Sindicatul USM

MISIUNEA organizaţiei sindicale a USM este apărarea intereselor social-economice ale angajaţilor USM Domeniile de competenţă ale Comitetului sindical: – Drepturile şi obligaţiunile angajatorului – Drepturile şi obligaţiunile salariaţilor – Dezvoltarea parteneriatului social – Contractul individual de muncă – Relaţiile individuale de muncă – Salarizarea, pregătirea profesională, protecţia muncii şi ocrotirea sănătăţii salariaţilor – Creşterea sporurilor salariale – Asigurarea controlului asupra respectării legislaţiei în vigoare – Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale membrilor colectivului – Organizarea odihnei şi a tratamentului balneoclimateric al angajaţilor – Sporirea eficienţei managementului sindical Comitetul Sindical al USM ales la 9 decembtrie 2009 Preşedintele Comitetului Sindical -conf. univ. dr. habil. Dumitru CĂLDARE

Nr
Nume, prenume
Facultatea sau subdiviziunea
1
Purcic Veaceslav
Biologie şi Pedologie
2
Robu Ştefan
Chimie şi Tehnologie Chimică
3
Cîrnaţ Teodor
Drept
4
Dmitroglo Liliana
Fizică
5
Coandă Svetlana
Istorie şi Filosofie
6
Lescu Mihai
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
7
Babin Cristina
Limbi şi Literaturi Străine
8
Ţurcanu Nicanor
Litere
9
Sîrbu Parascovia
Matematică şi Informatică
10
Goncear Valeria
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
11
Andrieş Vasile
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
12
Salcuţan Lilia
Sociologie şi Asistenţă Socială
13
Bradu Margareta
Ştiinţe Economice
14
Ceban Lilia
Administraţia
15
Doni Gutiera
Biblioteca Centrală Universitară
16
Zarija Valeriu
Orăşelul studenţesc
17
Brânzan Parascovia
Blocurile de studii
18
Sloninov Oleg
Serviciul ingineresc

Comisia de cenzori  aleasă la 9 decembtrie 2009

 Nr Nume, prenume Facultatea sau subdiviziunea
1 Dumneanu Victor Drept
2 Chiricenco Nicolae Litere
3 Secrieru Ion Matematică şi Informatică
4 Caprian Iulia Ştiinţe Economice
5 Urse Nelea Orăşelul studenţesc

