Dezvoltarea politicilor educaţionaleCENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE
LCŞ „Dezvoltarea politicilor educaţionale”

Date de contact

MD-2009, Chişinău, str. Mateevici, 60
Bl.1, aud.28, tel/fax: (+373-22) 57-77-39
E-mail: cpe.usm@gmail.com

Echipa de cercetare

Guţu Vladimir Dr.hab., prof.univ. conducătorul echipei de cercetare
Paiu Mihail Dr., conf.univ., şef laborator
Repida Tatiana Dr., conf.univ., cercetător științific coordonator
Dandara Otilia Dr.hab., prof.univ., cercetător științific coordonator
Bodrug-Lungu Valentina Dr.hab., conf.univ., cercetător științific coordonator
Şevciuc Maia Dr., conf.univ., cercetător științific coordonator
Dragalina Galina Dr., conf.univ., cercetător științific coordonator
Muraru Elena Dr., conf.univ., cercetător științific coordonator
Postică Viorica Dr., conf.univ., cercetător științific superior
Chetruş Petru Dr., prof.univ., cercetător științific
Chicu Valentina Cercetător științific
Ţurcanu Carolina Dr., cercetător științific
Toma Sergiu Drd., cercetător științific
Platon Carolina Dr. hab., prof., conducătorul echipei de cercetare
Sîrbu Ana Dr. conf., cercetător științific coordonator
Potâng Angela Dr. conf., cercetător științific coordonator
Bolea Zinaida Dr. conf., cercetător științific coordonator
Turchină Tatiana Cercetător științific

Directii de cercetare

• Dezvoltarea sistemului educaţional naţional din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere racordat la valorile europene
• Continuitatea procesului instructiv şi a mecanismelor de formare a personalităţii
• Factorii sociali, psihologici şi pedagogici de formare a resurselor umane pentru economia naţională prin sistemul educaţional
• Dezvoltarea modelelor de formare continuă pe parcursul vieţii
• Dimensiunilor psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional din perspectivă regională durabilă

