TracologieCENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE „STIINTE UMANISTICE”
LABORATORUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
„TRACOLOGIE”

Date de contact

str. Al. Mateevici, 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
tel: (+373 22) 57 76 65
e-mail: thracology@usm.md; andrei.corobcean@gmail.com
web: www.arheo.usm.md

Echipa de cercetare

NICULIȚĂ Ion, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, cercetător științific principal, conducătorul echipei de cercetare.
ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator.
MATVEEV Sergiu, doctor în istorie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator.
COROBCEAN Andrei, lector universitar, cercetător științific stagiar.
BĂȚ Mihail, lector universitar, cercetător științific stagiar.
BULGAC Adriana, cercetător științific stagiar.
BURCIU Stela, cercetător științific stagiar.

Directii de cercetare

Obiective
– Cercetarea sistematică, prin săpături arheologice, a siturilor relevante din mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.;
– Aplicarea metodelor interdisciplinare (geo-spațiale, geo-fizice, antropologice, osteologice, pedologice, geologice, etc.) în studiul vestigiilor arheologice;
– Cercetarea non-invazivă prin metode moderne a peisajului preistoric;
– Reconstituirea habitatului preistoric prin metode interdisciplinare (etnoarheologie, arheologie experimentală);
– Corelarea rezultatelor investigațiilor arheologice cu sursele narative și epigrafice cunoscute;
– Recuperarea, conservarea și salvgardarea obiectelor patrimoniului arheologic;
– Introducerea noilor surse arheologice în circuitul științific prin publicarea rapoartelor și a articolelor științifice.
Direcții de cercetare
– Geneza și evoluția comunităţilor trace în genere şi a tracilor septentrionali în special.
– Relaţiile comunităților trace cu civilizaţia greco-romană şi barbară conlocuitoare din teritoriile aferente în decursul mileniului I a. Chr.
– Procesului de romanizare şi creştinare a comunităţilor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic în prima jumătate a mileniului I p. Chr.
– Cercetări interdisciplinare: etnoarheologie, arheologie experimentală, aplicarea GIS în arheologie, arheologia peisajului, aplicarea metodelor geofizice în arheologia de teren.
– Salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural.

