FAQ

De unde pot să îmi iau orarul examenelor?

 Orarul examenelor se afişează la avizierul fiecărei facultăţi. De asemenea, poate fi găsit şi pe site-urile facultăţilor.

De câte sesiuni gratuite de examene beneficiem?

De 3 sesiuni gratuite anual.

De câte ori am voie să dau un examen?

La fiecare disciplină, studentul se poate prezenta la examen de cel mult trei ori gratuit, în cadrul sesiunilor stabilite în anul universitar respectiv. Un examen poate fi susţinut în maxim două semestre consecutive. Dacă studentul nu a obţinut note de promovare după cea de-a treia prezentare, examenul poate fi susţinut în anul final, în sesiunea de promovare, numai cu plata taxei pentru repetarea concisă a cursului și evaluare la disciplina/disciplinele nepromovate. În cazul în care nu l-a promovat, studentul va fi exmatriculat.

In ce constă examenul de licenţă?

Examenul de licenţă constă în două (la unele domenii de specializare – trei) probe: 1. Examen (sau două) de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 2. Evaluare a prezentării şi susţinerii tezei de licenţă/ proiectului de diplomă. La aceeaşi specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii.

Ce înseamnă credit?

Creditul este o unitate convențională care măsoară volumul de muncă al studentului și corespunde unui număr de 30 de ore de studiu. La cuantificarea prin credite se iau în considerare toate formele de activitate: curs, seminar, laborator, examene, practica, studiu individual, proiecte. Studentul primește integral creditele alocate dacă promovează disciplina studiată. Creditele de studiu alocate nu sunt divizibile, deci nu pot fi obținute pe etape. Suma creditelor pe un semestru este de 30.

Cum se acorda creditele?

Creditul asociat unei discipline se acordă integral la promovarea disciplinei, atunci când nota decisă de procedura de evaluare a cunoştinţelor, specifică fiecărei discipline în parte, este mai mare sau egală cu nota minimă de promovare. Nu se admit acordări parţiale de credite pe componente de activitate aferente disciplinei. Numărul minim de puncte de credit atribuite disciplinelor obligatorii şi opţionale ale unui an de studiu este de 60. Informații detaliate cu privire la alocarea creditelor poți găsi aici

Cum am acces la situaţia mea şcolară?

Accesul la situația școlară este permis studenților și masteranzilor USM prin sistemul informațional CRD – Gestiunea creditelor de studii. Pentru aceasta este necesar să accesezi adresa 24 crd.usm.md, să introduci codul personal (IDNP) din buletinul de identitate și să apeși butonul Login.

Ce condiţii trebuie să îndeplinesc pentru promovarea unui semestru/an de studiu?

Anul de studiu se consideră promovat dacă studentul a acumulat 30 de credite pe fiecare semestru.

Care sunt situaţiile care pot conduce la exmatricularea mea?

Un student poate fi exmatriculat pentru: • nereuşită – acumularea, până la finele anului de studii la care a fost înscris, a mai puţin de 40 credite de studiu la învăţământ cu frecvenţă sau a unui număr de credite sub cuantumul stabilit pentru învăţământul cu frecvenţă redusă; • absențe nemotivate la cel puțin 1/3 din timpul prevăzut pentru discipline în semestrul dat; • neachitarea taxelor de şcolarizare la termen; • încercarea de promovare a unui examen prin fraudă; • încălcarea gravă a eticii universitare; • din proprie inițiativă; • pe motive de sănătate.

Pot întrerupe studiile? Pentru cât timp?

La cererea motivată a studentului, decanul facultăţii poate aproba, în primul semestru, întreruperea studiilor pentru maximum două semestre. Întreruperea studiilor pentru o perioadă mai mare poate fi aprobată de Senatul universităţii. Concediul academic se acordă o singură dată pe parcursul studiilor. Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora va îndeplini eventualele obligaţii şcolare de al universității de origine pentru care nu se gasește echivalare, este nevoie ca studentul să susțină examenul aferent disciplinelor respective după revenirea din stagiul în străinătate.

Cui mă adresez dacă sunt probleme în facultatea la care studiez?