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

Monografii:
1. BODRUG-LUNGU, V.; BOTEZATU, M.; TRIBOI, I.; BOSTAN, D. Sensibilizarea de gen a populaţiei. Chişinău: CEP USM, 2011.
2. CHIRIAC A., GUŢU V. Educaţia interculturală în învăţămîntul superior. Ch.: Combinatul Poligrafic, 2013, 208 p. ISBN 978-9975-4411-7-9.
3. GORAS POSTICA V., Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale. Studiu monografic. Ch., CEP USM, 2013. 186 p. ISBN. ISBN 978-9975-71-365-8
4. GUTU V. Tratat de pedagogie. Între modernism şi postmodernism. Iaşi: Performantica, 2014, ISBN 978-606-685-170-1, 548 p. (coaut. Vicol M.)
5. GUŢU V. Management educaţinal. Referenţial ştiinţific şi metodologic. Chişinău: Centrul Eeditorial-poligrafic al USM, 2014, ISBN 978-9975-71-535-5, 112 p. (coaut. Cojocaru V., Şevciuc M).
Capitole în monografii şi culegeri internaţionale:
1. BODRUG-LUNGU, V. GENDERING Higher Education Curricula at Moldova State University. In: From Gender Studies to Gender IN Studies. Case studies on Gender-Inclusive Curriculum in Higher Education. Resp. ed. Laura Grunberg. Bucharest, CEPES, 2011, p. 73-102. ISBN 978-92-9069-197-6
2. POTÂNG A. (coord.) RACU A, BOTNARI V., BODORIN C.,STAH D., ş.a.Incluziune socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea parteneriatului: Familie- Echipa multidisciplinară- Comunitate. Chişinău: ADPI HUMANITAS, Foxtrot, 2012. ISBN 978-9975-4325-4-2. 91p.
Articole din alte reviste editate în străinătate:
1. GORAS-POSTICĂ V., Repere conceptuale ale managementului proiectelor educationale de interventie, Revista Asociatiei Generale a Învătătorilor din Romînia, editată cu ocazia celui de-al XXXV-lea Congres AGIRO, Slatina, Olt, 21-23 august 2013, 6, 308-309, ISSN 1844-7899.
2. GUTU VL., Obiective educationale versus competente: abordare teleologica. Revista Educaţia Omului De Azi Pentru Lumea de Mîine. 2013, 10. 20-29. ISSN: 1843-9985.
Articole în reviste şi culegeri naţionale:
1. BADARNE Z., PLATON C. Transition from kindegarden to school În: STUDIA UNIVERSITATIS, Chişinău, 2013, nr. 5 (65), p. 110-115. ISSN1857-2103
2. BÂRSA L., POTÂNG A. Relația dintre valorile profesionale și motivația spre succes la adolescenți și tineri. În: PSIHOLOGIE, REVISTA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ. Nr.3, 2013. Chișinău. ISSN 1857-2502, p. 29-35.
3. BODRUG LUNGU V, KOSTINA-RITCHEY E. Impact of parents’ migration on Moldavian youths’ perceptions of family. Family Focus on Global Families. The National Council on Family Relations, USA. Spring 2013, 13-15.
4. BODRUG-LUNGU V. (coautoare) Sciences education in Israel. în: Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012, nr.
5. BODRUG-LUNGU V. Femeile în poziţii decizionale în Republica Moldova. În: Factorul feminin în istorie. Culegere de articole şi documente / AŞM, USM. Chişinău, 2012
6. BODRUG-LUNGU V. Дискурсы пола и гендера в школьном образовании в странах пограничья / In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie, 2012, p….. ISBN 978-9975-71-268-2.
7. BODRUG-LUNGU V., ASAY S., ROBILA M., Family Violence in Moldova. In: Family Violence from a Global Perpsective. A Strengths-Based Approach. SAGE Publications Ltd. Los Angeles, 2013, 108-121.
8. BODRUG-LUNGU V., BOSTAN D., Educaţia de gen şi dezvoltarea durabilă. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă”, 18-19 octombrie, 2013. Ch.: 2013, 15-19. ISBN 978-9975-48-056-7.
9. BODRUG-LUNGU V., Educaţia sexuală din perspectiva dezvoltări personale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 7 pag.
10. BODRUG-LUNGU V., ERIN KOSTINA-RITCHEY, Demographic Trends and the Healthcare System in Moldova: Reforms and Challenges. In: Contemporary Perspectives in Family Research, USA, 2014 (in proces de publicare)
11. BODRUG-LUNGU V., s.a. Dezvoltarea sociodemografică a Republicii Moldova. Programul de Acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo (1994): realizări și priorități pentru viitor. ASM, 2014 (grup de autori, in proces de publicare).
12. BOLEA Z, PLATON C, TURCHINĂ T. Analiza elementelor constitutive ale afirmării personale. În: STUDIA UNIVERSITATIS, Chişinău, 2012, nr.5 (55), p. 111-115.
13. BOSTAN D., Formarea competenţelor pedagogice la studenţi prin prisma valorificării componentei de gen. Studia Universitatis Moldaviae. 5(65), 52-57. ISSN 1857-2103.
14. BOSTAN D., Particularităţile orientărilor valorice la adolescenţi cu părinţii migranţi. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, .9 pag.
15. CUZNETOV L., SEVCIUC M., Repere aplicative de eficientizare a stagiului de practică profesională la specialităţile pedagogice. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, .10 pag.
16. DANDARA O. Premise psihologice şi pedagogice ale ghidării în carieră, in: STUDIA UNIVERSITATIS Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012, p 8-16
17. DANDARA O., DONOS C., Influenţa motivaţiei asupra cererii de educaţie în cadrul studiilor de masterat. Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 67-69.
18. DANDARA O., Paradigma, concept-cheie al teoriei şi practicii educaţionale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, .8 pag.
19. DANDARA O., Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale. Studia Universitatis Moldaviae. 2013, 5(65), 11-14. ISSN 1857-2103.
