Analele Ştiinţifice ale USM. Lucrări Studenţeşti

AVIZ  

Recepţionarea materialelor privind editarea culegerii „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2017

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare, Institutul de Cercetare şi Inovare (ICI) va organiza editarea rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au media generală nu mai mică de 8 pentru facultăţile cu profil real şi de 8,5 pentru facultăţile cu profil sociouman, şi intenţionează a se înscrie la studii superioare de masterat/doctorat. Lucrările acestor studenţi şi masteranzi sunt recomandate spre publicare de către Comisiile de licenţă şi de masterat, în comun cu şefii de departamente ale facultăţilor respective. Articolele trebuie sa fie însoţite de:

  • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii respective, prin care se va adeveri înaintarea lucrării pentru publicare, indicând nota medie a fiecărui student. Extrasul va fi confirmat prin semnătura decanului şi ştampila facultăţii. Se solicită lista integrală a studenţilor ale căror lucrări sunt recomandate spre publicare.
  • avizul conducătorului ştiinţific semnat;
  • adnotarea articolului în una din limbile franceză sau engleză, care va include cel mult 70 cuvinte.
  • varianta electronică a tezei ce a fost prezentată la susţinere, în format PDF

Materialele urmează a fi prezentate la ICI în corespundere cu cerinţele indicate, find însoţite de extrasul din procesul verbal al Consiliului Facultăţii până la 4 iulie 2017 (biroul 24, bl.II Anexă, tel. 067560420, 067560415). Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor indicate, sau vor fi prezentate după data stabilită nu vor fi acceptate. Cheltuielile pentru editare vor fi suportate parţial de către autori la prezentarea articolului: 50 lei contra unui exemplar al culegerii. Plata se efectuează în numerar la prezentarea articolului. Centrul editorial-poligrafic al USM (dl Igor Glavan) va asigura multiplicarea culegerii în tirajul stabilit ulterior până la 1 octombrie 2017.