Interpol) în combaterea pirateriei maritime.] Матерiали Мiжнародной науково-практичноï конференцiï Право на життя: аспекти на реалiзацiï (23-24 листопада 2012 ). Чернiвецкий нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича. Юридичний факультет. Кафедра правосуддя. Ч. 1-ша,  2012, с.110-114. (0,32 а.л.) УДК 342.9+343.1+347.9 (09).

 

Rezumatultezei:

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea politico-juridică a contribuției OIPC INTERPOL la asigurarea securității multinivelare și multilaterale, ceea ce a condus la identificarea strategiilor și instrumentelor de operaționalizare în stabilirea noii arhitecturi de securitate în condițiile emergenței riscurilor hibride, în vederea dezvoltării cooperării statelor-membre în asigurarea securității naționale la etapa contemporană.

Obiectivele lucrării:realizarea sintezei istoriografice privind organizația internațională INTERPOL; analiza evoluției cercetărilor organizațiilor internaționale în studiile de securitate; identificarea reperelor teoretico-metodologice ale caracterului instituțional-funcțional al organizației internaționale INTERPOL; elaborarea metodologiei de investigare a contribuției OIPC INTERPOL la asigurarea securității; fundamentarea statutului politico-juridic al OIPC INTERPOL în contextul cooperării internaționale; determinarea strategiilor și instrumentelor prin care OIPC INTERPOL contribuie la asigurarea securității; deducerea premiselor aderării Republicii Moldova la OIPC INTERPOL; consolidarea cooperării cu INTERPOL în cadrul sistemului de securitate  al Republicii Moldova.

Semnificația teoreticăconsistă în realizarea și dezvoltarea cadrului conceptual-teoretic privind contribuţia organizaţiilor internaţionale la asigurarea securității multinivelare; argumentarea locului și rolului pe care îl are INTERPOL-ul în formatul colaborării internaționale în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova; fundamentarea mecanismelor de optimizare a conlucrării Republicii Moldova în cadrul parteneriatelor internaționale oferite de OIPC INTERPOL.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în relevanța practică a cercetării, ce asigură factorii de decizie cu materiale, concluzii și recomandări privind contribuţia organizaţiilor internaţionale la asigurarea securităţii, în vederea conlucrării Republicii Moldova cu organizațiile internaționale, inclusiv cu OIPC INTERPOL.