20. DARII L. Metodele interactive din perspectiva proiectării stategiei învăţării. Conferinţa Ştiinţifică internaţională. „Priorităţi actual în procesul educaţional” 3 decembrie 2010 – Ch: CEP USM , 2011, p.439-447
21. DARII L. Инновационное образование и будущие преподаватели вуза. În: Revista ştiinţifică Studia Universitatis, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, – Chişinău: CE USM, № 5 (45 ) 2011, p.71-77
22. DARII L. К вопросу о внедрении личностно-ориентированного подхода в процесс обучения в рамках (высшего образования). Conferinţa Ştiinţifică naţională cu participare internaţională. “Creşterea impactului cercetării şi a dezvoltării capacităţii de inovare” dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM: Atelierului “Educaţia centrată pe cel ce învaţă. Exemple de practici bune”, organizat în cadrul conferinţei , 22 septembrie, 2011 (in proces de editare)
23. DARII, L., SEVCIUC, M., Непрерывное профессиональное образование педагогических кадров средних профессиональных/специальных учебных заведений. Revistă ştiinţшашсă. 2011, nr. 9 (49), 100 – 108. ISSN 1857-2103.
24. DARII, L., Инновационное образование и будущие преподаватели вуза. În: Revista ştiinţifică Studia Universitatis, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, – Chişinău: CE USM, № 5 (45 ) 2011, p.71-77
25. DARII, L., Самообразование педагога – одно из направлений развития профессиональных компетенций. În: Revista ştiinţifică Studia Universitatis, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, – Chişinău: CE USM, № 9 (39) 2010, p.129-136
26. DRAGALINA G., VELIȘCO N., GUȚU V. Continuitatea în etapele de formare profesională: Aspecte ale formării tânărului specialist chimist. Studia Universitatis, Seria Științe ale Educației, 2011, CEP
27. DRAGALINA G., Asigurarea continuității între etapele formării profesionale și piața muncii. Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
28. DRAGALINA G., GUTU VL., Unele aspecte ale evaluării rezultatelor academice în cadrul predării-învăţării disciplinelor reale. Studia Universitatis Moldaviae. 2013, 5(65), 151-153. ISSN 1857-2103.
29. DRAGALINA G., GUŢU V., Inter- și transdisciplinaritatea – o condiție importantă în formarea inițială, Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
30. DRAGALINA G., Procedee de eficientizare a activității didactice în învățămîntul superior. Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
31. DRAGALINA G., Seminarul Republican de Chimie – o pistă reușită de formare continuă, Calitatea învățămîntului la Chimie –Realități și Perspective, 16 mai 2014, CEP USM, Chișinău, pag.74-79. ISBN 978-9975-71-519-5
32. DRAGALINA G., VELIȘCO N., Aspecte de eficientizare a orientării profesionale, Calitatea învățămintului la Chimie –Realități și Perspective, Chișinău, 2014, pag.80-84. ISBN 978-9975-71-519-5
33. DRAGALINA G., VELIŞCO N., Aspecte de ghidare în carieră. Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
34. DRAGALINA G., VELIŞCO N., Contribuții la formarea profesională a cadrelor didactice. Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
35. GORAS POSTICA V. Dezvoltarea inteligenţei parteneriale prin intermediul proiectelor educaţionale. Didactica Pro. 2013, 3 (79). p.6-10. ISSN 1810-6455.
36. GORAS POSTICA V. Educaţia interculturală şi multilingvă: experienţe letone şi estoniene. Didactica Pro. 2013, 1(77). 33-36. ISSN 1810-6455.
37. GORAS POSTICA V. Formarea de competenţe profesionale în contextul acutal al învăţămîntului superior actual. Studia Universitatis Moldaviae. 2013, 5(65), 31-36. ISSN 1857-2103.
38. GORAS POSTICA V. Identificarea modalităţilor de integrare a minorităţilor naţionale în spaţiul multicultural. Concluzii şi recomandări. Masa rotundă cu participare internaţională „Modele de integrare-experienţe din Letonia, Estonia şi Moldova”, organizată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 19 aprilie, 2013, Didactica Pro, 2013, 2(78), 2-9. ISSN 1810-6455.
39. GORAS POSTICA V. Sinteză metodologică asupra proiectelor de intervenţie educaţională. Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare”, Didactica Pro, 2013, p.45-58. ISBN 978-9975-4215-7-5.
40. GORAS POSTICA V., Managementul proiectelor educaţionale –componentă a culturii profesionale a cadrelor didactice: Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional. 16-17 mai 2013. Ch. UPS „Ion Creangă”, 2013, p.207-211, ISBN 978-9975-46-149-8
41. GORAS-POSTICA V., Metodologia proiectului educaţional de intervenţie: interferenţe manageriale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 9 pag.
42. GORAS-POSTICA V., Negocierea în educaţie – secvenţe conceptual-metodologice. Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 70-72.
43. GORAS-POSTICĂ V., Proiectele de viaţă din perspectivă creştină: reflecţii pedagogice. 9 pag., Materialele Simpozionului ştiinţific: „Biserica ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)” din 14-16 octombrie 2013, organizat de Mitropolia Moldovei în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova. (în curs de editare).
44. GORAŞ –POSTICĂ V, ŞEVCIUC M. Consiliere educaţională şi spirituală: un program de master inedit la USM, În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014, (9 p.) – în proces de editare.