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

MONOGRAFII:
ARNĂUT, T. Spații sacre și practici funerare din mileniul I a. Chr. în arealul Carpato-Balcanic. Editori: R. Ursu-Naniu, S. Matveev. Chișinău: Bons Offices, 2014. 564 p.
NICULIȚĂ, I., NICIC, A. Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Țiglău. Chișinău, Bons Offices: 2014 (Biblioteca Tyragetia XXV). 428 p.
CAPITOLE ȘI ARTICOLE ÎN MONOGRAFII ȘI CULEGERI NAȚIONALE:
ЗАНОЧ А., Фрако-гетские поселения Среднего Поднестровья в контексте восточно-карпатских земель, Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н. э. (Отв. ред. Н.П. Тельнов). Тирасполь, 2012. 73-80. ISBN: 978-99-75-4062-7-7.
COROBCEAN A., Forme ale schimbului pre-monetar în Sumer, – in: Conspecte Numismatice (III), resp. ed. S. Matveev, Chişinău, 2013. pp. 3-6
MATVEEV S., Monedele Romei Antice, Conspecte numismatice (III), Chişinău, 2013, p. 8-14
COROBCEAN, A. Despre originea și evoluția paradigmei etnice în arheologie. – In: Studii de arheologie și istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică (ed. L. Coadă, P. Parasca). Chișinău: ULIM, 2014. Pp. 223-238.
MATVEEV, S. Un mormânt sarmatic descoperit la Bălţata (r. Criuleni) // Studii de arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică, Chişinău, 2014, p. 133-144. În colaborare cu V. Bubulici.
NICULIȚĂ, I., ZANOCI, A., BĂȚ, M. Situația demografică și cultural-cronologică din zona Saharna, regiunea Nistrului Mijlociu, în mileniul I a. Chr. în lumina noilor cercetări arheologice. – In: Studii de arheologie și istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică (ed. L. Coadă, P. Parasca). Chișinău: ULIM, 2014. Pp. 28-57.
ARTICOLE ÎN REVISTE EDITATE ÎN STRĂINĂTATE:
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. Die frühhallstattzeitliche Befestigung von Saharna, Rajon Rezina, Republik Moldova. In: (Hrsgs. Sava, E., Govedarica, B., Hänsel, B.) Der Schwarzmeeraum von Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.). Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, 2011, Band 27, Rahden/Westf., 226-236. ISSN 0723-1725.
MATVEEV S., Sobari – sit de epocă romană. Cadrul geografic şi istorico-arheologic, Acta Terrae Fogarasiensis, Alba Iulia, 2012, 5-10. ISSN: 2285-5130.
NICULIŢĂ I., NICIC A., LʼHorizon chrono-culturel de la ceramique a decor incize et imprime dans le Space Nord-Vest Pontique / Orizontul cultural-cronologic cu ceramica cu decor incizat și imprimat în spațiul nord-vest Pontic. Lower Danube Prehistory. 50 Years of Excavation at Babadag. Programme and abstracts. Peuce, serie nouă, X. Supplimentum 1, Tulcea, 2012, p. 48-50. ISSN 0258-8102.
COROBCEAN, A. Recenzie la S. Matveev, Procese etno-culturale din spațiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică. Chișinău: Pontos, 2009. 232 p.+5tab. – In: Archiva Moldaviae, III, 2011. Pp. 423-426.
MATVEEV, S. Situl de epocă romană Sobari şi problema fortificaţiilor în cadrul culturii arheologice Sântana de Mureş – Černjachov // Acta Terrae Fogarasiensis, II, Alba Iulia, 2013, pag. 35-48;
MATVEEV, S. A Fortunate Discovery in Southern Bessarabia // Studii şi cercetări privind Arheologia Spaţiului Nord-Vest Pontic. In honorem Nicu Mircea Septuagenarii, Danubius Supliment XXXI, Galaţi, 2013, p. 301-304; În colaborare cu N. Mateevici.
ARTICOLE ÎN REVISTE NAȚIONALE:
Categoria B
COROBCEAN A. Unele aspecte ale problemei reflectării diferenţelor etnice în variaţia stilistică a artefactelor.¬ Tyragetia. 2010. s.n., vol. IV [XIX], nr. 1, 263-272. ISSN 1857-0240.
NICULIȚĂ, I., NICIC A. Practici funerare în situl din prima epocă a fierului de la Saharna-Dealul Mănăstirii. Tyragetia, 2010 s.n., vol. IV [XIX], nr. 1, 2010, 225-235. ISSN 1857-0240.
ZANOCI, A. Tipologia și evoluția construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic în secolele XII/XI-III a. Chr., Tyragetia, 2010, s.n., vol. IV [XIX], nr. 1, 117-152. ISSN 1857-0240.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., BĂŢ M., MATVEEV S., Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I). Tyragetia, s.n., 1. VI [XXI], 2012. 111-167. ISSN 1857-0240.
NICULIŢĂ I., NICIC A., Cercetări arheologice la situl Saharna-Dealul Mănăstirii. Campania 2011. Tyragetia, s.n., 1, VI [XXI], 2012, 169-184. ISSN 1857-0240.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., BĂŢ M., MATVEEV S., Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II). Tyragetia, 2013, s.n., 1, VII [XXII], 219-292.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. (2014): Cercetări geospaţiale şi arheologice în microzona Horodişte-Ţipova. Tyragetia, s.n., 1, VIII [XXIII], 235-252.
