Sociologia politiciiCENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE
LCŞ „Sociologia politicii”

Date de contact

MD-2009, Chişinău, str. Mateevici, 60
Bl.1, aud.28, tel/fax: (+373-22) 57-77-39
E-mail: cpe.usm@gmail.com

Echipa de cercetare

1. Moşneaga Valeriu, dr.hab., prof. univ.
2. Ţurcan Valentin, dr., conf.univ.
3. Creţu Mihai, master
4. Colaţchi Angela, dr., conf.univ.
5. Iaţco Mariana
6. Svetlicinâi Rodica, dr., conf.univ.
7. Lazariuc Cristina

Directii de cercetare

• Integrarea Europeană a Republicii Moldova: posibilităţi şi provocări noi.
• Problema transnistreană în noile circumstanţe: atitudinea elitelor şi aspiraţia maselor.
• Dezvoltarea parlamentarismului şi consolidarea instituţiilor democratice.
• Problemele afirmării democraţiei în societăţile în tranziţie.
• Cultura şi etica politică.
• Instituţiile politice – purtători şi promotori ai interesului naţional. Republicii Moldova.
• Politici migraţioniste ale RM: realităţi şi perspective

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

Proiecte internaţionale de cercetare

• Internationalization and implementation of western educational standards in the post-soviet states: from building network towards joint research
• Comparative Analysis for Regional Security and Frozen Conflicts
• Parteneriatul Estic: Obiective – practici – provocări. Analiza procesului de implementare în statele incluse în program