45. GORAŞ –POSTICĂ V, ŞEVCIUC M. Dezvoltarea curriculumului şi cross-curriculumului universitar centrat pe competenţe şi necesităţile pieţei muncii. Capitolul III in monografie
46. GORAŞ-POSTICĂ V. Evaluarea proiectului de intervenţie educaţională: precizări conceptuale şi instrumentale În: DIDACTICA PRO, 2012., 7 p., 0,31 c.a.
47. GORAȘ-POSTICĂ V., Dezvoltarea activităţilor extracurriculare prin intermediul proiectelor educaţionale, în: DIDACTICA PRO…, nr. 5-6, 2011, Chişinău, 7 pag.
48. GORAŞ-POSTICĂ V., Disciplina universitară Managementul proiectelor – o necesitate stringentă., Materialele Conferintei Stiintifice „Integrare prin cercetare si inovare”, 10-11 noiembrie, 2014, USM
49. GORAȘ-POSTICĂ V., Abordare metodologică centrată pe student în procesul de identificare şi elaborare a proiectelor educaţionale, în: Educaţia centrată pe cel ce învaţă: practici pozitive; CEP USM, 2011, 7 pag.
50. GORAŞ-POSTICĂ V., BĂLĂNUŢĂ A., Didactica religiei: reflecții actualizate, În: Didactica PRO, nr. 1(71) Chișinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2012, p.24-28, 0,25 c.a.,
51. GORAŞ-POSTICĂ V., Cercetarea praxiologică a managementului a proiectelor educaţionale de intervenţie. În curs de publicare, În lucrările Conferinţei Internaţionale „Unitate prin diversitate”, ediţia a IV-a cu tema: Formarea şi consolidarea spaţiului european unic din perspectiva integrării europene, 13-15 octombrie, 2014
52. GORAŞ-POSTICĂ V., Competenţa interculturală: funcţionalitate conceptual-practică. În curs de publicare, În: Ghidul Metodologic „Competenţa interculturală”, CE PRO DIDACTICA, Chişinău, 2014. 15 pag.
53. GORAŞ-POSTICĂ V., Educaţia interculurală: idei teoretice şi valenţe practice în domeniul artistic, În: Didactica PRO, nr. 2-3(72-73) Chișinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2012, p. 86-90, 0,18 c.a.
54. GORAŞ-POSTICĂ V., Educaţia non formală: valorificarea potenţialului comunităţii în vederea diversificării ofertei educaţionale a şcolii, În:Făclia, din 17 octombrie 2014, nr. 38 (3340), 3 pag.; coautor: Angela Muşenco
55. GORAȘ-POSTICĂ V., Formarea iniţială a lucrătorului de tineret: un proiect de mari perspective pentru Republica Moldova, în: DIDACTICA PRO…, nr. 3 (67), 2011, Chişinău, p. 48-52
56. GORAŞ-POSTICĂ V., Fundamentele pedagogice ale managementului proiectelor de intervenţie educaţională, În: Studia Universitatis, seria Stiinţele Educaţiei, Nr.1 (47), 2012, USM, Chişinău, 10 pag., 0,45 c.a.
57. GORAȘ-POSTICĂ V., Leadershipul educaţional – o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, CE PRO DIDACTICA, Chişinău, 2011, 92 pag.
58. GORAŞ-POSTICĂ V., Managementul proiectului bazat pe rezultate: o provocare a pieţei muncii pentru oferta educaţională universitară, 8 pag. Materialele Conferinţei Ştiinţifice a proiectului din 21 noiembrie 2014
59. GORAȘ-POSTICĂ V., Managerul de proiect: competenţe reclamate pe piaţa educaţională, în: DIDACTICA PRO…, nr.2 (65), 2011, Chişinău, pag. 22-25
60. GORAŞ-POSTICĂ V., Metodele bazate pe acţiune în calificarea profesională: experienţe din Germania, În: Didactica PRO, nr. 2-3(72-73) Chișinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2012, p.43-49, 0,31 c.a.
61. GORAȘ-POSTICĂ V., Pedagogia proiectului: actualitate şi perspective conceptual-funcţionale, în: STUDIA UNIVERSITATIS, seria Ştiinţele Educaţiei, Nr.5 (45), 2011, USM, Chişinău, p.24-30
62. GORAŞ-POSTICĂ V., Un proiect inedit de profesionalizare în domeniul leadership-ului, În: Didactica PRO, nr. 1(71) Chişinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2012, p. 35-38.
63. GUTU V., Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/dezvoltare continue. În: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L. (12 p.)
64. GUTU V., Curriculum educaţional. Chişinău: CEP USM, 2014, (243 p.)
65. GUTU V., Definirea şi statutul epistemologic al pedagogiei. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014, (9 p.)
66. GUTU V., Problema personalităţii în educaţie: specificul abordării şi legităţile de formare-dezvoltare. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014, (9 p.)
67. GUTU VL., Axiomatica în educaţie. Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 26-28 septembrie, 2013, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 61-63.
68. GUTU VL., Concepţia managementului calităţii în învăţămîntul general. Studia Universitatis Moldaviae, 2013, 5(65), 3-10. ISSN 1857-2103.
69. GUTU VL., NI AL., Axiomatica şi normativitatea în educaţie. Studia Universitatis Moldaviae, 2013, 9(69), 3-6. ISSN 1857-2103.
70. GUTU VL., Profesorul în societatea contemporană: între modernism şi postmodernism. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 19 pag.
71. GUŢU V,, VICOL M. Strategiile didactice în structura paradigmei educaţionale, In: STUDIA UNIVERSITATIS. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012, nr.
72. GUŢU V. Definirea şi statutul epistemologic al pedagogiei. În: Studia Universitatis Moldaviae
73. GUŢU Vl. Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/dezvoltare continuă. În: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.3(85), iunie 2014, p.6-10, ISSN 1810-6455.
74. GUŢU Vl. Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014, prezentat spre editare.