Fiecare facultate are reprezentanţi din partea studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senatul universităţii. În cazul în care nu ştiţi cine sunt reprezentanţii voştri, întrebaţi-vă şefii de grupă. Este de datoria lor să vă informeze. Dacă aceştia nu iau nicio măsură pentru a rezolva problema în cauză, adresaţi-vă decanului facultăţii voastre. Cum procedez pentru alegerea lucrarii de licenta?

Temele propuse pentru elaborarea lucrării de licență sunt afișate cu un an înaintea susținerii lucrării propriu-zise. Fiecare cadru didactic cu drept de a coordona lucrări de licență propune o serie de teme care pot fi studiate de către studenții care se pregătesc să înceapa anul III (IV) de studii din domeniul în care cadrul didactic este specializat. Studenții pot alege una dintre temele propuse sau pot veni ei cu propriile idei și teme, care vor fi discutate cu îndrumătorul ales, comunicate și validate apoi în ședința departamentului. Cadrul didactic îndrumător va stabili de comun acord cu studentul un calendar de elaborare a lucrării, în concordanță cu Ghidul metodic pentru elaborarea tezelor de licență și de master, disponibil la decanat, la departament și pe site-ul USM, și anume aici.

Ce este contractul de studii?

Învăţământul bazat pe credite permite studentului să-şi definească propriul diferenţă, rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ.

Ce înseamnă credite transferabile?

Creditele sunt numite transferabile în măsura în care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care studentul a desfăşurat-o în cadrul unei alte specializări, facultăţi sau universităţi. Transferul creditelor este automat în cazul mobilităţilor desfăşurate sub egida programelor europene sau dacă perioada de studii s-a desfăşurat într-o unitate de învăţământ cu care facultatea a încheiat o convenţie prealabilă. In cazul altor situaţii, cum ar fi transferul studentului de la o altă specializare sau dintr-o altă facultate, fie din aceeaşi universitate, fie din alt centru universitar, sau reluarea cursurilor după o întrerupere ce ar necesita susţinerea unor diferenţe, transferul de credite devine efectiv după aprobarea din partea facultății unde studentul dorește să-și continue studiile. Echivalarea prin credite transferabile se face luandu-se în consideratie competentele dobandite în cadrul unei discipline.

Care este modalitatea de echivalare a rezultatelor în cazul efectuării studiilor în programe de mobilitate academică?

Echivalarea notelor se face pe baza documentelor oficiale eliberate de universitatea unde au fost efectuate studiile. Dacă studentul a studiat și a sustinut examenul final pentru o disciplină care nu se regasește în planul de învățământ al programului universității de origine, rezultatele respective vor apărea în suplimentul la diplomă care este eliberat dupa susținerea examenului de finalizare a studiilor (examenul de licență). Dacă sunt discipline în planul de învățământ Intrebari frecvente 25 program formativ pe baza ofertei şi a regulilor care stabilesc specificul diplomei acordate de facultate. La înscrierea în fiecare an universitar, studentul încheie un contract de studii cu facultatea la care este înmatriculat. In acest contract se stipulează ce discipline vor fi urmate şi câte credite pot fi obţinute prin promovarea unor discipline din cadrul propriei specializări. Semnarea contractului se face în perioada 01-30 mai pentru studenții din anii II-III (IV) și 01-15 septembrie pentru studenții anului I.

Care este diferența intre discipline liber alese si discipline optionale?

 Cursurile opționale reprezintă pachete distincte de cursuri, studentul având opţiunea şi obligaţia de a-și alege unul din fiecare pachet. Cursurile alese au acelaşi statut cu toate celelalte cursuri obligatorii. Odată aleasă o disciplină opţională, promovarea ei devine obligatorie. Discipline liber alese: în cadrul pregătirii de bază, se permite studentului să aleagă şi cursuri ce sunt ţinute în cadrul altor facultăţi sau universităţi, cu achitarea taxei aferente stabilite de instituția de învățământ. Disciplinele liber alese sau facultative completează pregătirea de bază a studentului şi pot fi alese de student fie din planurile de învăţământ ale programului de studiu pe care îl urmează, fie din planurile altor facultăţi, departamente sau universităţi.

Când începe concursul de admitere la USM?

Calendarul admiterii la USM poate fi consultat  aici.