SCURT ISTORIC La data fondării, 1 octombrie 1946, Universitatea de Stat din Chişinău avea numai 35 de cadre ştiinţifico-didactice, inclusiv 3 profesori universitari, 2 doctori în ştiinţe, 8 candidaţi în ştiinţe, 10 lectori superiori şi 13 asistenţi fără titlu ştiinţific. În prezent, Organizaţia Sindicală a Universităţii de Stat din Moldova dispune de un potenţial intelectual deosebit: 1134 cadre didactice, inclusiv 9 academicieni, 90 doctori habil., 364 doctori în ştiinţe, profesori şi conferenţiari universitari, 434 doctoranzi, 2500 masteranzi, toţi fiind membri ai organizaţiei sindicale. Ca structură, organizaţia sindicală a USM cuprinde 21 organizaţii primare şi 97 grupe sindicale cu un număr de 2564 de angajaţi, membri ai sindicatului. ACTIVITĂŢILE COMITETULUI SINDICAL În ultimii 5 ani, Comitetul Sindical şi-a diversificat în mod substanţial formele şi metodele de activitate sindicală, a contribuit mult la sporirea eficienţei, calităţii şi prestigiului muncii. Vectorul european în integrarea sindicală a devenit astăzi o prioritare în dezvoltarea de perspectivă a organizaţiei sindicale a Universităţii de Stat din Moldova. Comitetul Sindical consideră drept obiective primordiale în activitatea sa apărarea intereselor şi drepturilor social-economice ale angajaţilor şi a dreptului la odihnă şi tratament sanatorial, precum şi protecţia socială (salarii decente, asigurarea cu spaţiu locativ etc.), consolidarea organizatorică a sindicatului, intensificarea unităţii de acţiun a tuturor verigilor sale, conlucrarea constructivă şi eficientă cu administraţia. Comitetul sindical examinează programe, concepţii, strategii de stat privind dezvoltarea social-economică, dezvoltarea ştiinţei şi învăţămîntului, inclusiv a USM, acte legislative şi normative ce reglementează raporturile de muncă şi de drept. Sindicatul negociază şi încheie cu administraţia USM Contractul colectiv de muncă, apără drepturile membrilor de sindicat şi ale organelor sindicale, efectuează controlul asupra respectării legislaţiei muncii, participă activ la stabilirea salariului angajaţilor, monitorizează procesul de stabilire a suplimentului echitabil la salariu, de comun acord cu administraţia realizează parteneriatul social Sindicat-Rectorat, conform Convenţiei Colective ramurale şi a Contractului colectiv de muncă, realizând în fapt dialogul social. Pe parcursul ultimilor ani a fost realizată în mare măsură o conlucrare constructivă şi eficientă a Comitetului Sindical şi a birourilor sindicale de la facultăţi şi alte subdiviziuni cu rectoratul şi decanatele în vederea îndeplinirii planurilor de ameliorare a condiţiilor de muncă, odihnă şi tratament pentru angajaţi, de organizare a manifestărilor cultural-sportive, de asigurare a securităţii muncii, de ocrotire a sănătăţii, inclusiv asigurarea condiţiilor sanitare pentru igiena personală, precum şi asigurarea personalului tehnic cu îmbrăcăminte şi încălţăminte specială pentru protecţia individuală. Comitetul Sindical a organizat şi a participat la mitinguri de protest, la pichetări, a adresat organelor de resort şi a publicat în mass-media mai multe sesizări privind majorarea salariilor angajaţilor. În continuare, Comitetul sindical îşi propune sporirea eficienţei managementului sindical prin modificarea substanţială a atitudinii faţă de obligaţiunile obşteşti, asigurarea şi restructurarea activităţii sindicale în subdiviziunile USM, sporirea calităţii muncii prestate. INTEGRAREA SINDICALĂ În contextul fenomenelor sociale integraţioniste contemporane, activitatea sindicală de integrare este considerată ca fiind una prioritară şi firească. Integrarea sindicală ne oferă oportunităţi de colaborare reciproc avantajoasă în plan profesional, didactico-ştiinţific şi instructiv-educaţional, dar şi în domeniul organizării tratamentului balneoclimateric şi al ocrotirii sănătăţii. Comitetul sindical al USM a încheiat un şir de acorduri şi convenţii de colaborare sindicală cu mai multe universităţi: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al.-I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Stat din Kiev (Киевский Державний Университет), Universitatea de Stat din Belarusi (Белорусский Государственный Университет), precum şi un Protocol de intenţii cu Universitatea de Stat din Moscova (Московский Государственный Университет). Convenţiile de colaborare încheiate sunt orientate spre realizarea în comun a proiectelor de predare, cercetare, precum şi de activitate sindicală, participarea la conferinţe ştiinţifice şi sindicaliste internaţionale, organizarea de manifestări culturale şi sportive, schimb de experienţă în diverse domenii de activitate universitară, în special, privind apărarea drepturilor legitime şi a intereselor social-economice ale cadrelor didactice şi colaboratorilor. Un loc deosebit în acordurile de colaborare revine organizării odihnei şi întremării membrilor de sindicat. Astfel, Convenţia de colaborare cu Universitatea de Stat din Kiev prevede organizarea odihnei comune la staţiunile de odihnă din Carpaţi şi din Vadul-lui-Vodă (Păduricea Verde). Convenţia de colaborare cu Universitatea „Al.-I. Cuza” din Iaşi prevede acordarea unor facilităţi pentru angajaţii USM la sanatoriile din România. CONTACT: Universitatea de Stat din Moldova Birou 300, Blocul Central Str. A. Mateevici 60 2009 Chişinău Tel./Fax: + (37322) 577 425 E-mail:

polish translation serviceСловоформанаборыпаркетные работы