75. GUŢU VL., BODRUG V., BOSTAN D., CHETRUŞ P.,. DANDARA O., DARII L.,DRAGALINA G., GORAŞ V., MIHAILOV E., MURARU E., PAIU M., REPIDA T., ŞEVCIUC M., Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor din perspectiva interconexiunii învăţământului superior şi a mediului economic – Monografie colectivă
76. GUŢU Vl., Curriculumul naţional: retrospectiva schimbării paradigmei educaţionale, în: Univers Pedagogic, Chişinău, 2011 (în curs de publicare).
77. GUŢU Vl., Învăţământul centrat pe competenţe: abordare teleologică, în: Didactica Pro…, nr. 1 (65), 2011, p.2-7.
78. GUŢU Vl., Învăţământul superior şi piaţa muncii: orientări şi tendinţe de interconexiune. Materialele Conferintei Stiintifice Internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014, USM
79. GUŢU Vl., Obiectivele educaţionale versus competenţe: abordare teleologică, în: Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 5(45), Chişinău, 2011, p.5-13.
80. GUŢU Vl., Strategii de optimizare/dezvoltare a curricula pe discipline de studii: argumente şi sugestii. Materialele Conferintei Stiintifice „Integrare prin cercetare si inovare”, 10-11 noiembrie, 2014, USM
81. HUSSAM SAMARA WATTAD, ŞEVCIUC M. Training of teachers: efficiency and perspectives. Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Ch.: 2013, №5(65), p.37-42 ISSN 1857-2103
82. LUNGU V., REPIDA T. Tendinţe de implementare a educaţiei prospective în sistemul de învăţămînt universitar. Studia Universitatis Moldaviae, 2013 9(69), 34-39. ISSN 1857-2103.
83. MIRI Gil, BODRUG-LUNGU V., Leadership and excellence in school. Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 128-130.
84. MURARU E. Interconexiunea dintre curriculumul disciplinei de studiu si cadrul national al calificarilor. P. 5-10. Studia Universitatis, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, – Chişinău: CE USM, № 9 (49 ) 2011, p.5-10
85. MURARU E., , Aspecte ale formării profesionale inițiale a cadrelor didactice/Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice, conf.națională (Chișinău, 2014) coord. șt. Otilia Dandara, CEP USM, 2014, p.32-37
86. MURARU E., Aspecte ale implementării Procesului Bologna în învăţămîntul superior din Republica Moldova. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, .6 pag.
87. MURARU E., Incluziunea – aspect important al dimensiunii sociale în învăţămîntul superior. Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 64-66.
88. MURARU E., USM – promotor al creării Spațiului European al Învățămîntului și Cercetării/Școală, educație, cercetare – de la restricționări ideologice la valori democratice europene (2014; Chișinău). Conferința științifică națională. Rezumatele comunicărilor. / Chișinău: CEP USM, 2014, p.68-69.
89. ORLY NISSEL, BODRUG-LUNGU V., Impact of curriculum on the achievements of students in Israel. . Conferinţa Ştiintifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 131-132.
90. PAIU M., NOSCO R., Noi perspective de reconceptualizare a educaţiei tehnologice în învăţămîntul general-secundar. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă”, 124-128, octombrie, 2013. Ch.: 2013, 15-19. ISBN 978-9975-48-056-7.
91. PAIU M., REPIDA T. Angajarea in cimpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerintele angajatorilor. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014
92. PAIU M., REPIDA T. Perceptia insertiei in cîmpul muncii a absolvenţilor universitari cu profil real versus cerinţele angajatorilor În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Chişinău, 2014, (9 p.)
93. PAIU M., REPIDA T. Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţămîntului universitar cu piaţa muncii. Studia Universitatis Moldaviae. 2013, 9(69), 22-30. ISSN 1857-2103.
94. PAIU M., REPIDA T., “Angajarea în cîmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor (continuare)”. În: Studia Universitatis, nr. 9(79), 2014
95. PAIU M., REPIDA T., “Marketingul educaţional – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări” În: Studia Universitatis, nr. 9(79), 2014
96. PAIU M., REPIDA T., “Opinia absolvenţilor universitari cu referire la competenţele profesionale generale” Materialele Conferintei Stiintifice „Integrare prin cercetare si inovare”, 10-11 noiembrie, 2014, USM
97. PAIU M., REPIDA T., Percepţia de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii de Stat din Moldova, promoţia 2013. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 7 pag.
98. PAIU M., REPIDA T., Pregătirea absolvenţilor pentru inserţia pe piaţa muncii: situaţia actuală şi perspective. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 7 pag.
99. PAIU M., REPIDA T.,ŢURCANU C., “Personalitatea – factor determinant în angajarea absolvenţilor universitari în cîmpul muncii”. Materialele Conferintei Stiintifice „Integrare prin cercetare si inovare”, 10-11 noiembrie, 2014, USM
100. PAIU M., Tehnologiile informaţionale ca suport indispensabil pentru un învăţământ eficient in: STUDIA UNIVERSITATIS. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012
101. PLATON C, BOLEA Z, TURCHINĂ T. Metodologia evaluării calităţii vieţii în mediul educaţional: Algoritmul de elaborare a instrumentelor de evaluare. În: STUDIA UNIVERSITATIS, Chişinău, 2012, nr. 5 (55), p. 101-106.