Unde pot obține informații despre oferta educațională a facultăților?

În Broșurile facultăților USM  la această legătură, sau pe site-ul admitere.usm.md

alegând facultatea dorită în compartimetul Licență, respectiv, Masterat.

Pot aplica on-line la programele de licență a USM?

Poți aplica și încerca on-line șansele tale de a fi acceptat(ă) la programele de licență ale USM pe platforma  e-Admitere USM   Totuși, dosarul cu actele în original urmează obligatoriu să fie prezentat la Comisia de admitere în perioada indicată în calendarul admiterii.

Unde pot depune dosarul?

Dosarul se depune la Comisia de admitere a USM în perioada indicată în calendarul admierii. Programul de lucru și locația Comisiei de admitere pot fi consultate aici

Pot să depun dosarul la mai multe programe de studii universitare de licență?

Da, poți opta pentru una sau mai multe programe de studii de licență în cadrul aceleiași sau a diferitor facultăți, depunând un singur dosar de înscriere. În cererea de înscriere la admitere vei specifica programele de studii solicitate și vei achita o singura taxă de înscriere.

Ce acte conține dosarul de înscriere?

Dosarul de înscriere la admitere conține:

1) Buletinul de identitate cu copia simplă;
2) Actul de studii, în original (diploma de BAC sau de colegiu), cu anexa respective, cu copia simplă;
3) Certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
4) Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
5) 4 fotografii 3×4 cm (acestea trebuie semnate pe verso);
6) Livretul militar sau adeverința de recrut;
7) Bonul de plată a taxei de înscriere (50 lei, se achită pe loc);
8) Cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează pe loc).

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Care sunt condițiile de admitere la facultăți?

Admiterea la programele de studii de licență se face în baza unei formule de concurs aprobată de Senatul USM, care ia în considerație atât notele medii pentru anii de studii, cât și media de la bacalaureat. Formula de concurs poate fi consultată aici.

Este posibil să îmi depună altcineva dosarul de concurs?

Da. Înscrierea unui candidat poate fi făcută de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pot fi admis la USM în baza diplomei de absolvire a colegiului?

Da. Anul acesta se mai permite admiterea în baza diplomei de colegiu.

Ce disipline voi studia în decursul anilor de studii la USM?

Un mic rezumat al planurilor de învățământ este prezentat în broșurile facultăților, pe care le poți vedea aici.
Planul de studii integral poate fi consultat pe site-ul admitere.usm.md, accesând în compartimentul LICENȚĂ, apoi facultatea și, respectiv, programul de studii solicitat.

Am fost admis(ă), ce trebuie să fac pentru confirmarea locului?

În cazul în care ai fost admis(ă) pe locuri finanțate de la bugetul de stat, trebuie să depui actele în original, conform datelor indicate în calendarul admiterii.În cazul în care ai fost admis(ă) pe locuri cu taxă trebuie să depui actele în original, să semnezi contractual de studii, să achiți taxa de școlarizare şi să prezinți bonul de plată (în original sau copie după aceasta) conform datelor prevăzute în contractul de studii și indicate în calendarul admiterii.
În cazul nerespectării acestor condiții, în perioada de înmatriculare, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

Care este cuantumul taxei de înscriere?

Taxa de înscriere la admitere este de 50 MDL.

Unde achit taxa de înscriere?

Taxa de înscriere se achită la comisia de admitere a USM, în momentul depunerii dosarului de concurs.

În ce condiții se returnează taxa de înscriere?

Taxa de înscriere nu se returnează.

Se acordă scutiri pentru taxa de înscriere la admitere?

Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere la admitere candidații care fac parte din una din următoarele categorii și numai dacă depun la dosar acte doveditoare:
Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
Candidaţii orfani de ambii parinti;
Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
Salariaţii Universităţii de Stat din Moldova, precum şi copiii acestora.

Care este cuantumul taxei de școlarizare?

Taxa anuală de școlarizare pentru cei admiși la studii cu taxă în anul de studii 2019-2020 poate fi văzută aici.

Se acordă reduceri la taxa de școlarizare?

