Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:” Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului”

Postat 26/12/2019 in categoria Anunturi

Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:” Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului”

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță pentru data de 18 ianuarie 2020, ora 11:00, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (MD – 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc. 2, aud. 119), susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema „Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului”, specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal.

Autor: Ialanji Arina

Conducător științific: Dolea Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Comisia de îndrumare:

Gheorghiță Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar

Roman Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

Comisia de doctorat, aprobată de  Consiliul Științific al  USM (proces verbal nr. 2 din  30 octombrie 2019.

Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar

Barbăneagră Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Roman Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

Osoianu Tudor, doctor  în drept, conferențiar universitar

Rusu Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Universității de Stat și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)

Avizele/comentariile la lucrarea înaintată spre susținere, pot fi remise la adresa Școlii Doctorale de Științe Juridice a USM, doctorat_drept@yahoo.com

Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

  1. Ialanji Arina ”Dreptul acuzatului de a participa la judecarea cauzei”. Revista Dreptul, Uniunea Juriștilor din România, anul CXLVII, serie nouă anul XXIX, nr.5/2018, pag.121-131, ISSN 1018-0435, categoria B+
  2. Ialanji Arina ”Dreptul acuzatului de a cunoaște învinuirea în lumina jurisprudenței CtEDO”, Revista Institutului Național de Justiție, nr.1(44)2018, tipografia Sirius SRL, pag.32-36, ISSN 1857-2405, categoria B
  3. Ialanji Arina ” Garanțiile procesuale privind respectarea drepturilor inculpatului absent la proces”, Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice nr.3(178) 2018, categoria B
  4. Ialanji Arina ” Aducerea silită și anunțarea în căutare – asigurarea prezenței inculpatului în instanță” Revista Institutului Național de Justiție, nr.2(49)2019, ÎS ”Tipografia Centrală”, pag.28-33, ISSN 1857-2405, categoria B
  5. Ialanji Arina ”Citarea inculpatului – analiză comparativă și judecarea cauzei în lipsa acestuia”, Buletinul Științific al Universității de stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Seria științe Sociale, nr. 2(6)/2017, pag.196-214, ISSN 2345-1858

ADNOTARE

Ialanji Arina ”Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului”, teză de doctor în drept. Școala doctorală de științe juridice a Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2019.

Structura tezei: 180 de pagini text de bază, adnotare în limbile română, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 300 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 5 lucrări științifice și 5 comunicări la foruri științifice.

 Cuvinte cheie: inculpat absent, proces echitabil, dreptul la apărare, citare legală, redeschiderea procesului penal, anunțare în căutare.

Domeniul de studiu: derivă din analiza importanței problemelor pe care le implică judecarea cauzei în absența inculpatului.

Scopul lucrării: este de a studia în detaliu problemele teoretice și practice cauzate de reglementarea legală și implementarea în practică a institutului judecării cauzei în lipsa inculpatului.

Obiectivele lucrării: problemele ce apar în cadrul adoptării deciziei de judecare a cauzei în lipsa inculpatului, efectuarea cercetării judecătorești, precum și modul de atac a hotărârii adoptate la caz.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: derivă din faptul că este prima lucrare la nivel național ce abordează chestiunea judecării cauzei în lipsa inculpatului, fiind realizată o analiză amplă a prevederilor legale și practicii atât interne, cât și de peste hotare. Originalitatea problemei  constă în fundamentarea științifică a modului de aplicare în practică a prevederilor legale privind judecarea cauzei în lipsa inculpatului, eventualele erori judiciare admise în practică în acest sens, precum și analiza legislației cu efectuarea propunerilor de rigoare în vederea îmbunătățirii acestora.

Rezultatele obținute: cercetarea contribuie, în primul rând, la soluționarea problemelor științifice importante ce rezidă în elucidarea cazurilor admisibile de judecare a cauzei în lipsa inculpatului. În al doilea rând, cercetarea va contribui la opera de evoluție a standardelor normative naționale în domeniul asigurării echității procesului penal. În continuare, cercetarea  caută a da răspuns la unele probleme practice privind aplicarea unitară a standardelor de examinare în lipsa inculpatului, luând în calcul particularitățile individuale ale cauzei penale. În sfârșit, cercetarea vine să contribuie la perfecționarea procesului de instruire didactică în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în cadrul cursului de procedură penală.

Semnificaţia teoretică: reprezintă analiza prevederilor legale ce țin de înaintarea învinuirii, citarea inculpatului la proces și cazurile admisibile prin lege de judecare a cauzei în lipsa inculpatului, doar după executarea condițiilor legale enunțate.

Valoarea aplicativă a lucrării: în baza rezultatelor cercetării, sunt relevate omisiunile prevederilor legale în partea ce ține de procedura judecării cauzei în lipsa inculpatului, erorile judiciare admise în practică în acest sens, fiind elaborate versiuni preliminare pentru soluționarea acestora. Lucrarea se bazează pe un număr vast de lucrări științifice ce vor implica valoare teoretică și practică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: pot servi drept temei de modificare a legislației procesual – penale în domeniu, de instruire a studenților, masteranzilor din cadrul instituțiilor de drept, precum și pentru aplicare în practică de către organele de drept și instanțele de judecată.