102. PLATON C., PALADI A. Program de dezvoltare personală prin metode de eficientizare a stilului apreciativ şi optimizare a locului de control În: STUDIA UNIVERSITATIS, Chişinău, 2013, nr. 5 (65), p. 97-102. ISSN1857-2103
103. POTÂNG A, ȘIȘIANU A. Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate. În: PSIHOLOGIE – REVISTA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ; Nr.3; Tipografia Reclama; Chişinău, 2013; ISBN 1857-2502
104. REPIDA T., PAIU M., Noi perspective ale marketingului educaţional. Conferinţa Ştiinţifică „Integrare prin cercetare si inovare”, 26-28 septembrie, Rezumate ale comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2013, 73-75.
105. REPIDA T.,Fformarea competenţelor sociale – oportunitate pentru adaptarea absolvenţilor la noile provocări actuale ale pieţei muncii in: STUDIA UNIVERSITATIS. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012
106. SEMIONOV S., Eficientizarea instruirii prin metacogniţie, Didactica universitară: studii si experiente, 2011.
107. SEMIONOV S., Model al dezvoltării autoreglării academic pe dimensiunea strategică, în revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, ultimul numar seria Ştiinţele Educaţiei, 2011
108. SEMIONOV S., Parteneriatul profesor – student: construirea cunoaşterii prin reflecţie şi autoreflecţie, Culegerea ECC, 2011
109. SEMIONOV S., Studiul individual al studentului: parcurs evolutiv in: STUDIA UNIVERSITATIS. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012
110. SÎRBU A., POTÂNG A. Aspecte psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional. Simpozionul naţional cu participare internaţională. În:KREATIKON „CREATIVITATE. FORMARE. PERFORMANŢĂ.”. Ediţia a IX-a, 6-7 aprilie, Iaşi: PIM, 2012. ISSN 2068 – 1372., p.115-119.
111. SÎRBU A., POTÂNG A., TULBURE T. Considerente psihosociale privind calitatea vieţii. REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ STUDIA UNIVERSITATIS. Seria Ştiinţe ale Educaţiei. 2012 Nr. 5 (55), CEP USM, Chişinău. ISSN 1857-2103, p.119 – 124.
112. SÎRBU A., POTÂNG A., TULBURE T. Manifestări ale stresului psihic și stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal. În: INTELLECTUS ”REVISTĂ DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ„ Numărul 1, 2013, Chișinău: ISSN 1810-7079, p. 96-102.
113. SOLTAN P., SÎRBU A. Emoțiile și cugetarea. În Studia Universitatis, Chişinău, 2013, nr. 9 (69), p. 112-116.
114. ŞEVCIUC M. (coautor). Evaluarea/autoevaluarea managementului educaţional la nivel de raion/municipiu şi instituţie de învăţămînt. Metodologie. Indicatori. Chestionare. Chişinău: CEP USM, 2012, 67 p. ISBN 978-9975-71-251-4.
115. ŞEVCIUC M. Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare – premisă a eficienţei formării profesionale. / In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie, 2012, p.95-97. ISBN 978-9975-71-268-2.
116. ŞEVCIUC M., GORAŞ-POSTICĂ V. Relaţia învăţămîntului superior cu piaţa muncii în viziunea actorilor educaţionali universitari. / În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”, 2-3 noiembrie, 2012, p. 461-464. ISBN 978-9975-56-072-6
117. ŞEVCIUC M., Importanţa formatorilor pentru sistemul educaţional modern. Materialele Conferintei Stiintifice „Integrare prin cercetare si inovare”, 10-11 noiembrie, 2014, USM
118. TOMA S., Liniamente metodologice de studiere a particularităţilor relaţionale în procesul de adaptare şcolară. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invatamintul postmodern: eficienta si functionalitate”. 15 noiembrie, 2013. Ch.: CEP USM, 2013, 7 pag.
119. TURCHINĂ T, PLATON C, BOLEA Z. Starea subiectivă de bine – semnificaţii şi implicaţii. În: STUDIA UNIVERSITATIS, Chişinău, 2012, nr. 5 (55), p. 115-119.
120. TURCHINĂ T., DUCA C. Suferința și iertarea în viziunea consilierii psihologice și pastorale. În: MATERIALELE SESIUNII NAȚIONALE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI. Chișinau, USM, 2013.
121. TURCHINĂ T., MACARI S. Dependența de rețele de socializare. În: MATERIALELE SESIUNII NAȚIONALE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI. Chișinau, USM, 2013.
122. TURCHINĂ T., POPOV V. Calitatea vieţii şi funcţionarea psihosocială la persoanele cu dizabilităţi de vedere. REVISTA STUDIA UNIVERSITATIS. Seria Ştiinţe ale educaţiei. 2011, nr 39 p. ISSN 1857-2103.
123. VARANIȚA IU., DRAGALINA G. Aspecte ale studiului comparativ al curriculum-ului modernizat la chimie. Studia Universitatis, Seria Științe ale Naturii și exacte, Studia Universitatis, Seria Științe ale Educației,Chișinău, 2011
124. VELIȘCO N., DRAGALINA G., Dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului gimnazial de chimie. . Studia Universitatis, Seria Științe ale Educației, 2011.
125. VELIȘCO N., Învăţămîntul superior la începutul anului şcolar 2010-2011. Ziarul „Univers pedagogic”, 2011.
126. АНЦИБОР Л. Субъективная картина мира и образ жизни, как источник развития и формирования зрелой личности. REVISTA STUDIA UNIVERSITATIS. Seria Ştiinţe ale educaţiei. 2011, nr 39, p. ISSN 1857-2103.
127. АНЦИБОР Л., КОНСТАНТИНОВА С., ЕФРЕМОВА Н. Жизнестойкость как форма проявления личностного потенциала и социально-психологической адаптации. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ”CREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢI DE INOVAREA” dedicată aniversării 65 de la fondarea Univarsităţii de Stat din Moldova: Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe sociale, 21-22 septembrie, 2011. Vol. 2. 148- 151. ISBN 978-9975-71-151-7.