COROBCEAN, A. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spațiul Carpato-Nistrean ca sursă a interpretării etnice. Aspecte istoriografice. Tyragetia, s.n., vol. VIII [XXIII], nr. 1, 2014, pp. 275-286.
Categoria C
MATVEEV S., Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX-го века, Studia Universitatis Moldaviae, nr.4(64), Chişinău, 2013, p.76-79
Alte reviste
MATVEEV, S., VORNIC, V. Cercetări de salvare la Lipoveni (r-nul Cimişlia) efectuate în anul 2013. Date preliminare, In: Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1 – nr. 1-2, Chişinău, 2014, pag. 65-78;
MATVEEV, S., VORNIC, V. Date preliminare despre cuptoarele de olărie din epoca romană târzie de la Sagaidacul Nou (com. Porumbrei, r-nul Cimişlia), In: Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1 – nr. 1-2, Chişinău, 2014, pag. 93-106.
ARTICOLE ÎN CULEGERI INTERNAȚIONALE:
COROBCEAN A. „Archaeological Culture” and „Ethnic Group”: Theorethical Controversies of Ethnic Interpretation in Archaeology. First ArheoInvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. June 10 th-11 th, 2011, Programme and Abstracts, 2011. Iaşi. 56. ISBN 978-973-640-661-4.
NICIC A., MATVEEV S. Experimental Archaeology in the Republic of Moldova: Accoplishments and Perspectives. First ArheoInvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. June 10 th-11 th, 2011, Programme and Abstracts. 2011, Iaşi, 60-61. ISBN 978-973-640-661-4.
NICULIȚĂ I., COTIUGA V., ZANOCI A., ASANDULESEI A., ROMANESCU G., FELIX-ADRIAN TENCARIU, VENEDICT B., CALINIUC Ș., BALAUR R., NICU C. Magnetometric prospections in the thraco-getae fortress from Saharna Mare, Rezina District, Republic of Moldova. First ArheoInvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. June 10 th-11 th, 2011, Programme and Abstracts. 2011, Iaşi, 30-31. ISBN 978-973-640-661-4.
NICULIȚĂ I., ARNAUT T. Repere cronologice în lumina săpăturilor arheologice de la situl Saharna Mică, Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, A XV-ea ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice a Muzeului Județean Buzău, 2011, Sarata Monteoru, 24-26 noiembrie, p. 14.
ZANOCI A., BĂȚ M. The spread of thraco-getae sites in the middle Dniester Basin. First ArheoInvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. June 10 th-11 th, 2011, Programme and Abstracts. 2011, Iaşi. 35-37. ISBN 978-973-640-661-4.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., ARNAUT, T., BĂŢ, M., Evoluţia sistemului defensive al siturilor din zona Saharna în mileniul I a. Chr. În: Tracii şi vecinii lor din antichitate. Studia in Honorem Valerii Sîrbu, Brăila, 2010, p. 359-393.
ZANOCI, A., Tipologia construcţiilor defensive din spaţiul Est-Carpatic (sec. VII/VI-III a. Chr.), Arheologie între ştiinţă şi economie de piaţă. (Pontos). 2010, p. 28-56.
NICIC, A., HEGHEA, S., Consideraţii experimentale privind „gropile-cuptoare” din arealul culturii Cozia-Saharna, Arheologie între ştiinţă şi economie de piaţă. (Pontos). 2010, p. 20-28.
MATVEEV, S., ARNAUT, T., Rezultatele perieghezelor arheologic eîn apropierea comunei Buţeni, raionul Hînceşti, Arheologie între ştiinţă şi economie de piaţă. (Pontos). 2010, p. 85-99
NICULIŢĂ I., COTIUGĂ V., ZANOCI A., ASĂNDULESEI A., BĂȚ M., ROMANESCU G., TENCARIU F-A., BALAUR R., NICU C., CALINIUC Ș. Magnetometric prospections in the thraco-getae fortress from Saharna Mare, Rezina District, Republic of Moldova. Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10-11 june 2011, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ș. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2433, 2012. Oxford. 87-92, ISBN 978-1-4073-1032-9.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., MATVEEV S., BĂŢ M. Piese de port, podoabă şi de toaletă din aşezarea traco-getică Saharna Mare. Archaeology: Making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at the 70th anniversary, Piteşti, 2011, 193-204. ISBN 978-606-92525-4-3.
NICULIŢĂ I., COTIUGĂ V., ZANOCI A., BĂŢ M., ASĂNDULESEI A., The defensive system from Saharna Mare in the light of the spatial, archaeomagnetic, and archaeological excavation data. Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archeology (June 7th-9th, 2012, Iaşi, Romania). Programme and Abstracts, Iaşi, 2012, 28-31. ISSN ISSN 2285-2018, ISSN-L=2285-2018.