 Da. Pot fi acordate următoarele reduceri de taxe pentru candidații orfani, proveniți din centre de plasament sau cu situații sociale deosebite: reducere la taxa de școlarizare – 100%; reducere la taxa de cămin – 100%; abonament lunar pentru troleibuz – gratuit.
Cuantumul acestor reduceri, precum și criteriile de acordare a lor se decid de conducerea univeristății, la începutul fiecărui an de studii.

Pot plati taxa de şcolarizare prin transfer bancar?

Da, după încheierea contractului de studii poți plăti taxa de școlarizare prin transfer la orice sucursală a băncii Victoriabank. Rechizitele bancare ale USM sunt stipulate în contractul de studii.

Cum procedez în cazul în care vreau să-mi retrag dosarul?

Retragerea dosarului se face gratuit și necondiționat la comisia de admitere

Dacă mă decid să îmi retrag dosarul din concurs, poate face altcineva lucrul acesta?

Da. Retragerea dosarului se poate face de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial.

Dacă am fost înmatriculat la studii cu finanțare de la bugetul de stat voi beneficia de această finanțare pe toată durata studiilor?

 Finanțarea de la bugetul de stat este oferită pentru un an de studii. La sfârșitul fiecărui an universitar se realizează un concurs al notelor medii pentru rerepartizarea locurilor cu finanțare de la bugetul de stat. Astfel, în dependență de mediile respective, unii studenți ar putea în continuare să beneficieze de finanțare de la bugetul de stat, iar alții să treacă la studii contra taxă.

Dacă intru la taxă cum pot ocupa ulterior un loc bugetat?

Poți trece pe locuri finanțate de la bugetul de stat după primul an de studii, în funcție de media pe care o vei obține.

Dacă doresc loc în cămin, mai este necesară completarea unui formular suplimentar?

Imediat după înmatriculare, poți depune o cerere de cazare la decanatul facultății la care ai fost admis sau la Biroul Sindical, bloc central, biroul 108, parter.

Cine poate beneficia de loc gratuit de cazare în cămine?

Cei care corespund criteriilor stabilite de către Senatul USM

Pot beneficia de un loc de cămin încă din primul an de studii?

Toți studenții înmatriculați în anul I de studii (licență) pot beneficia, la solicitare, de loc în cămin.

Pot să studiez în paralel la două programe de studii/specilități?

Nu. Poți urma a doua programă de studii în paralel, doar după fializarea cel putin a unui an de studii la primul program cu condiția că ai o notă medie înaltă. Poți beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe, dacă nu ai mai beneficiat până la moment de un loc bugetat. Programele de studii în paralel pot fi realizate doar în cadrul aceleeași instituții de învățământ superior, dar nu neapărat în aceeași facultate.

Ce burse oferă USM?

În baza performanţelor academice și ținând cont de priorităţile de dezvoltare USM acordă din mijloacele sale special trei tipuri de burse de studii:
burse de excelență – pentru studenţii care au fost admişi la universitate în baza unor rezultate academice remarcabile, obţinute la olimpiadele republicane, regionale şi internaţionale;
burse nominale – pentru studenţii cu rezultate academice înalte, înmatriculaţi la studii cu taxă;
burse sociale – pentru tinerii performanţi, care au fost admişi la universitate în baza unor rezultate academice înalte, fac parte din anumite categorii social-vulnerabile, dar nu au fost înmatriculaţi la locurile prevăzute pentru categoria 15%.

Pot beneficia de bursă socială dacă am restanțe?

Nu.

Pot deveni profesor de liceu absolvind USM?

Da, dacă îți faci studiile la o specializare din domeniul științelor educației sau dacă alegi suplimentar modulul psihopedagogic opțional oferit GRATIUT de USM. Pentru a urma acest modul trebuie să completezi o cerere la decanatul facultății la care ai fost admis. În urma absolvirii acestui programului de studii suplimentat de modlul psihopedagogic vei obține dreptul de a exercita profesia de professor de liceu.

Dacă mai ai întrebări privitor la admitere, scrie-ne și noi îți vom răspunde!

Dragi absolvenți!

Vă îndemnăm să nu ezitați să ne adresați întrebările și/sau opiniile/reclamațiile/doleanțele la adresa admitereusm@gmail.com sau în mesaj pe pagina noastră de Facebook, sau la numărul de telefon 022-24-00-76 .