128. ВЕЛИШКО H, МИХАЙЛОВА E., Стандарты эффективности обучения химии в гимназическом и лицейском образовании, Editura Lyceum, 2012.
Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):
1. ŞEVCIUC M., TRIBOI I. Metodologia cercetării şi statistica aplicată în psihologie şi pedagogie. Suport de curs. Ch:: CEP USM, 2013. 160 p.
2. CHETRUȘ P., Metode electrochimice de analiză, manual pentru învățămîntul universitar. CEP, USM, Chișinău, 200 pag.
3. CHETRUȘ P., Chimie analitică, manual pentru învățămîntul universitar, editura CEP, 132 pagini
4. CHETRUȘ P., Chimie analitică, Metode Electrochimice de Analiză, manual pentru învățămîntul universitar, editura CEP, USM, Chișinău, decembrie 2013, 134 pagini, ISBN 978-9975-71-471-6
5. COJOCARU N. Cercetare calitativă, CEP, USM, Chișinău, 2010, 175 p
6. COJOCARU N. Psihologia influenţei sociale, CEP USM, Chișinău, CEP USM, 2011, 115 p.
7. COJOCARU N., Strategii de motivare în câmpul organizaţional, CEP USM, Chişinău, 2013, 140 p.
8. DRAGALINA G., VELIȘCO N., BULMAGA P., REVENCO M. Chimie. Manual pentru clasa a 12-a. Editura „ARC”, 2011, 192 pagini. ISBN 978-9975-61-620-1.
9. DRAGALINA G., VELIȘCO N. CHIMIE, manual pentru cl. a 7-a. Chișinău, editura Arc, 2012, 190 pag. ISBN 978-9975-61-690-4
10. DRAGALINA G., VELIŞCO N., KUDRIŢCAIA S. Chimie, Manual pentru clasa a 8-a, Ch.: ARC, 2013, 160 p. ISBN 978-9975-61-736-9.
11. GUTU VL., Management educational. Ch.: CEP USM, 2013. 532p. ISBN 978-9975-71-413-6.
12. GUTU VL., Pedagogie. Ch.: CEP USM, 2013. 507p. ISBN 978-9975-71-450-1.
13. PLATON C. Psihodiagnostic clinic, CEP USM, Chişinău, 2012, 219 p.
14. PLATON C. Psihodiagnostic educaţional, CEP USM, Chişinău, 2013, 220 p.
15. PLATON C. Psihodiagnostic organizaţional, CEP USM, Chişinău, 2011, 232 p.
16. PLATON. C. COJOCARU N., BOLEA Z. (et al.), Probleme actuale ale psihologiei învățămîntului superior, CEP USM, Chișinău, 2013, 240 p.
17. POGREBNOI I., DRAGALINA G., BOTNARU М., Lucrări practice la Chimia Organică. Indicație metodică pentru studenți, CEP, USM, Chișinău 2011, 64 pag. (rus). ISBN 978-9975-70-937-8.
18. POTÂNG A. (coord.) Pravițchi G., Racu J., Paladi O., Mocanu V., Tulbure T ș.a. Psihologie generală. Suport de curs. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, CEP USM, 2013. CZU 159.9(075.8) P 97. ISBN 978-9975-444-0 p. 269
19. POTÂNG A., BOTNARI V., Antrenamentul competențelor comunicative. Culegere de teste, tehnici, exerciții pentru studenți. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, CEP USM, 2013. CZU 37.015.3:378. P.88, ISBN 978-9975-71-472-3. p. 132
20. POTÂNG A., MUNTEANU N., Iniţiere în psihologia comunicării. Suport de curs pentru studenţi. Chişinău: Editura Pontos, 2012. ISBN 978-9975-51-349-4. 152p
21. REPIDA T., Educaţia nonformală: abordare teoretică şi metodologică. Note de curs. Ch.: CEP USM, 2013. 179p. ISBN 978-9975-71-388-7.
22. SEVCIUC M., coord., Didactica universitară. Studii şi experienţe, editia a II-a. Ch.: CEP USM, 2013. 241p. ISBN 978-9975-71-434-1.
23. SÎRBU A. Semiologia proceselor psihice. Compendiu, CEP USM, Chişinău, 2010.
24. TOLSTAIA S. Psihologia vîrstelor. Vîrsta adultă mijlocie. CEP USM, Chişinău, 2011, 65 p.
25. TOLSTAIA S. Психологические особенности самоактуализации женщин среднего возраста, CEP USM, Chisinau, 2012. 295 p.
26. VELIȘCO N. , MIHAILOV E. Chimia.Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială. Editura „Cartier”, 2011, 99 pagini.
27. VELIȘCO N. MIHAILOV E. Organizarea procesului educaţional la chimie în anul şcolar 2011-2012. Organizarea şi dirijarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Anul de studii 2011-2012. Sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale. Editura „Î.S.E.-P Tipografia Centrală”, 2011 pag. 255-262.
28. VELIȘCO N., MIHAILOV Е., Химия. Методический гид для гимназий с русским языком обучения. Editura „Cartier”, 2011, 99 стр.
29. VELIȘCO N., Curricuculum la Didactica Chimiei, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică USM, Chișinău, editura LIceym , 2012, 20 pag.
30. VELIȘCO N., GODOROJA R., DRAGALINA G., REVENCO M., MIHAILOV E., DRUȚA V., // Programe pentru examenele de bacalaureat la chimie, 2012, www.aee.edu.md
31. VELIȘCO N., MIHAILOV E. Recomandari metodice privind organizarea procesului educational la chimie în anul 2012-2013, Chișinău, 5 pag.
32. ДАРИЙ Л., ОЗЕРОВА Е., КОНСТАНТИНОВА С., координатор ДАНДАРА О. Педагогика: Учебное пособие. . – Ch: CEP USM, 2011
33. ДРАГАЛИНА Г., ВЕЛИШКО Н., КУДРИЦКАЯ С., ПАСЕЧНИК Б. ХИМИЯ, учебник для 8-го класса. Изд-во Aрк, Ch., 2013, 160 стр. ISBN 978-9975-61-736-9.
34. МИХАЙЛОВА E., Н. ВЕЛИШКО, Методические рекомендации по организации учебного процесса по химии в 2012-2013 г, Кишинев, 5 стр.
35. ПОГРЕБНОЙ И., ДРАГАЛИНА Г., Практические работы по органической химии. CEP USM, Chișinău, 2012, 84 pag. ISBN 978-9975-71-184-5.
În reviste de categoria B
1. POTÂNG A., SÎRBU A., TULBURE T. Manifestări ale stresului psihic și stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal. REVISTA INTELLECTUS, nr.1/2013. ISSN 1810-7079. AGEPI p. 96-102.