Publicații pentru anii 2010-2014

1. V.Mosneaga, V.Moraru. Moldovan Labour Migration in Ita¬ly and Spain. Montanari A. (coord.) BraiNet-Working: Migra¬ti¬on Flows Feeding into Business Internati¬onalisa¬tion. – Rome, Rubbettino, 2010, pp.199-238. Italy. 2,0 c.a.
2. V.Mosneaga, В. Цуркан, Руснак Г. Влияние внешнего мира на миграционные ориентации молдавских студентов. // Молодежь перед цивилизационным выбо¬ром: на материалах Республики Молдова и Юга Ро¬ссии. Вып.II. – Ставрополь-Кишинев, 2010, c.16-27. Rusia. 0,5 c.a.
3. V.Mosneaga, V.Moraru, V.Turcan, Gh. Rusnac.. Fetetele unui process: migratia for¬tei de munca din Republica Moldo¬va in Italia. – Chisinau, Editerra Prim, 2011, 264 p. 17,5 c.a.
4. V.Mosneaga Молдавские трудовые мигран¬ты в Испании: проблемы возвра¬ще¬ния. // Stiinta politica in Republica Moldova: reali¬zari si perspective. Vol.I. – Chisinau, AMSP, 2011, p.161-175. 1,0 с.а.
5. V.Mosneaga, Цуркан В. Молдавское студенчество об участии молодежи в общественных преобразованиях (по результатам социологических исследований). // Цiннiсний вимiр полiтичноi дiяльностi: тео¬рiя практика розвитку сучасного украiнського суспiльства: Збiрник наукових праць / Ред. ко¬л¬легiя: Ю.М.Бардачов, В.Ф.Цвих, Ф.Г.Семен¬ченко та iн. – Херсон: “Олдi-плюс”, 2011, c.55-60. Ucraina0,15 с.а.
6. V.Mosneaga, Морару В., Руснак Г. Маятник миграции. – Кишинэу: Tipografia-Sirius, 2012, 200 c. 12 c.a.
7. V.Mosneaga, Бурдельный Е.,Васильева Л.,Малиновская Е. Проблемы реинтеграции и возвращения трудовых мигрантов из ЕС в страны програничья- Вильнюс: издательство ЕГУ, 2012, 344 c. Lithuania, 21,2 с.а.
8. V.Mosneaga, V.Turcan. Capitalul uman – factor al situaţiei migratorii în mobilitatea persoanelor cu studii superioare// Brain drain. Cazul Republicii Moldova. – Chisinau, IIESP, 2011, 0,8 c.a.
9. Mosneaga, V.Turcan. Migraţia potenţială şi reală a populaţiei cu studii superioare// Brain drain. Cazul Republicii Moldova. – Chisinau, IIESP, 2011, 0,7 c.a.
10. V.Mosneaga, V.Turcan. V.Moraru. Fenomenul migraţiei în viziunea studenţilor: atitudini şi strategii// Brain drain. Cazul Republicii Moldova. – Chisinau, IIESP, 2011, 1,8 c.a.
11. V.Mosneaga, A.Tofan. Die internationale Arbeitsmigration und ihre Auswirkungen. K.Bochmann, V.Dumbrava, D.Müller, V.Reinhardt (Hg.) Die Republik Moldau, Republica Moldova. Ein Handbuch. – Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 2012, pp.230-242.
12. ISBN 978-3-86583-557-4 Germania, 1,0 c.a.
13. V.Mosneaga, V.Cirlig. Migration Movements between Moldova and the EU: Policies and Numbers. ICMPD, Research Papers drafted within the framework of the “Building Training and Analytical Capacities on Migration in Moldova and Georgia (GOVAC)” project. Internship to ICMPD, September 2011, Vienna, OstWest Media, 2012 ISBN: 978-3-900411-77-0. Austria. 2,0 c.a.
14. V.Mosneaga, M. Iatco, Gh. Rusnac. Migraţia de muncă în Spania din Europa de Est: fluxurile şi căile de imigrare // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). – nr.3 (LVIII), 2012. – Chişinău: CEP USM, 2012, p.72-96.1,0 c.a.
15. V.Mosneaga. European integration of Moldova in context of the “EU-Moldova” Acti¬on Plan. // Europejska polityka sasiedztwa Unii Europej¬s¬kiej, Pietraś M., Stachurska-Szczesiak K., Misia¬giewicz J. (eds.). – Lublin, 2012, pp. 131-146.Poland.1,0 c.a.
16. V.Mosneaga, V.Turcan. Миграция и интеграция: молдавские трудо¬вые мигранты в Европейском Союзе// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). – nr.4 (LIX), 2012. – Chişinău: CEP USM, 2012, p.111-149. 1,75
17. R. Svetlicinâi. Experienţa internaţională şi practicile implemen¬tate în Republica Moldova privind strategiile de reîntoarcere şi reintegrare a migranţilor de muncă // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). – nr.2 (LVII), 2012. – Chişinău: CEP USM, 2012, p. 42-58
18. V.Mosneaga. The Moldavian Labour Migrants Abroad: Returning and Reintegration Problems (on The Example of Italy). // EU Migration Policy and Its Reflection in Third Countries: Belarus, Moldova, Russia, Ukraine. ISCOMET Institute for Ethnic and Regional Studies. – Chisinau / Maribor, 2012, p 224–241.Slovenia 1,0 c.a