ZANOCI A., The fortifications from the area of Babadag and Cozia-Saharna cultures / Fortificaţiile din arealul culturilor Babadag şi Cozia-Saharna. Lower Danube Prehistory. 50 Years of Excavation at Babadag. Programme and abstracts. Peuce, serie nouă, X. Supplimentum 1, Tulcea, 2012, 39-41. ISSN 0258-8102.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., MATVEEV S., BĂŢ M., The evolution of sites at Saharna Mare / Evoluţia siturilolr de la Saharna Mare. Lower Danube Prehistory. 50 Years of Excavation at Babadag. Programme and abstracts. Peuce, serie nouă, X. Supplimentum 1, Tulcea, 2012, 45-47. ISSN 0258-8102.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., Funeral practices and rites in the Early Hallstatt communities in the South of Middle Dniester area. 13th International Colloquium of Archaeology. “Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender between Archaelogy and Anthropology” (Buzău, October 17th-20th 2012), Programme and Abstracts, Buzău, 2012, 21.
NICULIŢĂ I., NICIC A., Funeral practices in the Saharna-Dealul Mănăstirii site of the first epoche of the iron age in the middle Dniester Area. 13th International Colloquium of Archaeology. “Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender between Archaelogy and Anthropology” (Buzău, October 17th-20th 2012), Programme and Abstracts, Buzău, 2012, 20.
NICIC A., Experimental investigation oh the ”Pit-Kilns” from the area of the Cozia-Saharna-Culture. Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archeology (June 7th-9th, 2012, Iaşi, Romania). Programme and Abstracts, Iaşi, 2012, 69-71. ISSN ISSN 2285-2018, ISSN-L=2285-2018.
ŞCHIOPU I. M., MATVEEV S., LUPU D., MOLDOVEANU V., POSTICĂ I., BEREBIUC N. „Field research on tracking and obtaining the GPS coordinates of the monasteries destroyed in the 18th century in Ţara Făgăraşului”, Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archeology (June 7th-9th, 2012, Iaşi, Romania). Programme and Abstracts, Iaşi, 2012, 3-38. ISSN ISSN 2285-2018, ISSN-L=2285-2018.
NICULIŢĂ I., COTIUGĂ V., ZANOCI A., BĂŢ M., MATVEEV S., The defense of Saharna Mare in light of arheomagnetice, spatial and excavations, Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford
NICIC A., Experimental investigation of the “pit-kilns” from The area of the Cozia-Saharna culture., Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford;
ŞCHIOPU I., MATVEEV S.,. LUPU D, Field research on tracking and obtaining the gps coordinates of the monasteries destroyed in the 18th century in Ţara Făgăraşului, Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford;
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., MATVEEV S., NICIC A., BĂŢ M., COROBCEAN A., Spatial archaeological research in the Middle Dniester Area, Third Arheoinvest Congress, Interdisciplinary Research in Archaeology, Programme and Abstracts (Editor: V. Cotigă), June 6th-8th, 2013, Iaşi, România („Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi – Moldova State University), 26-28, ISSN ISSN 2285-2018, ISSN-L = 2285-2018.
NICULIŢĂ I., NICIC A., Pratiques funéraires dans le site de la première époque du fer de Saharna ‐ Dealul Mănăstirii, Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology, Procedings of the 13th International Coloquium of Funerary Archaeology (Buzău-România, 17th-21st October 2012), (Edited by V. Sîrbu and S. Matei), Buzău 2013, 173-190, ISSN 1582-0688.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., Some considerations on funeral practices, rites, and rituals in communities of Middle Dniester Region, Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology, Procedings of the 13th International Coloquium of Funerary Archaeology (Buzău-România, 17th-21st October 2012), (Edited by V. Sîrbu and S. Matei), Buzău 2013, 191 – 202, ISSN 1582-0688.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M., Fortified settlements of the 6th – 3rd centuries BC in the Southern part of the Middle Dniester. In: (Eds. Niculică, B.P., Boghian, D.) Semper fidelis. In honorem magistri Mircea Ignat, Suceava 2013, 299-323.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M., Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfârşitul sec. XII – sec. III a. Chr.). In: (Eds. Ailincăi, S-C., Ţârlea, A., Micu, C.) Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) (Actele conferinţei „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag”, Tulcea 2013, 20-22 septembrie 2012), Brăila, 351-372
