Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european”

Postat 11/11/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european

Pretendent: Parhomenco Lilia

Conducător ştiinţific: Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 533.01 – 92 la Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european

Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară

Data: 21 noiembrie 2019

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc III, str. M. Kogălniceanu 65

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

  1. Parhomenco Lilia. Rolul universităţilor în evoluţia procesului educaţional şi a civilizaţiei europene, Revista Didactica Pro-revistă de teorie şi practică educaţională, Nr. 3(115)/2019/ISSN 1810-6455, Chişinău, 2019
  2. Parhomenco Lilia. Particularităţi de constituire şi organizare a primelor universităţi în europa sub influenţa condiţiilor socioculturale ale epocii medievale, Studia Universitatis Moldaviae nr.5(115), p.107-112. ISSN 1857-2103, 2018
  3. Parhomenco Lilia. Procesul Bologna: principii şi orientări, Materialele Conferinţei organizate cu prilejul împlinirii a 50 de ani a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, USM 2014.
  4. Parhomenco Lilia. Conceptualizarea colegiului colonial în fundamentarea învăţământului superior american, Materialele conferinţei internaţionale Integrare prin cercetare şi inovare, Ştiinţe Socioumanistice, Vol I, ISBN 978-9975-71-812-7, Chişinău, 2016
  5. Parhomenco Lilia. Relaţiile eclesiastice dintre universitate şi stat în secolul al XVIII-lea, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creanga”,  Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova „Ion  Creangă”, 2014.
  6. Parhomenco Lilia. Dezvoltarea învăţămîntului în basarabia în secolul al xix-lea, Studia Universitas, Universitatea de Stat din Moldova, 2013.
  7. Parhomenco Lilia. An insight into the cognitive therapy technique (ctt) in adult efl classes, Materialele Conferinţei APLE ”Innovations and Challenges in Teaching English” , Chişinău, 2012.

Rezumatul tezei

Obiectivele cercetării: Definirea/ redefinirea conceptului de paradigmă; analiza retrospectivă a evoluţiei studiilor superioare în universitate; identificarea particularităţilor caracteristice studiilor universitare şi a modelelor de constituire a universităţilor în diverse etape ale evoluţiei învăţământului superior; analiza paradigmei învăţământului superior actual „Proces Bologna”; evaluarea efectelor implementării noii paradigme în sistemul învăţământului superior din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza şi evaluarea paradigmelor învăţământului superior şi valorificarea unui sistem de criterii de aboradre sistemică a evoluţiei sistemului educaţional la  nivel superior. Determinarea parametrilor caracteristici ai modelelor de dezvoltare universitară. Deducerea principiilor de funcţionare a universităţilor în corelaţie cu mediul socioeconomic şi aprecierea reperelor conceptuale în raport cu eficienţa studiilor şi calitatea formării profesionale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare vizează elaboarea unei periodizări originale a evoluţiei învăţământului superior, cu formularea particularităţilor caracteristice ale mediului universitar în diverse etape de dezvoltare, precum şi constatarea rezultatelor implementării  paradigmei  Proces Boogna într-un mediu socioeconomic concret,  Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în oferirea unui algoritm de analiză şi evaluare a fenomenului educaţional în context sistemic, cu accent pe învăţământul superior; a unui model teoretic de apreciere a eficienţei implementării noii concepţii a învăţământului superior „Proces Bologna” în sistemul învăţământului din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în consolidarea reperelor conceptuale ale pedagogiei universitare, prin oferirea unui studiu privind evoluţia paradigmelor în învăţământul superior. Cercetarea răspunde şi unor cerinţe actuale de politici educaţionale. Este un feedback oferit implicaţiilor strategice la nivel de sistem şi instituţii de învăţământ superior, privind implementarea noii paradigme „ Proces Bologna”.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Ştiinţifică, pagina web a Universităţii de Stat din Moldova (www.usm.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

www.cnaa.md/Lilia_Parhomenco_Thesis

www.cnaa.md/Lilia_parhomenco_Abstract