Despre ASUSM

Autoguvernarea Studenților Universității de Stat din Moldova (ASUSM)

Contacte

Chişinău,

str. A. Mateevici 60 bl. central, et.1, b.143, tel.(022) 57-77-88

https://www.facebook.com/ASUSM/

www.asusm.usm.md

  INFORMAȚII GENERALE ASUSM este o structură reprezentativă studenţească cu personalitate juridică, din cadrul Universității de Stat din Moldova, în continuare USM, nonguvernamentală, neafiliată politic, independentă, nonprofit; constituită în baza principiilor benevole şi egalităţii în drepturi ale studenţilor de la diferite formațiuni studențești ale instituției de învățămÂnt superior.  ASUSM este organul reprezentativ suprem al tuturor studenţilor din cadrul Universității de Stat din Moldova, constituit din membrii formațiunilor reprezentative studențești (Consiliile studențești ale facultăților USM).

 1. MISIUNEA:
  1. educarea studenților în baza valorilor democratice;
  2. cultivarea activismului și spiritului civic, atitudinii inteligente, a cetăţenilor responsabili, capabili să satisfacă nevoile individuale şi societale;
  3. formarea tinerii generații din Republica Moldova în spiritul solidarității și libertății de exprimare.

III. ORGANIGRAMA ASUSM

 1. Adunarea Generală ASUSM
 2. Bordul ASUSM
 3. Consilii Studențești
 4. Departamentul 100

În cadrul ASUSM  activează următoarele Departamente:

 1. Academic
 2. Cultură și Divertisment
 3. Fundraising
 4. PR& Marketing
 5. Relații Externe

III. PRINCIPIILE DE CONSTITUIRE ŞI DE ACTIVITATE  (1) Egalitatea în drepturi și nediscriminarea – toţi studenţii sunt tratați echidistant de către administrația și cadrele instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă sau indirectă faţă de student este interzisă; (2) Participarea în procesul decizional – în cadrul instituţiilor de învăţământ superior deciziile sunt luate cu participarea reprezentanților ASUSM; (3) Libertatea de exprimare și a întrunirilor – toți studenţii au dreptul să-şi exprime liber opiniile educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice; (4) Transparenţa şi accesul la informaţie – toți studenţii au acces liber şi gratuit la informaţiile care vizează propriul traseu de formare profesională şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legislative; (5) Centrarea pe valorile și standardele europene, naţionale şi ştiinţifice universale; (6) Interculturalitatea şi garanţia identităţii etnice şi culturale.

 1. OBIECTIVELE ASUSM

ASUSM îşi promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective: (1) Promovarea şi reprezentarea intereselor educaţionale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale studenţilor, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul societăţii Republicii Moldova şi europene; (2) Contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a studenților, în spiritul tradiţiei universitare autohtone, pentru a oferi societăţii personalități integre; (3) Reprezentarea echilibrată şi eficientă în procesul de administrare instituțională și financiară a studenţilor ca parteneri egali în procesul decizional, la orice nivel unde studentul este partener; (4) Promovarea culturii asigurării calităţii în instituția de învățământ superior prin participarea la procesul de îmbunătățire a curriculei universitare; de predare – cercetare – evaluare a studenților din universitate; (5) Oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţi; (6) Sprijinirea activităţii legislativ-normative care vizează drepturile studenţilor în toate domeniile de activitate; (7) Identificarea problemelor specifice studenţilor din instituția de învățământ superior și stimularea participării tuturor studenţilor atât în activitatea studenţească, cât şi în procesul de luare şi implementare a deciziilor; (8) Stabilirea de relaţii cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au scopuri similare cu cele ale ASUSM; (9) Participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învățământului superior la nivel local și central.

 1. REPREZENTAREA STUDENȚILOR ȘI DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE

(1) În cadrul instituției de învățământ superior, reprezentarea studenţilor este asigurată la nivel de grupă academică, an de studii, program de formare profesională, ciclu de studii și se regăsește în cadrul managementului instituțional: Senatul Universității de Stat din Moldova și Consiliul facultății.De asemenea, studenţii pot fi delegați şi în alte activități relevante cu rol decizional, consultativ sau administrativ la nivelul subdiviziunilor USM. (2) În Senatul USM şi în Consiliul facultății studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de nu mai puţin de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul membrilor acestor structuri. (3) În vederea desfăşurării activităţii sale, ASUSM se concentrează pe următoarele aspecte:

 1. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele studenţilor în relaţiile acestora cu conducerea universității / organele administraţiei publice locale / centrale;
 2. alege și deleagă reprezentanții săi în Senatul USM, Consiliul facultății
 3. participă la elaborarea și implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare ale studenţilor, asigurând o maximă eficiență a acestora;
 4. participă la perfecționarea regulamentelor, metodologiilor și curriculele universitare;
 5. participă la activităţile de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a calităţii în învățământul superior;
 6. participă la activitățile de evaluare a studenților și a personalului ştiinţifico-didactic din instituția de învățământ superior;
 7. oferă suport studenţilor în mobilitățile academice naționale și internaționale;
 8. monitorizează asigurarea dimensiunii sociale a învăţământului superior: accesul la studii; alocarea burselor sociale, de studii, de merit; scutirea de taxa de studii; corectitudinea desfășurării concursului locurilor bugetare,
 9. participă la managementul şi îmbunătăţirea serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti, inclusiv, la repartizarea locurilor pentru studenți;
 10. informează și acordă consultanţă studenţilor vizând problemele educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale acestora;
 11. organizează evenimente de implicare socio-economică şi acțiuni de voluntariat;
 12. organizează conferinţe, evenimente culturale, sportive, etc.;
 13. exercită alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare și prezentului regulament;
 14. acțiuni caritabile.
 1. ORGANELE REPREZENTATIVE

La nivel de instituție – Adunarea Generală ASUSM – constituită din Senatori și reprezentanții delegați de către consiliile studențești ale facultăților. La nivel de facultate – Consiliul Studențesc al Facultății este constituit din șefii grupelor academice (membri cu statut special) și membrii cu drept de vot, aleși conform regulamentului intern a Consiliului Studențesc a Facultății. La nivel de grupă academică – șefii de grupă sunt aleși de către membrii grupei academice prin majoritate simplă a voturilor exprimate (50%+1).