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., BĂŢ M., Diachronic Development of Sites from the Saharna Area in the Middle Dniester Region. The Thracians and their Neighbors in Bronze and Iron Ages. The 12th International Congress of Thracology (Târgovişte, 10th-14th September 2013). Programme, Reports and Abstracts, Brăila 2013, 112-113.
MATVEEV S., Support for the vessel shapes in the Ceramic collection from the first millennium BC to the beginning of the first millennium AD in the eastern-Carpathic area, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Programme, Reports and Abstracts, Brăila, 2013, p. 100
NICULIȚĂ I., NICIC A., ”Nordthrakische“ Menschengemeinschaften der Umgebung von „Saharna“ am Mitteldnesterlauf in der ersten Hälfte des I. Jahrtausends v. Chr. (anhand der Ergebnissen der Untersuchungen in der Siedlung und Nekropole bei Saharna-Țiglău), The Thracians and their Neighbors in Bronze and Iron Ages. The 12th International Congress of Thracology (Târgovişte, 10th-14th September 2013). Programme, Reports and Abstracts, Brăila 2013, 111.
ZANOCI A., BĂŢ M., Sistemul defensiv al cetății Saharna Mare (raionul Rezina, Republica Moldova) în lumina noilor cercetări interdisciplinare, In Memoriam Liviu Măruia, Timișoara, 2013, 13 p.
NICULIŢĂ I., COTIUGĂ V., ZANOCI A., BĂŢ M., MATVEEV S., The defense of Saharna Mare in light of arheomagnetice, spatial and excavations, Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford, ISBN 9781407311616.
NICIC A., Experimental investigation of the “pit-kilns” from The area of the Cozia-Saharna culture., Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford. ISBN 9781407311616.
ŞCHIOPU I., MATVEEV S.,. LUPU D, Field research on tracking and obtaining the gps coordinates of the monasteries destroyed in the 18th century in Ţara Făgăraşului, Interdisciplinarity research in archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7-9 june 2012, Iaşi, Romania (Edited by V. Cotiugă, Ş. Caliniuc), BAR (British Archaeological Reports) International Series 2434, 2013. Oxford, ISBN 9781407311616.
NICULIŢĂ I., NICIC A., Pratiques funéraires dans le site de la première époque du fer de Saharna ‐ Dealul Mănăstirii, Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology, Procedings of the 13th International Coloquium of Funerary Archaeology (Buzău-România, 17th-21st October 2012), (Edited by V. Sîrbu and S. Matei), Buzău 2013, 173-190, ISSN 1582-0688.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., Some considerations on funeral practices, rites, and rituals in communities of Middle Dniester Region, Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology, Procedings of the 13th International Coloquium of Funerary Archaeology (Buzău-România, 17th-21st October 2012), (Edited by V. Sîrbu and S. Matei), Buzău 2013, 191 – 202, ISSN 1582-0688.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M., Fortified settlements of the 6th – 3rd centuries BC in the Southern part of the Middle Dniester. In: (Eds. Niculică, B.P., Boghian, D.) Semper fidelis. In honorem magistri Mircea Ignat, Suceava 2013, 299-323. ISBN: 978-606-654-070-4.
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M., Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfârşitul sec. XII – sec. III a. Chr.). In: (Eds. Ailincăi, S-C., Ţârlea, A., Micu, C.) Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) (Actele conferinţei „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag”, Tulcea 2013, 20-22 septembrie 2012), Brăila, 351-372. ISBN: 978-606-654-072-8.
ZANOCI A., BĂŢ M., Sistemul defensiv al cetății Saharna Mare (raionul Rezina, Republica Moldova) în lumina noilor cercetări interdisciplinare, Arheovest, I, In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 2013, 473-485. ISBN: 978-963-315-152-5 Ö. 978-963-315-153-2 I.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., BĂŢ M., Diachronic Development of Sites from the Saharna Area in the Middle Dniester Region. The Thracians and their Neighbors in Bronze and Iron Ages. The 12th International Congress of Thracology (Târgovişte, 10th-14th September 2013). Programme, Reports and Abstracts, Brăila 2013, 112-113.
MATVEEV S., Support for the vessel shapes in the Ceramic collection from the first millennium BC to the beginning of the first millennium AD in the eastern-Carpathic area, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Programme, Reports and Abstracts, Brăila, 2013, p. 100.