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

1. PLATON C. CHETRARI V. Stima de sine: delimitări conceptuale. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ÎNVĂŢĂMÎNTUL POSTMODERN ÎNTRE EFICIENŢĂ ȘI FUNCŢIONALITAT. Chiţinău, 15 noiembrie, 2013
2. POTÂNG A, ȘIȘIANU A. Eul real versus eul ideal – potenţiale cauze ale tulburărilor de comportament la minori. În: PROFILAXIA TULBURĂRILOR COMPORTAMENTALE LA MINORI – INOVAŢII, PROVOCĂRI ŞI TENDINŢE ÎN EDUCAŢIA MODERNĂ, IX-a Conferinţă Internaţională a psihologilor practicieni, 24-25 mai, 2013; Chişinău. ISBN 978-9975-4454-8-1, p. 45-46.
3. POTÂNG A., SÎRBU A. Sursele stresului ocupațional și satisfacția în muncă. Conferinţa internaţională ÎNVĂŢĂMÎNTUL POSTMODERN ÎNTRE EFICIENŢĂ ȘI FUNCŢIONALITAT. Chiţinău, 15 noiembrie, 2013
4. POTÂNG A., ŞIŞIANU A. Corelaţia dintre inteligenţa interpersonală şi reprezentarea socială a fericirii la tineri. A II-a Conferinţă internaţională a psihologilor şcolari „PARADIGMELE INTELIGENŢEI ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ”, 24 aprilie 2012; Chişinău; Tipografia ”Sirius” SRL; ISBN 978-9975-57-045-9. p. 212-215.
5. SÎRBU A., POTÂNG A. Aspecte ale relației dintre motivația în muncă, satisfacție profesională și comportament civic organizațional. CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE INDUSTRIALĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ Horia D. Pitariu. Ediția a XIII-a, 26-27 aprilie 2013, Brașov, p. 53-34.
6. SÎRBU A., POTÂNG A. Aspecte psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional. Simpozionul naţional cu participare internaţională KREATIKON „CREATIVITATE. FROMARE. PERFORMANŢĂ.”. Ediţia a IX-a, 6-7 aprilie, Iaşi: PIM, 2012. ISSN 2068 – 1372., p.115-119.
7. SÎRBU A., POTÂNG A. Dimensiunile psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional. Conferinţa ştiinţifică internaţională „ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ, PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII” Ediţia a II-a. Volumul I. UPS „Ion Creangă”, 16 decembrie, Chişinău, 2011. ISBN 978-9975-46-107-8., p.172-178.
8. TULBURE T. Bunăstarea fizică  dimensiune a calităţii vieţii. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE” Chişinău, USM, 25-26 septembrie 2012. ISBN 978-9975-71-268-2, p.143 – 146.
9. TURCHINĂ T., Efectele stilului de atașament asupra relației părinți-copii. În: UNITATE PRIN DIVERSITATE: MATERIALELE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE STANDARDELE EUROPENE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE. Ediția a V-a. 2-3 mai, 2013. Chișinau, 2013.
10. TURCHINĂ T., PLATON C., BOLEA Z. Starea de bine şi factorii de rezilienţă în familia copilului cu dizabilităţi. În: PROBLEMATICA EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PERSPECTIVE ŞI SOLUŢII PRACTICE. Chişinău, 19-20 octombrie, 2012, pp.304-312.

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale

1. PLATON C., BADARNE Z. Factorii adaptării şcolare În: INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE. Conferința științifică, 26-28 septembrie 2013, CEP USM, Chișinău, 2013, p. 122-125.
2. PLATON C., PALADI A. Aprecierea interpersonală din perspectiva orientărilor implicite şi constructive În: INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE. Conferința științifică, 26-28 septembrie 2013, CEP USM, Chișinău, 2013, p 82-85.
3. POTÂNG A., BÎRSA E.. Relația dintre valorile profesionale și motivația spre succes la adolescenți și tineri. PSIHOLOGIE. REVISTA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ NR.3 , Chișinău, 2013. ISSN 1857-2502. p. 29-35
4. POTÂNG A., SÎRBU A., TULBURE T. Considerente psihosociale privind calitatea vieţii. REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ „STUDIA UNIVERSITATIS”. Seria Ştiinţe ale Educaţiei. 2012 Nr. 5 (55), CEP USM, Chişinău. ISSN 1857-2103. p.119-124
5. POTÂNG A., ŞIŞIANU A. Reprezentarea socială a fericirii la tineri. Rezumatele comunicărilor Conferinţei Interuniversitare „EDUCAŢIE PRIN CERCETARE− GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR”, Ştiinţe socioumaniste, CEP USM, Chişinău, 3-4 mai 2012. ISBN 978-9975-71-235-4., p. 91-
6. POTÂNG A., ŞIŞIANU A. Starea subiectivă de bine în funcție tipul de personalitate. PSIHOLOGIE. REVISTA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ NR.3 , Chișinău, 2013. ISSN 1857-2502. p. 78-86
7. TURCHINĂ T. Personalitatea adolescentului – implicații pentru starea de bine, Materialele a X-a conferință națională cu participare internațională științifico-practică a psihologilor „DIMENSIUNI CONTEMPORANE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI”, Chișinău 16 mai, 2014, p. 55-59.

Granturi internaționale și naționale câștigate cu indicarea volumului finanțării și a coordonatorului de proiect
1. Proiectul naţional „Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor din perspectiva interconexiunii învăţămîntului superior şi a mediului economic” Coordonator – Vladimir Guţu, dr.hbt., prof.univ., – 1328 mii lei
2. Proiectul „Managementul în contextul politicilor de asigurare a calitaţii învăţămîntului din Republica Moldova”. Coordonator – Vladimir Guţu, dr.hbt., prof.univ

Manifestări ştiinţifice organizate
1. Conferința Științifică națională cu participare internațională ”Creşterea impactului cercetării şi a dezvoltării capacităţii de inovare” dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM”, 21-22 septembrie, 2011
2. Conferința Științifică națională cu participare internațională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 spetembrie, 2012
3. Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 26-28 spetembrie, 2013
4. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate”, 15 noembrie, 2013
5. Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 2014
6. Conferința Științifică națională cu participare internațională “Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie, 2014
7. Masa rotunda „Perceptia absolventilor cu privire la insertia pe piata muncii”, 14 martie, 2014
8. Masa rotunda „Ghidarea in cariera si marketingul educational – deziderate de asigurare a calitatii educatiei”, 19 spetembrie, 2014
9. Masa rotunda „Noi abordari conceptuale ale formarii profesionale initiale si continue din perspectiva interconexiunii invatamintului superior si a mediului economic”, octombrie, 2012.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe Sociale și Economice”, LCŞ „Dezvoltarea politicilor educaţionale

7.75 / 0.42

1/28

84

10.8