19. V.Mosneaga. Moldovan Labour Migrants in the European Union: Problems of Integration// CARIM-East Research Report 2012/41, Migration Policy Centre, http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-41.pdf.Italy. 1,3 c.a.
20. M.Iațco. Politici de reîntoarcere a emigranților în contextul crizei financiare” în materialele la conferinţa internaţională .Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de securitate” ediţia IV, 25-27 mai, 2012 Sibiu, Romania. Vol-I, pag. 115-123. , 0.4c.a.
21. M.Iațco. Migraţia de muncă în Spania din Europa de Est: fluxurile şi căile de imigrare” în revista ştiinţifică trimestrială MOLDOSCOPIE nr. 3 (LVIII) 2012 p.72-95. 0.4c.a.
22. M.Creţu, Atitudinile şi mentalităţile migranţilor: un demers în facilitarea reîntoarcerii şi reintegrării migranţilor pentru muncă în Moldova, Revista Ştiinţifică a USM STUDIA UNIVERSITATIS, Nr.8(58), p.178-184, ISSN 1814-3199, 2012. 0.4c.a.
23. M.Creţu, Modalitățile de acoperire a subiectului migrației de media naționale (Studiu de caz: posturile de televiziune Moldova 1, Prime TV, Jurnal TV, Publika TV), Revista Științifică Trimestrială MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), NR.2 (LXV), p.70-83, ISSN 1812-2566, 2014. 0.4c.a.
24. C.Lazariuc. Copiii migranţilor cauza emigrării şi/sau motivaţia reîntoarcerii // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). nr.3 (LVIII) – Chişinău: USM, AMSP, 2012, pag. 51 – 71; 1,1 c.a.
25. C.Lazariuc. A privi tineretul studios, ce pleacă peste hotare, prin ochii unui student ce rămîne //Ghidul metodologic ştiinţifico-practic pentru cadrele didactice, elevi şi studenţi: Şcoala secolului XXI, în condiţiile creşterii migraţiei tinerilor peste hotare: Se consacră Anului European al Cetăţeniei – 2013 (în special tinerilor –subiecţi ai educaţiei), – Chişinău, 2013, pag. 107-114. 0.4c.a.
26. V.Mosneaga, V.Turcan, Gh. Rusnac. Republica Moldova in contextul migratiilor. Lista bibliografica (1990-2012). – Chisinau: USM, USPEE, 2013, 216 p. 6,5 c.a.
27. V.Mosneaga., V. Batrinescu. Cercetare privind influenta migratiei asupra dezvoltarii comunitatii (in viziunea gospodariilor casnice din fostul judet Orhei). / Hilfswerk Austria International, Centrul de investigatii sociologice si studii de marketing CBS-AXA. – Chisinau, Policolor, 2013, 137 p., 5,3 c.a.
28. V.Mosneaga, O., Davydova-Minguet, O.Pozniak. Gendered Migration from Moldova and Ukraine to the EU: Who Cares? // Liikanen I., Scott J.W., Sotkasiira T. (eds) Borders, Migration and Regional Stability in the EU’s Eastern Neighbourhood. – Karelian Institute of the University of Eastern Finland, 2014, p.225-240.Finland/1,25 с.а.
29. V.Mosneaga, M. Iatco. Caminos de emigration de la Europa del este a Espana. Un analisis comparada: Romania, Bulgaria, Moldavia y Ucraina. // Revista de Estudios Europeos, #62, 2013, p.13-35,Valladolid, Spain,1,0 c.a.
30. V.Mosneaga. Irregular transit migration of Moldovan citizens to the European Union countries. Duvell F., Molodikova I. (eds.) Transit Migration in Europe. – Amsterdam University Press. 2014. Nitherlands. 1,5 с.а.
31. В. Цуркан, В.Мошняга. Республика Молдова на перепутье. Европейский Союз vs Таможенный Союз. // Восточное партнерство: Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой. Под научной редакцией П.Байора. – Краков, Ksiegarnia Academicka, 2013, с.191-199, Poland.0,3 с.а.
32. V.Mosneaga. Economic crisis and modern problems of returns of Moldovan labor migrants // Studia Securitatis, Tome VIII, No.1, 2014, pp.123-136, Sibiu, Romania.1,25 c.a.
33. 22. V.Mosneaga. Republic of Moldova: diaspora and diaspora policy. // Slovak Journal of Political Sciences, Volume 14, 2014, No.2, pp.3-27, Trnava, Slovakia. 1,6 c.a
34. В.Мошняга, В. Цуркан,. Байор П.. Общественное мнение населения Республики Молдова о внешней политике страны. // Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, 2014, Krakow, Poland.0,5 c.a.
35. V.Mosneaga. Provision of expertise for an inventory of migrant support measures from a skills and employment perspective. MISMES country study – Republic of Moldova- Torino, European Training Foundation, 2014, Italy.2,75 c.a.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe Sociale și Economice”, LCŞ „Sociologia politicii”

5.0 / 0.0

6/304

30

6.0