NICULIȚĂ I., NICIC A., ”Nordthrakische“ Menschengemeinschaften der Umgebung von „Saharna“ am Mitteldnesterlauf in der ersten Hälfte des I. Jahrtausends v. Chr. (anhand der Ergebnissen der Untersuchungen in der Siedlung und Nekropole bei Saharna-Țiglău), The Thracians and their Neighbors in Bronze and Iron Ages. The 12th International Congress of Thracology (Târgovişte, 10th-14th September 2013). Programme, Reports and Abstracts, Brăila 2013, 111.
NICULIŢĂ I., ZANOCI A., MATVEEV S., NICIC A., BĂŢ M., COROBCEAN A., Spatial archaeological research in the Middle Dniester Area, Third Arheoinvest Congress, Interdisciplinary Research in Archaeology, Programme and Abstracts (Editor: V. Cotigă), June 6th-8th, 2013, Iaşi, România („Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi – Moldova State University), 26-28, ISSN ISSN 2285-2018, ISSN-L = 2285-2018.
NICULIȚĂ, I., ZANOCI, M., BĂȚ, M. Diachronic evolution of sites from Saharna area, the region of Middle Dniester, – In: The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, „Settlements, Fortresses, Artifacts”, vol. I, Târgovişte, 2013, pag. 295-314.
MATVEEV, S. Multidisciplinary Research in the Prut-Dniester interfluve Barbaricum, – In: The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, „Settlements, Fortresses, Artifacts”, vol. I, Târgovişte, 2013, pag. 237-254.
MATVEEV, S. Istoria regiunii în epoca romană / The History of the Region during the Roman Period, -In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 184-187. (în col. cu I. Tentiuc).
MATVEEV, S. Mormântul sarmatic de la Mocra / The Sarmatian Tomb of Mocra, – In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 196-197.
MATVEEV, S. Sobari / Sobari, – In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 200-203.
MATVEEV, S. Aliobrix / Orlovka, – In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 203-205. (în col. cu V. Vornic).
NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. (2014): Administrative, religious and cult centers in the East-Carpathian area during the 2nd half of the 1st millennium BC. International Colloquim. Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe) (Buzău, Romania, 23rd-26th October, 2014). Programme and Abstracts, Buzău, 28-30.
URSU-NANIU, R., COROBCEAN, A. Metamorphoses of the existence: life and death in the getic enclosure from Stolniceni (Hâncești county, Republic of Moldova). International Colloquim. Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe) (Buzău, Romania, 23rd-26th October, 2014). Programme and Abstracts, Buzău, p. 36.
Proiecte de cercetare în anii 2010-2014
06.410.027F „Traco-geții la est de Carpați în mileniul I a. Chr.” (2005-2010). Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. Ion Niculiță.
11.817.07.28F „Comunitățile est-carpatice din mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. În context sud-est european” (2011-2014). Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. Ion Niculiță.
Manifestări științifice organizate
Colocviu-ul moldo-ucrainean „Barbarii și lumea greacă din nord-vestul Pontului Euxin” (24-28 iulie 2011, Saharna, r-nul Rezina).
Colocviul de vară moldo-româno-ucrainean „Comunităţile nord-vest pontice din mileniul I a. Chr.: confruntări de civilizaţii”, ediţia a II-a (17-19 iulie 2012, Saharna, r-nul Rezina).
Simpozionul Internațional THIRD ARHEOINVEST CONGRESS, Interdisciplinary Research in Archaeology (6-8 iunie 2013, Iași-Chișinău)
Simpozionul de vară moldo-româno-german „Situri fortificate din mileniul I a. Chr. în Europa Centrală și de Sud-Est”, Saharna, 24-26 iulie 2014
Echipament, logistică, baze și șantiere de cercetare
– Detector de metale GARRETT ACE 250.
– Receptor GPS GARMIN eTrex 30.
Baze și șantiere de cercetări arheologice: s. Saharna, r-nul Rezina; s. Stolniceni, r-nul Hâncești; s. Sobari, r-nul Soroca.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Stiinte Umanistice”, LCŞ „Tracologie”

4 /1

C/537 15 3.75

 

Lista colaboratorilor LCŞ „Tracologie”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Niculiță Ion Cercetător științific principal

      613.01-Arheologie

Doctor habilitat în științe istorice (1991); Profesor universitar (1993).

2.

Zanoci Aurel Cercetător științific coordonator

      613.01-Arheologie

Doctor în istorie (1997); Conferențiar universitar (2001).

3.

Matveev Sergiu Cercetător științific coordonator

      613.01-Arheologie

Doctor în istorie (2007); Conferențiar universitar (2010).

4.

Corobcean Andrei Cercetător științific stagiar

      -

-

5.

Băț Mihail Cercetător științific stagiar

      -

-

6.

Burciu Stela Cercetător științific stagiar

      -

-

7.

Bulgac Adriana Cercetător științific stagiar

      -

-