Structura

 

ŞEF SECTIE  – Conf. univ.  Elena MURARU (373-22 24-54-40) e.muraru@yahoo.com  Biroul 314, Blocul central

Şeful Secţiei Formarea Continuă este responsabil de: 

 • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale de formare continuă în conformitate cu standardele educaţionale, actele normative privind organizarea formării continue;
 • Crearea condiţiilor favorabile de extindere a activităţilor de formare continuă cu participarea activă a facultăţilor şi catedrelor ca unul din principiile de funcţionare a învăţămîntului superior conform procesului Bologna;
 • Realizarea deciziilor Consiliului Coordonator de Formare Continuă;
 • Crearea mediului informaţional unic universitar de formare profesională continuă cu acces din exterior la programele de formare continuă;
 • Implementarea în procesul de instruire a tehnologiilor moderne de instruire specifice persoanelor adulte, schimbul de experienţă, metode progresive de organizare a formării continue;
 • Organizarea formării continue în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare;
 • Asigurarea condiţiilor de muncă a colaboratorilor secţiei FC;
 • Evidenţa şi organizarea activităţilor de formare continuă conform actelor legislative şi normelor metodologice ale sistemului de formare continuă, recepţionarea, eliberarea şi evidenţa actelor de absolvire a studiilor de  formare continuă;
 • Utilizarea raţională a resurselor financiare şi materiale necesare activităţilor de formare continuă, stimularea materială şi morală a personalului şi colaboratorilor secţiei FC în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 ŞEF-ADJUNCT  – Conf. univ. Maria BÎRCĂ (373-22 24-54-40), (067435533) mbirca@gmail.com. Biroul 233, Blocul central

Şeful-adjunct al Secţiei FC:

 • este responsabil de organizarea FC la facultăţi;
 • coordonează cu decanatele şi catedrele, programele de FC;
 • organizează studiul necesităţilor de formare continuă la domeniile la care are loc pregătirea specialiştilor la formarea iniţialăla USM;
 • selectează echipele de formatori pentru cursurile de formare continuă şi le propune pentru aprobare;
 • Duce evidenţa realizării planurilor de învăţămînt;
 • Monitorizează procesul de instruire;
 • Organizează evaluarea rezultatelor realizării programelor de formare continuă;
 • Organizează cooperarea şi schimbul de experienţă cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca (373-22 24-54-40), formarecontinua.usm@gmail.com  Biroul 233, Blocul central
 Responsabilităţi:  

 • Duce evidenţa actelor audienţilor la formare continuă în: – Registru de admitere la programele de formare profesională continuă; – Registru de evidenţă a actelor de absolvire pentru formarea profesionala  continuă; – Cataloage de evidenţă a realizării planurilor de formare profesională continuă.
 • întocmeşte fişele personale ale audienţilor;
 • întocmeşte ordinele de admitere, de finisare şi de obţinere a certificatelor;
 • perfectează documentaţia de certificare a cursurilor de formare continuă, arhivează
 • crează şi completează borderourile audienţilor; §  responsabilă pentru întroducerea datelor cu referire la absolvenţii cursurilor de formare  profesională  continuă;
 • eliberează certificatele audienţilor; §  multiplică şi scanează materialele didactice pentru formatori la formare profesională continuă;
 • tehnoredactează materialele pentru secţie (prezentări, pleante, etc.); §  organizează tehnic deplasările;
 • asigură modulul TIC pentru audienţii de la formarea profesională continuă;
 • întroduce în baza de date, datele personale a audienţilor de la formare profesională continuă;
 • deservirea tehnică a prezentărilor PowerPoint pentru secţie; §   implementează TIC pe platforma Moodle;
 • ţine cursul Utilizarea platformei Moodle la predarea on-line.