Susținerea tezei de doctor „Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)”

Postat 27/09/2019 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor „Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)”

Candidat: Sobol Aliona

Conducător științific: Oglindă Emilia, doctor în filologie, conferențiar universitar

Ciobanu Anatol, dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM

 

 

Consiliul Ştiințific Specializat: D 621.01-108 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)

Specialitatea: 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

Data: 09 octombrie 2019

Ora:14:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, blocul I, sala 5, str. M. Kogălniceanu, 65, MD-2009, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate, în variantă tipărită, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova şi on-line pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md), pe link-ul: http://www.cnaa.md/thesis/55245/

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Aga-Sobol A. Considerații generale privind teoria aspectului verbal. În: Analele Ştiințifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe filologice”. Chișinău: CE USM, 2001, vol. II, p. 23-26. Categoria C.
 2. Aga-Sobol A. Note privind aspectualitatea (pe material aromân și meglenoromân). În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe filologice”. Chișinău: CE USM, 2002, vol. II, p. 13-15. Categoria C.
 3. Aga-Sobol A. Mijloace sintactice de exprimare a aspectualității. În: Limba română. Revistă de știință și cultură, anul XIV. Chișinău, 2004, nr. 4-6, p. 147-149.
 4. Aga-Sobol A. Unele echivalente românești ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul на-. În: Analele Ştiințifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe filologice”. Chișinău: CEP USM, 2006, p. 17-21. Categoria C.
 5. Sobol A. Echivalente românești ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul дo-. În: Limba română. Revistă de știință și cultură, anul XXIII. Chișinău, 2013, nr. 9-12, p. 114-120. Categoria C.
 6. Sobol A. Procedee de traducere a verbelor prefixale din limba rusă (în baza traducerilor româneşti). În: Studia Universitatis Moldaviae. Chişinău: CEP USM, 2014, nr. 4 (74), p. 44-48. Categoria B.
 7. Sobol A. Conceptul de echivalenţă în teoria traducerii. În: Limba română. Revistă de știință și cultură, anul XXIV. Chișinău, 2014, nr. 2, p. 263-271.
 8. Sobol A. Echivalente româneşti ale verbelor prefixale din limba rusă cu semantică incoativă. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe umanistice”. Chişinău: CEP USM, 2016, nr. 10 (100), p. 38-42. Categoria B.
 9. Sobol A. Echivalente românești ale verbelor aspectuale din limba rusă derivate cu prefixul от-. În: Philologia. Chişinău: PRO LIBRA, LXIII, 2019, nr. 1-2, p. 70-77. Categoria C.
 10. Aga-Sobol A. Unele echivalente românești ale verbelor cu prefixul no- din limba rusă. În: Наукова спадщина професора С. В. Семчинського i сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина перша. Київ: Видавнич-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001, p. 14-20.
 11. Aga-Sobol A. Diversitatea mijloacelor de exprimare a aspectualității în limba română. În: Probleme de lingvistică generală și romanică. Materialele Colocviului internațional Probleme de Lingvistică Generală și Romanică. Chișinău: CE USM, 2003, vol. II, p. 7-10.
 12. Aga-Sobol A. Echivalentele românești ale verbelor aspectuale din rusă cu prefixul зa-. În: Omagiu profesorului și omului de știință Anatol Ciobanu la 70 de ani. Materialele Conferinței ştiințifice internaționale Probleme de Limbă Română, Lingvistică Generală și Romanică. Chișinău: CEP USM, 2004, p. 342-347.
 13. Sobol A. Echivalente românești ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul прo-. În: Cultivarea limbii române în condițiile comunicării actuale. Materiale ale simpozionului științifico-practic interuniversitar. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 73-76.
 14. Sobol A. Repetiţia mijloc de exprimare a aspectualităţii în limba română. În: Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie. Materialele simpozionului ştiinţific cu participare internaţională. Chişinău: CEP USM, 2017, p. 222-227.
 15. Sobol A. Echivalente româneşti ale verbelor prefxale din limba rusă cu semantică finitivă. În: Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (CISL), ediţia a XIV-a Text –co(n)text –multiculturalitate. Chișinău: CEP USM, 2018. p. 486-491.

Rezumatul tezei

1.Problematica abordată. Demersul ştiinţific întreprins se înscrie în tendinţele de dezvoltare a cercetărilor de gramatică contrastivă a limbilor rusă şi română, a investigărilor aspectologice, în special, a celor de exprimare a categoriei funcţional-semantice a aspectualităţii în limba română, inclusiv a categoriei Aktionsart. Tema cercetării, vizând mai multe domenii (lingvistică contrastiv-tipologică, aspectologie, gramatică, traductologie), a solicitat precizarea conţinutului unor concepte și termeni: pe cel al aspectualității, al categoriilor aspect şi Aktionsart, al conceptului echivalenţă etc.

2.Conţinutul de bază al tezei. Teza reprezintă un studiu contrastiv multiaspectual (semantic, lexico-gramatical, structural) al echivalentelor româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă. Evidenţiem semnificaţiile pe care verbele din limba rusă le pot exprima, graţie ataşarii unor prefixe uzuale (воз-/вос-, до-, за-, на-, om-, пере-, по-, под-, при-, про-). Totodată, demarcăm clasele gramaticale ce intră în componenţa echivalentelor româneşti ale verbelor prefixale din limba rusă. Relevăm, de asemenea, alomorfismul mijloacelor de expresie în limbile rusă şi română la redarea diverselor tipuri de Aktionsart, pentru care limba română posedă, în majoritatea cazurilor, mijloace lexicale, pe când cea rusă – morfeme afixale; analizăm modelele structurale caracteristice pentru echivalentele româneşti ale verbelor din limba rusă, derivate cu un anumit  prefix. Precizăm procedeele de traducere a verbelor prefixale din limba rusă, bazându-ne pe exemple concludente, selectate din opere literare. Acordăm spaţiu clasificării şi exemplificării mijloacelor de exprimare a categoriei aspectualităţii în limba română.

 1. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
 2. Limba română redă analitic tipurile de Aktionsart, exprimate sintetic în limba rusă, dispunând, de obicei, de mijloace lexicale (adverbe, locuţiuni adverbiale, prepoziţii etc.), iar limbile slave, inclusiv limba rusă, de cele mai multe ori, de morfeme afixale. Există, totodată, şi unele similitudini (izomorfismul mijloacelor de expresie) ale Aktionsartului în limbile rusă şi română: tipuri ale categoriei în discuţie denotate sintetic în limba română.
 3. Valorile celor zece prefixe din componenţa lexemelor verbale din limba rusă sunt exprimate, în limba română, prin circa 261 de elemente structurale. Verbelor din limba rusă, formate cu un anumit prefix, le sunt caracteristice de la opt la 61 de mijloace de expresie în limba română.
 4. Natura morfologică variată a termenilor componenţi implică diversitatea modelelor structurale (de la opt la 21 de formule pentru echivalentele româneşti ale verbelor din limba rusă, derivate cu un anumit prefix). În total, delimităm 53 de modele structurale, în cea mai mare parte – bimembre.
 5. Studiul contrastiv al textelor literare în limba rusă şi al versiunilor româneşti ale acestora reliefează câteva procedee de traducere a verbelor prefixale aspectuale din limba rusă: perifraza, accentuarea, amplificarea (varietate a transpunerii/transpoziţiei), modularea, sinonimia, antonimia.